Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 1
Музеи Беларуси Страница - 1
Музеи Беларуси Страница - 1

WmllmmK'iMMinistry of Culture of the Republic of Belarus Belarusian Institute of Culture Problems Belarusian Committee of International Council of Museums «ICOM»Museums of BelarusInformation on the museums of the Ministry of Culture of the Republic of Belarus


Музеи Беларуси Страница - 1

Minsk Belarus Publishers 2001МЫгстэрства культуры Рэспубпм Беларусь Беларусю Ыстытут праблем культуры Беларусю камгтэт М1жнароднаГа савета музеяу «1С0М»Музе1 Беларуа1нфармацыя аб музеях стсггэъл'ы Мшларства 'кул^уро! Рэспублм Беларусь


Музеи Беларуси Страница - 1

Мжск«Беларусь»2001УДК 069(476)(035.5) ББК 79.1<4Беи)я2 М 89Складальнт:Сташкев1ч А. Б., Kiroea В. М., Шрончык В. У., Стрыбульская Н. С.Перакпад з беларускай мовы СташкевЫ А. Б., АИрончык В. У.Музе1 Be. iapyci=Museums Belarus: 1нфармацыя аб М 89 музеях cicTaMbi Min-ва культуры Рэсп. Беларусь/ Склад.A. Б. Сташкев1ч i iuui.; Пер. з бел. мовы А. Б. Сташкев1ч,B. У. Mipon4biK. — Мн.: Беларусь, 2001. — 272 с.: м. ISBN 985-01-0308-6.Даведшк складзены на стану на 1 студзеня 2001 года.УДК 069(476)(035.5) ББК 79.1(4Бсн)я2© Сташкешч А. Б., KiTona В. М., ЗБрончык В. У., Стрыбульская Н. С., складанне, 2001 © Сташкев1Ч А. Б., Мфокчык В. У., пераклад на англ. мову, 2001 €> Агунов|ч К. Э., афармленнс, 2001 ISBN 985-01-0308-6  €)  Вмлавщтва  «Беларусь*, 2001


Музеи Беларуси Страница - 1

Ад укладальнікауУ даведніку утрьімліваецца інфармацьія ира усе дзяржауныя му-зеі Рзспублікі Беларусь і іх філіяльї, якая была пададзеиа пры рзгі-страцьіі на пачатак 2001 г. у статыстычную базу даных Міністзр-ства культуры нагаай рзспублікі.Зборнік дає цзласнае уяуленне аб колькасньш і якасным складзе музейнай сеткі краіньї, якая вызначаецца разнастайнасцю профіляу і тыпау музеяу.Выданне такога кшталту выпускаецца на Беларусі упершыню. Улічваючьі, што у свеце мала ведаюць пра беларускія музейныя каш-тоунасці (у еурапейскі даведнік з беларускіх музеяу уключаны толькі чатыры), тэты даведнік нясе у сабе вялікую інфармацьію пра музеі. Яна змяшчае настунныя звесткі:— час заснавання;Паштовы адрас, тэлефоны адміністрацій музея;— профіль;— дні і часы працы;— даныя пра колькасны склад музейнага фонду, зксназіцьійна-выставачную плошчу і плошчу пад фондасховішчьг,— унікальньїя калекцьіі.Асаблівая увага падаецца кароткаму апісанню зкспазіций музеяу, што дазволіць скласці больш глыбокае уяуленне пра той ці іншьі музей і яго магчьімасці у сацыяльна-культурнай камунікацьіі; пры-водзіцца і кароткая бібліяграфія, якая дапаможа знайсці больш пад-рабязную інфармацьпо пра музей у апублікаваньїх крьініцах.Безумоуна, жыццё зараз дьінамічнае. Музеі параджаюцца і иамі-раюць, мяняюць сваю структуру, профіль. Даведнік не можа быць абсалютна иоуным і дасканалым. Тым не менш сёння ён даволі актуальны і, спадзяёмся, будзе цікавьі і спецьіялістам, і кіруючьім ра-ботнікам сферы культуры, а таксама арганізатарам турыстычнай дзей-насці, настаунікам, студэнтам гуманітарньїх ВНУ, супрацоунікам дамоу моладзі, дзіцячьіх эстэтычных цэнтрау і усім, каго цікавяць музеі і музейныя каштоунасці.Укладальнікамі гэтага выдання з’яуляюцца супрацоунікі лабара-торьіі музейнага гіраектавання Беларускага інстьітута праблем культуры, якія маюць вопыт практычнай музеіінай работы, з’яуляюцца ствараіьнікамі і аутарамі навукова-метадычных зборнікау пад агуль-най назвай «Музейныя сшьіткі», штогод рыхтуюць ана. тітьічпьія і статыстычныя справаздачы па музейнай справе Беларусі.Аутарскі калектыу удзячны супрацоунікам і адміністрацьіі беларускіх музеяу, якія даслалі матэрыялы для гэтага выдання, а таксама супрацоунікам аддзела музеяу і выставак Міністзрства культуры Рзспублікі Беларусь, рзкамендацьіі якіх бьілі улічаньї иры падрмх-тоуцы зборніка.Свае водгукі вы можаце дасьитць на адрас:220086, г. Мінск, вул. КаліноуСКага, 12.Лабараторыя музейнага гіраектавання БелІПК.


Музеи Беларуси Страница - 1

From ComposersThis Directory contains the information about all state museums of the Republic of Belarus and their branches registered at the beginning of 2001 in the statistical base of the Ministry of Culture of our country.The edition gives the best idea of quantitative and qualitative structure of Belarusian museum network which is distinguished by a variety of profiles and types of museums.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru