Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларускае народнае адзенне Страница - 60

Rayon Postawy.

Traje de invierno tradicional para hombre. Comienzos del siglo XX.

Region de Postavi.

ЗМЕСТ

УСТУПНЫ АРТЫКУЛ ЗАХОДНЯЕ ПАЛЕССЕ

КОБРЫНСК1 СТРОЙ МОТАЛБСК1 СТРОЙ ДАМАЧОУСК1 СТРОЙ МАЛАРЫЦК1 СТРОЙ П1НСКА-1ВАЦЭВ1ЦК1 СТРОЙ

УСХОДНЯЕ ПАЛЕССЕ

КАЛ1НКАВ1ЦК1 СТРОЙ БРАГ1НСК1 СТРОЙ ТУРАВА-МАЗЫРСК1 СТРОЙ ДАВЫД-ГАРАДОЦКА-ТУРАУСК1 СТРОЙ

ПРЫДНЯПРОУЕ

МАГ1ЛЁУСК1 СТРОЙ БУДА-КАШАЛЁУСК1 СТРОЙ КРАСНАПОЛБСК1 СТРОЙ НЕГЛЮБСК1 СТРОЙ

ЦЭНТРАЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ

ПУХАВ1ЦК1 СТРОЙ КАПЫЛБСКА-КЛЕЦК1 СТРОЙ СЛУЦК1 СТРОЙ В1ЛЕЙСК1 СТРОЙ ЛЯХАВ1ЦК1 СТРОЙ

ПАНЯМОННЕ I НАДДЗВ1ННЕ

ВАУКАВЫСКА-КАМЯНЕЦК1 СТРОЙ НАВАГРУДСК1 СТРОЙ МАСТОУСК1 СТРОЙ ДУБРОВЕНСК1 СТРОЙ ЛЕПЕЛЬСК! СТРОЙ

СШС 1ЛЮСТРАЦЫЙ

Михаил Федорович Романюк

БЕЛОРУССКАЯ

НАРОДНАЯ

ОДЕЖДА

Минск, издательство «Беларусь»

На белорусском, русском, аш лннском, французском, немецком и испанском языках

Афармленне У. П. Савіча Рэдактар Г. А. Ткацзвіч Мл. рэдактар А. П. Міронава Рэдактары замежных тэкстау В. А. Агрызка, У. А. Чарнышо^, А. I. Павачка Мастацкія рэдактары Г. М. Галубовіч, М. А. Сауляк Тзхнічньїя рэдактары I. С. Шзршульскі, Я. С. Шляшынская Карэктары Л. П. Марозава, I. М. Пупко

ІБ № 1834

Здадзена у набор 25.12.80. Падп. да друку 17.06.81. АТ 06172. Фармат 60х90'/ь Папера афсетная мелаваная. Гарнітура школьная. Таймс. Гльїбокі і вьісокі друк. Ум. друк. арк. 40. Ул.-выд. арк. 42,96. Ум. фарб.-адб. 57,25. Тыраж 20 000 экз.

Зак. 5544. Дана 10 р.

Ордэна Дружбы народау выдавецтва «Беларусь» Дзяржаунага камітзта БССР па справах выдавецтва^, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220600, Мінск, праспект Ма-

Шзрава, 11.1

Белинский В. Г. Эстетика и литературная критика. М., 1959, т. 2, с. 319.

2

« ІІІІІИП * - * *"*•*«** « * » і««****« Я К х **»*#*»«• « I *

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru