Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 85

Плошча над захаванне фондах?:  24 кв. м.

ІІастаянная зкспазіцьія музея расказвае пра мінуушчьіну краю і складаецца з наступних раздзелау: Псторыя. культура, быт; Чалавек і природа; Псторыя горада Салігорска; І Іаш край у гады Вялікай Айчыннай ванны; Наш край у 1945—1958 гт.

Бібліяграфія/Bibliograpliy І гісторьія, і культура // Лі. М. — 1991. З чзрв.

Saligorsk Homeland Museum

Lenin St. 5a

Address:

Telephone:

Protilc:

Open:

Closed:

Subordination:


223710 Saligorsk

Minsk region

(+210) 5-64-73. 2-11-30

Complex

9.00-17.00

Sundays, Mondays

The Department of Culture

Of the Saligorsk Town

Administration.

Founded on June 15, 1976 by decision of the Saligorsk District Administration.

Core of the collections:

9097 484 m2 450 m2

24 m2


The total area of museum buildings: Exhibition area:

Collection storage area:

MiHCioflH Minsk Bo6Aaci;hl region

The constant exhibition consists of the following sections: History, Culture, Mode of Life; Man and Nature; History of Saligorsk; The District During the Great Patriotic War; Our Land in 1915 1958.

Смалявщкл раённы музей смалы i рамёствау

Адрас:  вул. Савецкая, 147,  к.1

222210, г. Смалшпчы Mi не кая вобласць Тэлсфон:  (+276) 5-59-80

Профшь:  комплексны

Падпарадкаванасць: аддзсл культуры Смаляв1цкага райвыканкома.

Экспазщыя ствараецца.

Smalyavichy District Museum of Resin and Crafts

Address:  Savyetskaya St.  147  k. 1

222210 Smalyavichy Minsk region Telephone:  (+276) 5-59-80

Profile:  Complex

Subordination:  Department of Culture

Of the Smalyavichy District Administration.

The exhibition is being formed.

Уздзенсш псторыка-краязнаучы музей

Адрас:

Вул. Школьная, 4а 223400, т. п. Узда Mi не кая вобласць (+218) 5-52-79 комплексны

Тэлсфон: Профшь: Рэжым працы:


9.00 -17.00, акрамя панядзелка

Падпарадкаванасць: аддзел культуры Уздзенскага райвыканкома.

Заснаваны 06.02.1981 г. паводле паапановы ЦК КПБ.

Колькасць прадметау асноунага фонду: 6825 Агульная плошча музейных будынкау:  1156  кв. м

Экспаз1цыйна-выставачная плошча:  745 кв. м

Плошча над захаванне фондау:  78 кв. м

Пастаянная зкспаз1цыя музея раснавядае нра псторыю i этнагра-ф1ю Уздзеншчыны.

Б16л1яграс}пя/В1Ы^гарЬу

Булат М. Паслухайце, што мы вам скажам... // Белорусская нива. — 1994. — 26 июля.

Бяржынш А. Кал1 ажывае спадчына // Белорусская нива.

1995. — 13 сент.

Ккялёу У. Уздзенсю псторыка-краязнаучы // Помнш псторьп1 культуры. — 1987. — № 2. — С. 33.

Михед С. С любовью к землякам // Сельская газета. — 1987. — 18 янв.

Ляшчынск/ В. Ды такога, як ва Уздзе, вы не знойдзеце н1дзе // lin-ская прауда. — 1999. — 20 лш.

Uzda Historico-Homeland Museum

Address:  Shkolnaya St. 4a

223400 Uzda Minsk region Telephone:  (+2181 5-52-79

Profile:  Complex

Open:  9.00-17.00

Closed:  Mondays

Subordination:  The Department of Culture of the

Uzda District Administration. Founded on February 6, 1981 by decision of the Central Committee of the Communist Party of Belaivs.

Core of the collections:  6825

The total area of museum buildings:  1156 m2

Exhibition area:  745 m2

Collection storage area:  78 m2

The constant exhibition consists of the following sections: History of the District; Uzda Ethnography.

Чэрвеньсю раённы краязнаучы музей

Ад рас:  пл. Свабоды, 8

223210, г. Чэрвень Мшская вобласць Тэлефон:  (+214) 5-68-54

Профіль:  комплексны

Рэжым працы:  9.00—18.00,

Акрамя нядзелі і панядзелка Падпарадкаванасць: аддзел культуры Чэрвеньскага райвыканкома.

Заснаваны 27.11.1991 г. паводле рашэння № 15 «Лб адкрьіцці Чэрвеньскага раённага краязнаучага музея з 1 студзеня 1992 г.» выканкома Чэрвеньскага раённага Савета народных дэпутатау.

Колькасць прадметау асноунага фонду: 4497 Агульная плошча музейных будынкау: 329 кв. м Зкспазіцьійна-вьіставачная плоінча:  294  кв. м

Плошча пад захаванне фондау:  20  кв. м

Пастаянная зкспазіцьія музея складаецца з наступных раздзелау: Ігуменшчьша са старажытных часоу да канца XIX ст.; Чэр-веньшчына у час Вялікай Айчыннай вайны: Развіццб культуры у раёне; Знакамітьія людзі.

Бібліяграфія/ВіЬІіс^гарЬу

Чзрвеньскі краязнаучы музей // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чэрвеньскага р-на. — Мн., 2000. — С. 562—564.

Курганович Л. Игумен рядом с бортником // Советская Белоруссия. 1992. - 25 аир.

Cherven District Homeland Museum

Address:  Svabody Square 8

223210 Cherven Minsk region Telephone:  (+214) 5-68-54

Profile:  Complex

Open:  9.00-18.00

Closed:  Sundays, Mondays

Subordination:  The Department of Culture


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru