Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь Страница - 1

МІНІСТЗРСТВА АДУКАЦЫ1 РЗСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЗТ ІНСТЬІТУТ ГІСТОРЬІІ АКАДЗМІІ НАВУК БЕЛ АР УСІГ1СТАРЫЧНАЯ НАВУКА І Г1СТАРЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ У РЭСПУБЛ1ЦЫ БЕЛАРУСЬНовыя канцэпцы! І падыходыУ дэвюх частках ЧАСТКА 1Г1СТ0РЫЯ БЕЛАРУС1УСЕВЕЛАРУСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ ПСТОРЫКА?Мівск, 3-5 лютаг» 1993 годаЕэМІНСК„УНІВЕРСІТЗЦКАЕ’-1994ББК 63(4Беи)Г51УДК 930(476) (043.2)Матзрияли друкуюцца пераважна у тьім виглядзе, у якім яньї бьші представлену а угарам і. Тодькі у некаторих випадках яни скаро-чаньї ці адрздагаваньї — там. дзе гзта било асабліва неабходна.Рздакцийная калегія:М. П. Кас дюк (адказни рздактар), А. П. Ігнаденка, І. М. Ігнаценка, А. Г. Кахано}скі, П. А. Лойка, [. Я. Марчанка, У. 1. Навіцкі, У. А. Соска, Г. Г. Сяргеева, Г. В. Штиха}, А. А. ЯноускіГ 9300000000—011 45_95 М 317(03)—94© Беларускі дзяржауньї універсітзт, Інститут гісториі АкадзмІі навук Бел а русі, 1994 г.І8ВМ 985-09-0061-х (ч. 1) І5ВМ 985-09-0063-6М. П. К а с ц ю к член-карэспаидэнт АН Беларусі (Мінск)НАЦЫЯ НАЛ ЬНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ Г1СТ0РЫ1 БЕЛАРУСІ: АСНОУНЫЯ ПАДЫХОДЫВа умовах суверэннай Беларусі узнікла настойлівая неабходнасць распрацоукі гісторьй беларускага народа, зыходзячы з нацыянальных пазіцьій. Гзтага патрабуюць у першую чаргу дзяржа^ныя інтарзсн. Цяжка знайсцІ і? свеие країну, народ якой бы^ бы так абдзеленьї ве-даннем сваёй мшуушчыны. Псторыя нашай Бацькаушчы-ны заслуго;)вае самай высокай павагі. Яна — багатая, гераічная і трагічная, ыасычаная як стварэннем матэ-рыяльных і духоуных каштоунасцей, так і мноствам факта^ іх разбурэння у вялікіх і малых войнах.Чаму ж так здарылася, што беларускі народ мала ведае свае мінулае? Тэта сталася на працягу вяко^, калі спачатку польская, затым руская і савецкая гіста-рыяграфи падавалі гісторьію Беларусі кожная з боку сваіх інтарзсау і асвятлялі яе $ патрэбным ім накі-рунку. У гэтай гісторні месца для беларускага народа як самастойнай нацыянальнай супольнасці практычна не заставалася. Для польскіх гісторьжаі? Беларусь была «і? сходнІмі крзсамі», для рускіх — «Северо-Западным краем», для савецкіх — саста^ной часткай СССР.Аднак гэта не значыць, што дзеячы беларускай культуры не стваралі псторыю свайго народа. Пачатак бьіі) пакладзены яшчэ у1 сярэднявеччы. Кірьіла Тураускі І Фран-цыск Скарына, Сымон Будны і Васіль Цяпінскі, ініііьія перадавыя прадстаунікі беларускага народа закладі сваёй высакароднай дзейнасцю добры падмурак як беларускай культуры ^вогуле, так і пстарычных веда^ аб сваім краї. {Канешне, гэта была яшчэ не гістарьічная навука, як мы яе разумеем цяпер, але яе гльїбокія карані.)ЗПапаунялі пстарычныя веды аб Беларусі выкладчы-кі і студэнты ВІленскага універсітзта. Гэтую справу пра-цягнулі Кастусь Каліноускі і прадстаунікі беларускага народніцкага руху. У працэсе фарміравання беларускай нацьіі павялічьілася цікавасць да мінулага Беларусі. Гіс-торык М. Доунар-Запольскі, мовавед Я. Карскі, паэт Ф,- Багушзвіч і іншьія шмат зрабілІ для абгрунтаван-ня беларускага нацыянальнага руху, у тым ліку з гіста-рычнага пункту гледжання.Дзейнасць у пачатку XX ст. Беларускай сацьіяліс-тычнай грамады, інтзлігенцьіі нашаніускага перыяду ства-рыла умовы для далейшага руху па гэтым шляху. З'явилася «Кароткая гісторьія Беларусі» В. Ласто^скага-Не толькі гісторьш, але і дэмакратычна настроеныя літаратарьі, этнографы, прадстаунікі розных напрамкау маетацтва, даследуючы розныя бакі культуры беларускага народа, так ці інакш спрьіялі станауленню і развіццю на-цыянальнай гїстарьічнай навукі.Пасля 1917 г. шмат хто з беларускіх дзеячау спа-дзявауся на стварэнне нацыянальнай гісторьіі. У 20-х гадах, у час беларусізацьіі, нямала было зроблена для развІцця беларускай гістарьічнай навукі, культуры увогу-ле/ Шмат што у гэтых адносінах здзейснілі М. ДоУ-нар-Запольскі, У. Пічзта, У. Ігнатоускі, дзеячы БНР і іншьія. Але яшчз больш засталося не ажыццёуленым у сувязІ з фарміраваннем адміністрацьійна-каманднай сістзмьі, распаусюджваннем культу асобы, усталяваннем дыктатарскага рэжыму, што моцна скавала творчы пошук гісторьїкау, падпарадкаваушы яго афіцьійньїм догмам. Фактычна не знаходзілася месца для распрацоу-кі нацыянальнай гісторьіі. Шмат якія праблемы ставіць было забаронена, многае Іншае падавалася у патрзб-най аф|цыйным структурам інтзрпрзтацьіі. ТолькІ некато-рыя гісторьікі, наогул грамадазнауцы, на сваю рызыку даследавалі пэуныя тэмы гісторьіі Беларусі. Але надру-каваць гэтыя работы удавалася не заусёды.У той жа час трэба зазначыць, што у шматлікай гістарьічнай літаратурьі апошніх дзесяцігоддзяу сабраны вялікі фактычны матэрыял, зроблены адпаведныя наву-ковыя вывады, якія раскрываюць тыя ці Іншьія бакі нашай гісторьіі, але рабілася гэта нярэдка апаерэдава-на. Праблемы беларускай гісторьіі, развІцця беларускага этнасу фактычна не вьівучаліся. А калі што і рабілася, дык прайсці бюракратычны кантрольны частакол, каб надрукаваць вьінікі даследавання, было вельмі цяж-Ка. Дастаткова успомніць нялегкі шлях выдання мана-графічнай працы Я. Карнейчыка аб фарміраванні бела рускай нациі ці адпаведыых параграфау у пяцітом-най «Гісториі Беларускай ССР».

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru