Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларускае народнае адзенне Страница - 10

Дзя^чына у гареэце. Пачатак XX ст.

Моталь, 1ванауск1 раён.

МОТАЛЬСК! СТРОЙЖанчына у святочнай намітцьі. Печатан XX ст.

Тьішкавічьі, Івана^скі раён.


Жаночы святочны ^бор. Пачатак XX ст.

Тьішкавічьі, Івана^скі раён.
50

Жанчына f трад ыцыйнай кашулі. Сярздзіна XX ст.

Аса^ніца, Іванаускі раён.


Жанчына ^ гарсэце. 1930-я гг. Тьгшкавічьг, Іванаускі раён.


Традыцыйны дзявочы касцюм. 1930-я гг.

Моталь, Іванаускі раён.


53, 54Мотальскі кажушок. 1970-я гг. Моталь, Іванаускі раён.

55

Мотальскі кажушок. 1980-я гг. Моталь, Іванаускі раён.

56
Традыцыйны мотальскі кажух.

Канец XIX ст.  “

Аса^ніца, Іванаускі раён.

57

Мотальскі кажушок. Фрагмент. 1970-я гг. Вышыука.

58, 59

Традыцыйны мотальскі кажушок. Фрагменты. Канец XIX ст. Аплікацьія. Аса^ніца. Іванаускі раён.

ДАМАЧОУСКІ СТРОЙ

О* л'Л

Святочныя уборы дзяучат 1 маладых жанчын. 1910-я гг.

Чэрск, Брэнда раён.


61

Хлапецк1 гарсэт (кабат). 1910-я гг. Вышы^ка.

Чэрск, Брэнда раён.

62, 63

Жаночы гарсэт. Фрагменты. Пачатак XX ст. Вышы^ка, ашпкацыя.

Чэрск, Брэнда раён.

64

Арнамент фартуха. Фрагмент. Сярэдзша XIX ст. Вышыука.

Медиа, Брэнда раён.


65


Сяляне у святочных уборах. 1910-я гг. Чэрск, Брзсцкі раён.

66

Фартух. 1910-я гг. Узорнае ткацтва, к ару нкі.

Дамачова, Брзсцкі раён.

67, 69


Фартухі. 1910—1930-я гг. Узорнае ткацтва, аплікацьія, карункі. Дамачова, Брзсцкі раён.

68

Спадніца. 1930-я гг. Узорнае ткацтва. Чзрск, Брзсцкі раён.

70

Жанчына у традыцыйнай кашулі. 1940-я гг.

Лелікава, Кобрьінскі раён.

МАЛАРЫЦК1 СТРОЙ


71

Жанчьіньї у традьїцьійньїх касЦюмах. 1920—1930-я гг.


Збураж, Маларьіцкі раен.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru