Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларуская энцыклапедыя т1 - Страница 1 История Беларуси

ЭНиЫКЛАПбЛЫЯ

Гіаорыі

Б6ЛАРУСІ

БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЭниыклАпелыя

ГІСТОРЫІ

ВеЛАЕУС!

У 6 ТАМАХ

БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЭниыклАпелыя

ГІСТОРЫІ

Б6ЛАЕУСІ

Том

1

А-

БбЛША

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

М. В. БІЧ, А. П. ГРЫЦКЕВІЧ, М. I. ЕРМАЛОВІЧ,

I. М. ІГНАЦЕНКА, М. П. КАСЦЮК, У. М. КОНАН,

Я. В. МАЛАШЭВІЧ, А. В. МАЛЬДЗІС, С. П. САМУЭЛЬ, Б. I. САЧАНКА, В. У. СКАЛАБАН, М. С. СТАШКЕВІЧ, М. А. ТКАЧОЎ, I. П. ХАЎРАТОВІЧ, Г. В. ШТЫХАЎ.

Мшск

«БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ» ІМЯ ПЕТРУСЯ БЮЎКІ 1993

ББК 63.3(2Б)я2 Э 68

НАВУКОВЫЯ КАНСУЛЬТАНТЫ:

Я. К. АНІШЧАНКА, В. В. АНТОНАЎ.

Я. I. БАРАНОЎСКІ, У. А. ВАСІЛЕВІЧ,

Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, В. П. ГРЫЦКЕВІЧ,

С. В. ДУМЩ А. А. ЕГАРЭЙЧАНКА, У. Ф. ІСАЕНКА,

Дз. У. КАРАЎ,

Л. А. КАРНІЛАВА,

А. С. КАРОЛЬ,

А. К. КАЎКА,

Г. А. КАХАНОЎСКІ, Г. В. КІСЯЛЁЎ,

I. П. КРЭНЬ,

Ю. А. ЛАБЫНЦАЎ, У. Ф. ЛАДЫСЕЎ,

А. С ЛІС,

А. М. ЛІТВІН,

П. А. ЛОЙКА,

А. Г. МАЙСЯЁНАК,

А. М. МІХАЛБЧАНКА,

У. М. МІХНЮК,

М. I. МУШЫНСКІ, В. Л. НАСЕВІЧ,

М. В. НІКАЛАЕЎ,

У. С. ПАСЭ,

М. Ф. ПІЛІПЕНКА, Т. С. ПРОЦЬКА,

В. Н. РАБЦЭВІЧ,

Г. М. САГАНОВІЧ,

A.  М. СІДАРЭВІЧ,

У. А. СОСНА,

М. Ф. СПІРЫДОНАЎ, Г. I. СУРМАЧ,

А. А. ТРУСАЎ,

П. У. ЦЕРАШКОВІЧ,

A.  К. ЦІТОЎ,

B.  С. ЦІТОЎ,

B.  А. ЧАМЯРЫЦКІ, В. М. ЧАРАПІЦА,

М. М. ЧАРНЯЎСКІ, 3. В. ШЫБЕКА,

В. Ф. ШАЛЬКЕВІЧ, М. Ф. ШУМЕЙКА,

I. А. ЮХО.

Мастак Э. Э. ЖАКЕВІЧ

0503020903—19

Э--11—93

МЗІ8103)—93

ISBN 5-85700-074-2 (т. 1) ISBN 5-85700-073-4

Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» ІМЯ Петруся Броўкі, 1993 Афармленне. Э. Э. Жакевіч, 1993

ПРААМОБА

Шаноўнае спадарства! На ваш чытацкі суд выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» выносіць сваю новую шматтомную працу — «Энцыкла-педыю гісторыі Беларусі». Гэта першая у гісторыі нашай Бацькаўшчыны энцыклапедыя, у якой яе стваральнікі 1мкнущщ найбольш поуна, на най-ноушых дасягненнях навукі адлюстраваць шмат-вяковы шлях беларусау ад сівой даўніны да сучаснасці ў непарыўнай сувязі з гістарычным працэсам на Еўрапейскім кантыненце. Я на асвят-ляе ўсе значныя і важныя падзеі, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі. На яе старонках змешчаны матэрыялы пра палітычныя, грамадскія, ваенныя з’явы і падзеі, пра адміністрацыйна-тэрытарыяль-ны падзел, стан эканомікі, навукі і тэхнікі на розных этапах гісторыі. Шырока і па маічымасці поўна падаецца гісторыка-археалаііцная, этна-графічная, лепшая архітэктурная і літаратурна-мастацкая спадчына Беларусі. Важнае месца ў энцыклапедыі займаюць геральдыка, нумізма-тыка, сфрагістыка, генеалогія, гістарычная карта-графія і іншыя прыкладныя гістарычныя дыс-цыпліны. Каля 5 тысяч артыкулаў прысвечана гістарычным асобам і іх радаводу.

Шмат артыкулаў адведзена ваеннай гісторыі і палкаводцам нашага народа, шматлікім войнам і бітвам эпохі сярэднявечча і навейшых часоў супраць розных заваёўнікаў, што спакушаліся на беларускую зямлю, а таксама гісторыі ваеннай тэхнікі і зброі.

На старонках энцыклапедыі шырока асветлены нацыянальна-вызваленчая і рэвалюцыйная ба-рацьба беларускага народа ў дакастрычніцкі час, падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі, грамадзян-скай вайны, Вялікай Айчыннай вайны, складаныя, а часам і драматычныя грамадска-палітычныя падзеі 20 стагоддзя.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •