Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларусь у яе этнаграфічных межах Страница - 1

Дзе мой край?У. КараткевічЗ M ArAPAM З A HEЗAЛEЖHACЦЬ БEЛAPУCI ПPЫCBЯЧAEЦЦA


Беларусь у яе этнаграфічных межах Страница - 1

Алєг Т р у с а уНеВядомая


Беларусь у яе этнаграфічных межах Страница - 1

Нам країнаБеларусь у яе этнагpафiчньIX межахМінск, Кнігазбор, 2009УДК 94(476)ББК 63.3(4 Беи)Аутар выказвае падзяку МГА «Згуртаванне беларусау свету "Бацькаушчына"» і кірауніку Дабрачыннага фонду «Этшчны голас Амерьікі» (ЗША) 1рэне Калядзе-Смірновай, чья дапамога зрабіла магчымымВыданне гэтай кнігі.Трусау, А.Т78 Невядомая нам країна : Беларусь у яе этнафафічньlх межах / Алег Трусау. — Мінск : Кнігазбор, 2009. — 152 с.ISBN 978-985-6930-44-0.Кніга кандьідата гістарьічньїх навук, дацзнта Алега Трусава распа-вядае пра дзяржауньїя утварзнні беларускага народа, якія у афіцьійнай (беларускай і замежнай) гістарьіяграфіі да гзтага часу не прьнята лічьіць беларускімі. Кніга паказвае, што беларускі народ, у праве на дзяржаунасць якому некаторья гора-палітьікі адмауляюць да гзтага часу, акрамя асноуньх дзяржауньх утварзнняу (Полацкае, Тураускае, Пінскае, Наваградскае і інш. княствь, Вялікае княства Літоускае, Рзч Паспалітая, БНР, БССР, Рзспубліка Беларусь) утварьу яшчз два вялікія княствь (Цвярское і Смаленскае), дзве рзспублікі (Пскоускую і Сярзднюю Літву), валодау краямі, землямі (Дзвінскі край, Северская зямля, Надбужская краіна) і нават блізкімі дь заморскімі калоніямі.Вьданне утрьмлівае таксама рзцзнзіі на пяць найбольш цікавьх гістарьчньх кніг апошніх гадоу.УДК 94(476)ББК 63.3(4 Беи)© Трусау А. А., 2009 © МГА «ЗБС "Бацькаушчьіна"», 2009 ІББМ 978-985-6930-44-0  ©  Марачкін І. А., вокладка, 2009© Афармленне. ПУП «Кнігазбор», 2009ЗмістПрадмова........................бPэцэнзiя.........................9Невядомыя беларускія кра1ныБeлapycкiя калоніі...................12Дзвiнcкi край.....................19П^оу^ая pэcпyблiкa.................28Вялікае княcтвa Цвяpcкoe...............38Вялікае княcтвa Cмaлeнcкae..............52Северная зямля....................69Старадуб^ая вайна..................80Надбуж^ая краіна..................84Сярэдняя Літва....................100Як мянялicя нашы межы у XX ct............108Кнігі, якія варта прачытаць(рэцэнзп на гicтapычныя кнігі)Аповєд пра невядомыя войны............120Поль^ая гicтopыя для бeлapycay...........128Ці cкoнчылacя чарговае бeлapycкae Адраджэнне? . .139Уcпaмiны міністра...................143Мартыралог Вольгі Іпатавай.............148Cnic найбольш цікавай выкapыcтaнaй лiтapaтypы. .150


Беларусь у яе этнаграфічных межах Страница - 1

ПрадмеВаПрацаваць над гэтай кнігай я пачау дауно. Спачатку рыхтавау цыкл перадач для «Радыё Свабода», у якіх расказвау пра шматлікія дзяржавы, створаныя нашьімі продкамі на тэрыторыі Усходняй Еуропы. Каб зрабіць адну перадачу (а рабіу я іх разам з Вячаславам Ракіцкім), трэба было працаваць некалькі месяцау: збіраць матэрыял, асабліва невядомыя шырокаму слухачу пстарычныя факты, падбіраць адпаведныя цытаты з розных пісьмовых крыніц. Вядома, уключыць усю сабраную інфармацыю у 10-12-хвілінную перадачу было немагчыма, і тады я стау друкаваць яе у газеце «Наша слова». Матэрыял суправаджауся разнастайнымі ілюстрацыямі, у тым ліку мапамі, якія дапамагалі зразумець змест напісанага.ҐГ саблїва вялікую цїкавасць выклжала перадача, якая прагучала у А А 2007 годзє і была прысвечана маёй малой радзіме Вялікаму княству Смаленскаму. Тэкст перадачы быу выстаулены на сайце «Радыё Свабода» і нават перадрукаваны у некаторых незалежных pэгiянaльныx выданнях. Артыкулы з «Нашага слова» памнажаліся на ксераксе пaдпicчыкaмi газеты і раздаваліся сябрам і знаёмым.I тады я вырашыу аб'яднаць матэрыялы, прысвечаныя усёй этна-графічнай тэрыторьй Беларусі, якая канчаткова склалася у канцы XIX - пачатку XX ст., у адну кнігу. Паралельна з гэтай працай я з задавальненнем чытау сучасныя кнігі па этшчнай і пaлiтычнaй гicтopыi Беларусі і пісау на іх водгукі, якія таксама друкавау у «Нашым слове». Гэтыя водгукі змешчаны у другім раздзеле кнігі.Варта адзначыць, што у асноуным этнiчнaя тэрыторыя беларусау склалася у другой палове XIX ст., калі усе беларускія землі знаходзілісяИ  т-»  IV  и  ¦  ¦  т  т  ¦  и  ¦  и  ¦

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru