Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 84

Найболын значныя калекцьй

Этнаграфч'чная калекцыя.

— Фотаэдымю XIX — пач. XX ст.

Дакументы (партызансю рух на Пухаушчыне у гады Вял 1 кай Айчыинай вайны, семЗ Бонч-Асмалоусмх, дзеячы навую, мастацтва, паэты, лпаратары — ураджэнцы Пухаушчыны).

Пастаянную эксиазщыю музея складаюць наступныя раздзелы: Ас-ветнш, рэвалюцыянеры-народнш Бонч-Асмалоусюя; Населения пункты краю: Народны побит; У гады.'нхалецця; Природа I экалопя краю; Знакампыя люд:н Пухаушчыны; Пухаушчына лпаратурная; Пчалярства.

Бібліяграфія/Bibliography

Карлюкевіч Д. Збіральнік памяці // Культура. — 1997. — 11—17 кастр. Петров В. Некарьерный Прановнч и его богатство // Советская Белоруссия. — 1999. — 24 апр.

Сабатнюк I. Метамарфозы былога партработніка, а зараз дыр. жга-ра музея // Голас Радзімьі. — 1999. — 13—20 мая.

Семяновіч К. У паискім маёнтку... рэвалюныянерау // Культура.

1995. — 6—12 снеж.

Сушко Я. «Мы проста любім свой край...» // Культура. — 1999. — 21-27 жн. (№ 30—31).

Mi hc i<aii

Bo6AaCLJb

I


Puhavichy District Homeland Museum

Address:  Sanatornava St. 5

222830 Blon p/ya Blon Puhavichy district Minsk region Telephone:  (+213) 8-22-75-0-24

Profile:  Complex

Open:  9.00-17.00

Closed:  Mondays

Subordination:  The Department of Culture

Of the Puhavichy District Administration.

Founded in 1964 as a school museum. In 1974 by decision of the Puhavichy District Administration it got State Status.

Core of the collections:  5434

The total area of museum buildings:  333 m2

Exhibition area:  275 m2

Collection storage area:  16 m2

Significant collections

— Ethnography.

— Photographs of the 19th the beginning of the 20th century. Documents (Partisan movement in the Puhavichy district during

The Great Patriotic War; Scientists, Artists, Poets, Writers from the Puhavichy district).

The constant exhibition consists of the following sections: Enlighteners, the Revolutionaries-Narodniks Bonch-Asmalouskics; Populated Areas of the District; Mode of Life; In Hard Times; Nature and Ecology of the District; Famous People of the Puhavichy District; Literary Puhavichy; Bee-keeping.

CAyijKi Kpa*i3HayHbi My3eu

Byn. Jlcitiiia, 171 223610, r. OtyuK MiHCKaa Bodjiacub (+295) 5-37-12, 5-72-32

KOMOTteKCHhl

10.00-17.00, aKpa. wn nawi/ue.'iKa


Aapac:

TanetJroHbi: LIpo(pi;ib: P;»KbiM npaubi:

Падпарадкаванасць: аддзел культуры Слуцкага гарвы кап кома.

Заснаваны 27.09.19521, паводле постановы № 1292 Совета Міністрау БССР.

Колькасць прадметау асноунага фонду: 21 822 Агульная плошча музейных буды н кау: 682,6 кв. м Зкслазіцьшна-вьіставачная ллошча; 274,8 кв. м Плошча пад захаванне фондау:  87  кв. м

Пастаянныя зкспазіцьіі музея: Утварэнне Слуцкага княства; Случ-чына у складзе ВКЛ і Рэчы Паспалітай; Устанауленне савец-кай улады; Грамадзянская, Вялікая Айчынная войны і пасля-ваенны час; Старэйшая школа у Беларусі — Слуцкая гімназія; Мануфактура шауковых паясоу XVIII ст.

Бібліяграфія/Bibliography

Гаурусева Т. 37-ы год перадалі у музей // Мінская прауда. —

1997. — 26 крас.

Экспанаты абіраюииа у калекіші // Мінская прарда. — 2000. — 12 кастр.

Slutsk Homeland Museum

Lenin St. 171

Address:

Telephone:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


223610 Slutsk

Minsk region

(+295) 5-37-12, 5-72-32

Complex

10.00-17.00

Mondays

The Department of Culture of the Slutsk Town Administration.

Founded on September 27, 1952 by decision № 1292 of the Council of Ministers of BSSR.

Core of the collections:

21 822 682,6 m2 274,8 m2 87 m2


The total area of museum huildings:

Exhibition area:

Collection storage area:

The constant exhibition consists of the following sections: Forming of the Slutsk Principality; The Slutsk District as a Part of the Great Lithuanian Principality and Rzecz Pospolita; Establishment of the Soviet Power: The Civil War, the Great Patriotic War and Postwar Time; The Oldest School in Belarus — Slutsk Gymnasium; Slutsk Manufactory of Silk Belts of the 18th Century.

Салігорскі краязнаучы ліузей

Адрас:  вул. Леніна, 5а

223710, г. Салігорск Мінская вобласць Тэлефоны:  (+210) 5-64-73,  2-11-30

Профіль:  комплексны

Рэжым працы:  9.00—17.00,

Акрамя нядзелі і панядзелка

Падпарадкаванасць: аддзел культуры Салігорскага гарвыканкома.

Заснпваны 15.06.1976 г. паводле постановы Салігорскага райвыканкома.

Колькасць прадметау асноунага фонду: 9097 Агульная плошча музейных будынкау: 484 кв. м. Экспазщыпна-выставачная плошча:  450 кв. м.


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru