Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Адраджэнне Страница - 1

АДРАДЖЭННЕПстарычныАльманахВыпуск 1ВМІНСК„УНІВЕРСІТЗЦКАЕ”1995ББК 63.3(2 Б)Л 32УДК 947.6(05$)Выдаецца з 1995 годаСкладальній і навуковы рэдактар доктар пстарычных навук А. П. ГрццкевічГ 9470600000 004  47_95М 317(03)—ОБ© Калекты? а^тарау, 1995 ISBN 936-09-0063-1  ©  Укладанне.  А.  П.  Гридкевіч,  1995.ПАВАЖАНЫ ЧЫТАЧ!Шчыра, зацікавлена І смела (вядома, не прэтэндуючы на ісціну у апошняй Інстанцьіі) выказваюць свае думкі у гэтым нумары альманаха добра вядомыя у Рзспубліцьі Беларусь і за яе межамі вучоныя і публіцьістьі, а таксама пачынаючыя даследчьікІ гісторьіі роднага краю:У. А. А р л о у, рэдактар выдавецтва «Мастацкая література», лразаік, які аддае перавагу гістарьічнаму жанру. Аутар шэрагу навукова-папулярных лублікацьій, звязаных з мінуушчьінай беларускага народа.A. П. Грьіцкевіч, доктар пстарычных навук, пра-фесар, загадчык кафедры гісторьіі БеларусІ і замежных країн Мінскага інституте культуры. З’яуляецца аута-рам некалькіх кніг І шматлікіх артыкулау (больш 600) па сацыяльнай і палітьічнай гісторьіі БеларусІ феадальна-га перыяду, гісторьіі царквы і генеалогії.B. П. Грьіцкевіч, кандидат медьїцьшскіх навук, правадзейны член Геаграфічнага таварыства Расіі, дацзнт Санкт-Пецярбургскага інстьггута, культуры. Займаецца праблемамі гІсторьіІ БеларусІ феадальнага перыяду, гіста-рияграфіі І медыцыны. Аутар шматлікіх публікацьій, вида у некалькі кніг.А. 1. Дзярновіч, аспірант Інстьітута гісторні АН Рзспублікі Беларусь. Даследуе беларускае сярзднявечча, узаемасувязі і кантакты з суседнімі країнам і таго часу. Удзяляе увагу питанням, звязаным з матэрыяльнай куль-турай рзспублікі.А. А. Жлутка, кандыдат філалагічньїх навук, на-вуковы супрацоунік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны АН Рзспублікі Беларусь. Даследуе лацінамоунае пісьменства зпохі феадалізму.У. М. Конан, доктар філасофскіх навук, загадчык аддзела Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны АН Рзспублікі Беларусь. Аутар 8 манаграфій і каля 500 артыкулау па гісторьіі беларускай культуры, эстэтык) і філасофіі, літаратуразнауству і фалькларысты-цы. Член Саюза пісьменнікау Рзспублікі Беларусь, літара-турны крытык.А. А. Л о й к а, член-карэспандэнт АН Рзспублікі Беларусь, доктар філалагічньїх навук, прафесар, дэкан філа-лі гічнага факультэта Бялдзяржуніверсітзта, беларускі паэт, літаратуразнауца, перакладчык, публіцист. Унёс важкі ^клад у сучасную беларускую літаратуру, асабліва у разчщцё нацыянальнай лірьікі, станауленне мастацкай індмьідуальнасці пачыкаючых паэтау, наладжванне твор-чых сувязей з іншьімі народам!. Зараз шмат увагі удзяляе праблемам вышэйшай школы, арганізацьіі вучэбнага пра-цэсу у навучальных установах рзспублікі. Супрацоунічае з мясцовимі і замежнимі вьідавецтвамі, беларускім радыё і тэлебачаннем.А. А. Мельнікау, кандидат філалагічньїх навук, навуковы супрацо^нік Інститута літератури імя Я. Купали АН Рзспублікі Беларусь. Даследуе развіцце старажытнан беларускай літератури і культури, захапляецца этикаЙ, эстзтыкай і мовазнауствам.А. М. С і д а р з в і ч, выкладчык Беларускага ліцзя, гісторик, журналіст, літаратурньї критик, рзгулярна виступає на старонках рзспубліканскіх газет з востры мі і палемічньїмі артикулам!.Г. М. Сагановіч, кандидат гістаричних навук, навуковы супрацоунік Інституте гісториі АН Рзспублікі Беларусь. У сваіх даследаваннях не абмяжоуваецца толькі ваенна-палігичнай гісторьіяй Беларусі зпохі феадалізму, праблемамі гістаричнай спадчыны. Вывучае сучасны стан нашага грамадства, робіць аналітичния вьівадьі.A. А. Т р у с а і?, кандидат гістаричних навук, загадчик аддзела археалагічних даследаванняу Беларускага рэста^рацыйна-праектнага інститута, народны дэпутат Рзспублікі Беларусь, намеснік старшині Камісіі Вярхоі?-нага Савета Рзспублікі Беларусь па адукациі, культуры І захаванню гістаричнай спадчыны, археолаг. З’яуляецца аутарам манаграфій, шматлікіх навуковых І папулярных публікаций, тзле - і радыёперадач, прысвечаных гісториі матэрыяльнай культуры Беларусі, а таксама беларускамуА. ураванаму дойлідству.B. А. Ч а м я р ы ц к і, кандидат філалагічньїх навук, загадчик аддзела Інститута літератури імя Я. Купали АН Рзспублікі Беларусь. Даследчык беларус ;ага старажит-нага пісьменства, аі? тар шматлікіх прац па гісториі беларускай літаратури, леталісання пра першадрукара Ф. Ска-рину. Супрацоунічае з многімі видапецтвамі рзспублікі.АД ВЫДАВ ЕЦТВАІмкненне пазнаць мінуушчьіну, падзеі старадауніх вякоу і адносна недалёкага ад нас часу — характэрная рыса сучаснасці. Асабліва тэта праяуляецца на Беларусі, гісторьія якой вельмі цікавая, гераічная і цяжкая. Сярод аУтарау альманаха «Адраджэнне» людзі рознага Узросту, розных накірункау навуковай і краязнаучай дзейнасці. Розняцца яны хіба што поглядам) на тыя ці іншьш з’явы, але Усіх аб’ядноувае адно: любоу да гісторьіі сваён Баць-каушчыны, намаганні глыбей вывучыць гістарьічную і гі-сторьїка-філасофскую навукі, данесці да чытача матэрыя-лы з дауняй І нядауняй гісторьіі як мага больш навукова абгрунтаваньші, без налету сенсацьійнасці, гвалтоунага накідвання сваей асабістай канцзпцьіі.Адкрываецца альманах артикулам пра славутун» бела-рускую асветніцу XII ст. Єуфрасінню Полацкую. Гзта не випадкова, бо усё жыццё ігуменні можна разглядлць як гістарьічную крьініцу, унікальную рзліквію у развіцці бела-рускай культуры. Цікаунасць вьіклікае нават тое, што служба Еуфрасінні была афіцьійна зацверджана тол жі У 1893 г. Да XVI ст. полацкую святую мала хто ведау у Маскоускай Русі, да та го часу, па куль яе жыццё не трапіла У «Вялікія Чзцці Мінеі» - зборнікі жьїцій святых. Другі ж матэрыял пра талеііавітую асветніцу XII ст. носіць у нейкай ступені прьігодніцкі характар, нават дэ-тэктыуны, бо пакуль што не устаноулена, хто выкрау крыж Еуфрасінні Полацкай і дзе можа знаходзіцца шэдэур ста-ражытнабеларускага ювелірнага мастацтва.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru