Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Беларуская энцыклапедыя т2 - Страница 1 История Беларуси

ЭниыклАПедыя

ГІСТОРЫІ

БеЛАРУСІ

БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЭниыклАпедыя

ГІСТОРЫІ

Б6ЛАВУСІ

У 6 ТАМАХ

БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЭнцыклАпелыя

ГІСТОРЫІ

БбЛАЕУС!

ТОМБелШк-

ГІМН

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

М. А. ТКАЧОЎ,

Б. I. САЧАНКА (галоўны рэдактар), М. В. БІЧ,

А. П. ГРЫЦКЕВІЧ,

М. I. ЕРМАЛОВІЧ,

I. М. ІГНАЦЕНКА,

М. П. КАСЦЮК,

Г. В. КІСЯЛЁЎ,

У. М. КОНАН,

Я. в. МАЛАШЭВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара — адказны сакратар),

A.  В. МАЛЬДЗГС,

С. П. САМУЭЛЬ (намесшк галоўнага рэдактара),

B.  У. СКАЛАБАН,

М. С. СТАШКЕВІЧ,

I. П. ХАЎРАТОВІЧ (намесшк галоўнага рэдактара),

Г. В. ШТЫХАЎ.

МШСК

«БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ» ШЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ 1994

ББК 63,3(2Б)я2 Э68 УДК 947.6


НАВУКОВЫЯ КАНСУЛЬТАНТЫ;

Я. к. АНІШЧАНКА,

В. В. АНТОНАЎ,

Я. I. БАРАНОЎСКІ,

У. А. ВАС1ЛЕВІЧ,

Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА,

B.  П. ГРЫЦКЕВІЧ,

C.  У. ДУМШ,

А. А. ЕГАРЭЙЧАНКА, У. Ф. ІСАЕНКА,

Дз. У. КАРАЎ,

Л. А. КАРНІЛАВА,

А. С. КАРОЛЬ,

А. К. КАЎКА,

Г. А. КАХАНОЎСКІ,

I. П. КРЭНЬ,

Ю. А. ЛАБЫНЦАЎ,

У. Ф. ЛАДЫСЕЎ,

А. С. ЛІС,

А. М. ЛІТВІН,

П. А. ЛОЙКА,

А. Г. МАЙСЯЁНАК,

А. М. МІХАЛЬЧАНКА, У. М. МІХНЮК,

М. I. МУШЫНСКІ,

В. Л. НАСЕВІЧ,

М. В. НІКАЛАЕЎ,

У. С. ПАСЭ,

М. Ф. ШЛШЕНКА,

Т. С. ПРОЦЬКА,

В. Н. РАБЦЭВІЧ,

Г. М. САГАНОВІЧ,

А. М. СІДАРЭВІЧ,

У. А. СОСНА,

М. Ф. СШРЫДОНАЎ, Г. I. СУРМАЧ,

А. А. ТРУСАЎ,

П. У. ЦЕРАШКОВІЧ,

A.  К. ЦІТОЎ,

B.  С. ЦІТОЎ,

В. А. ЧАМЯРЫЦКІ,

В. М. ЧАРАШЦА,

М. М. ЧАРНЯЎСКІ,

В. Ф. ШАЛЬКЕВІЧ, М. Ф. ШУМЕЙКА,

3. В. ШЫБЕКА,

I. А. ЮХО.

Мастак Э. Э. Жакевіч.

9470600000 — 11


М318 (03) - 94


32 - 94


ISBN 5-85700-142-0 (т.2) ISBN 5-85700-073-4

© Выдавеціва «Беларуская Энцыклапедыя» 1МЯ Петруся Броўкі, 1994 © Афармленне. Э. Э.Жакевіч, 1994

БЁЛЩК, рабочы паселак у Рагачоўскім р-не. Цэнтр Белщкага пасялковага Са-вета. За 33 км на ПдУ ад Рагачова, 17 км ад чыг. ст. Салтанаўка на лшп Бабруйск — Гомель. Утвораны 12.1.1960 3 пасёлка торфапрадпрыемства «Белщ-кае», ЯК1 ісйаваў з 1948. У 1970 1,2 тыс. ж Торфапрадпрыемства, паўбрыкетны 3-д, электрамеханічны цэх, філіялы з-да «Дыяпраектар» і Жлобінскай швейнай Ф-КІ, комплексны прыёмны пункт камбі-ната бытавога абслугоўвання. Сярэдняя школа, ДЗІЦЯЧЫЯ сад і яслі, клуб, б-ка, аддзяленне сувязі. У Б. брацкая магіла сав. воінаў і партызан, якія загінулі ў Вял Айч. вайну.

БЁЛЩКАЯ АБАРОНА 1943—44 у

Вялікую Айчынную вайну, баі партызанскіх брыгад Сенненскай (ка-мандзір В. С. Лявонаў) і 1-н шя К С Заслонава (камандзір Л. I. Сяліц-кі) па абароне аэродрома ў саўгасе «Бе-ліца» Сенненскага р-на ў снеж. 1943— маі 1944. Праз гэты аэрадром ішло забес-пячэнне 3 сав. тылу партызан Сенненскага 1 суседніх раенаў (за ноч прымаў да 10 самалётаў з грузамі). Для ліквіда-ЦЫ1 аэрадрома акупанты 20.12.1943 накі-равалі карны батальен (каля 300 салдат'). Партизаны атрадаў № 6 і імя К. А. Хаір-кізава Сенненскай брыгады ўтрымалі свае пазіцыі, адбші 3 атакі ворага, зні-шчылі каля 50 гітлераўцаў і адкінулі ворага да в Даганаўка. 3—5.2.1944 вораг (каля 600 салдат, батарэя 76-мм гармат) пачаў наступление з Даганаўкі на аба-рончыя рубяжы партызан каля саўгаса «Беліца» Наступление батальёна карні-каў ад в. Латыгаль было спынена атра-дамі імя Аляксандра Неўскага і імя Чапаева Сенненскай брыгады. Вораг асн. сіламі авалодаў перадполлем партыз. абароны Ў раёне в. Новая Белща і 1,5 гадз прамой наводкай абстрэльвау умацаванні партызан. Атаку гітлераўцаў партизаны адбілі, на флангах у контрнаступление перайшл! атрады імя Суво-рава 1 ІМЯ А, М. Захарава Сенненскай брыгады 1 атрады «Аршанец» і «Перамо-га» брыгады імя Заслонава. Страціўшы каля 100 салдат забітымі і параненымі, вораг адышоў у раен в. Нямойта, пакі-нуўшы абоз, палявыя кухні і частку боепрыпасаў. Сканцэнтраваўшы ў паўн. частцы раена мотастралковую дывізію і зводны полк 3 паліцэйскіх гарнізонаў Сенненскага, Багушэўскага і Бешанко-віцкага р-наў, 16.3.1944 фашысты пачалі наступление і на 5-ы дзень баеў адцяс-нілі партызан на 3 ад аэрадрома. Пар

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •