Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае Страница - 146

TIME WITHOUT A KING...................................................................331

CONTINUATION AND END OF LIVONSKAY WAR.......................339

ADVANCE OF CATOLICISM, PREPARATION AND CARRYING OUT

OF BERASTSEISKAYA CHURCH UNIA...........................................349

COZACS DETACHMENT OF S. NALIVA1KA IN BELARUS 361

BOTH STARVATION AND REVOLT..................................................365

EXPANSION AND STRE1GTHENING

OF THE CHURCH UNIA.....................................................................367

PSEUDO-DZM1TRY AND THE WAR OF POLAND

AND RUSSIA........................................................................................369

COZACS DETACHMENT OF B. KHMELNITSKY

IN BELARUS........................................................................................373

BEGINNING OF «THE FLOOD» ........................................................376

PAKLONSKY, WHO IS HE?................................................................380

ONE MORE UNIA................................................................................384

RUSSIAN-POLISH WAR AGAIN........................................................389

THE LAST THIRD OF THE 7* CENTURY........................................395

THE NORTH WAR...............................................................................402

ON THE WAY OF THE FURTHER DECLINE....................................409

BARSKAYA CONFEDERATION AND THE FIRST DEVISION

OF RETCH POSPOLITA......................................................................415

FOUR-YEARS SOIM AND THE SECOND DEVISION

OF RETCH POSPOLITA......................................................................421

THE REVOLT OF THE YEAR 1794 AND THE THIRD DEVISION OF RETCH POSPOLITA......................................................................425

Ермаловіч М.

Е 72 Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоускае. - Мн.: “Белліт-фонд", 2003.—448 с.

ISBN 985-6576-08-3.

Гэта — яго кніга жьшця. Мікола Ермаловіч (1921 —2000). выдатны беларускі гісто-рык і пісьменнік, лаурзат Дзяржаунай прзміі Рзспублікі Беларусь, вярнуу нам нашу сапраудную гісторьію, знявечаную, абьшганую, адабраную ад нас лжзвучоньїмі і палітьїканамі. Аутар працавау над ёй да апошніх сваіх дзён, паспеушы унесці у яе усе неабходныя праукі і дапауненні. Чытач упершыню мае магчымасиь у поуным вы-глядзе пазнабміцца з праудзівай гісторьіяй беларускай дзяржавы Вялікага княства Літоускага.

УДК 947.6 ББК 63.3 (4 Бси) 4

ВЫДАВЕЦТВА «БЕЛЛ1ТФ0НД»

Прымае заказы на быданне мастацкай, вучэбнай, набукобай, набукоба-папулярнай, даведачнай лтаратуры / лтаратуры для вольнага часу. Заказы выканаем у сшслыя тэрмжы 1 па >ишмальных расцэнках.

Наш тэл.: (017) 236-50-69

Выдавецтва «Беллітфонд» шчыра дзякуе

Грамадскаму аб’яднанню Беларускае таварыетва інвалідау па зроку»

Фірме «Претти»

Алесю Гуркову Алесю Галянтаву Вінцзнту Чорна му Валянціну Макарзвічу Францішку Швайбовічу Сяргею Чыславу Уладзіміру Цярохіну

За дапамогу у вьіданні гэтай кнігі.

А

На вуконає выданне МІКОЛА 1ВАНАВ1Ч ЕРМАЛОВ1Ч

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАВА ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛГГОУСКАЕ

Рэдактар I Качаткова Карзктары 3. Губашына, А. Гзвя Кампютарны набор А. ФеОарзнка Камп'ютарная вёрстка Л. Ваучок Адказны эа выпуск М. Міхноускі

Падпісаяа да друку з дьіяпазітивау заказчика 20.10.2003 і Фармат 60Х90'/І6. Друк афсетны. Папера афсетная, Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк. 28,0. Наклад 2000 паасобнікау, Заказ 2173.

ГА «Беллітфонд».

220034, г. Мінск, пул. Фрунзе, 5.

Ліпзпзіа ЛВ J* 364 ад 3.02.1999 г.

Адкритэе акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». 220600, г. Мінск, вул. Чырвоная, 23.

1

Г1 --p

Беларускї летапіс 1446 г.

2

АЗР. Т. III. С. 177—182.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru