Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 87

Гісторьіі тзатральнай

Of the History of Theatrical

І музычнай культуры

And Musical Culture

Рзспублікі Беларусь

34/35

Of the Republic of Belarus

Беларускі дзяржауны

Belarusian State

Музеіі і історьіі Вялікай

Museum of the History

Айчыннай вайны

35/37

Of the Great Patriotic War

Курган Славы

Mound of Glory

Савецкай Арміі —

Of the Soviet Army

Вызвалщельнщы Беларусі

38/39

The Liberator of Belarus

Натік

Monument

Воінам-інтлрнацьіяналістам

39

To Soldiers-lntematioalists

Беларускі дзяржауны

Belarusian State Museum

Музей народнай

Of Folk Architecture

Архітзктурьі і побыту

40/42

And Mode of Life

Дзяржауны мемарыяльны

State Commemorative

Комплекс «Хатынь»

42/43

Complex «Khatyn»

Мемарыяльны

Commemorative

Комплекс «Дальни •>

44

Complex «Dalna*.

Дзяржауны літаратурн ы

State Literary

Музей Янкі Купалы

44/46

Museum of Yanka Kupala

Літаратурнш му лей у Л ну кал

47/48

Literary Museum in Lyauki

Літаратурньї музей

Literary Museum

У песцы Яхшаушчыт

48/49

In Yakhimauskchyna

Літаратурньї музей «Акопы»

49/50

Literary Museum «Akopy»

Літаратурньї

Literary

Музей у Вязынцы

51/52

Museum in Vyazynka

Музей природы і зкалогіі

Museum of Nature and Ecology

Рзспублікі Беларусь

52/53

Of the Republic of Belarus

Музей сучаснага

Museum

Выяулснчага мастацтва

54/55

Of Modern Fine Art

Нацыянальыы мастацкі

National Art Museum

Музей Рзспублікі Беларусь

55/5 8

Of the Republic of Belarus

Архітзктурньї комплекс

Architectural Complex

X І 7 -- ХУШстст.

Of the 16th — 18th

У в. Галыианы

59/60

Centuries in Hahhany

Дом - музей ВапьковЫау.

House-Museum of the Vanko-

Культура і мастацтва

Liches. The Culture and Art of the

Першай пановы XIX ст.

61/62

First part of the 19th century

Мазырская раённая

Mazyr District

Карціннан галерэя

63

Art Gallery

Музей беларускага

Museum of Belanisian

Народного мастацтва

64/65

Folk Art

Музей

Museum

Втальда Каэтанавгча

Of Vitold Kaetanavich

Бячымцкага-ЫруМ

66

Byalynitski-Bimlya

Музей-майстэрня

Museum-Studio

ЗJ. Азгура

67/68

Of Z. I. Azgur

Палацава-паркавы комплекс

Palace and Park Complex

ХУ1—ХХстст. у гарадскш

Of the 16th - 20th

Посёлку Мгр


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru