Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 88

68/69

Centuries in Mir

Нанмянальны музей псторьн

National Museum of History

1 культуры Беларуси

70/72

And Culture of Belarus

Дом-музей

House-Museum of the First

1 з'езда

Congress of the Russian Social-

РСДРП

74/75

Democratic Wokers’ Party (RSDWP)

Брэсцкая

Brest

Вобласць

Region

Брэсцш абласны

Brest Regional

Краязнаучы музей

76/77

Homeland Museum

Археалапчны

Archaeological

Музей «Бярэсце»

78/79

Museum « Byarestse»

Музей *Вырапшваныя

Museum «Rescueng

Мастацкш каштоунасцг»

80/81

Art Values»

Музей т торьй

City-Museum

Города Брэста

81/82

Of Brest

Мемарыяльны комплекс

Commemorative Complex

«Брэсцкая крэнасць-герой»

82/84

«Brest Citadel-Hero»

Баранавщю

Baranavichy

Краязнаучы музей

85

Homeland Museum

Бярозаусю

Byaroza

Псторыка-краязнаучы музей

86/87

Historico-Homeland Museum

Ганцавщю раённы

Gantsavichy District

Краязнаучы музей

88

Homeland Museum

1вацэвщк1

Ivatsevichy

Краязнаучы музей

89

Homeland Museum

Музейны комплекс

Museum Complex

«Хаваншчына»

90

« Khavanshchyna »

Музей партызана-героя

Museum of Partisan-llero

МЫалая Гойшыка

91

Mikcdai Goishyk

Кобрынсю ваенна-пстарыч-

Kobryn Military Museum

Ны музей 1мя А. В. Суворава

92/93

Named after of A. V. Suvorau

Луншецю краязнаучы музей

93/94

Luninets Homeland Museum

Мотал ьсм музей

Motal Folk

Народнай творчасш

95

Museum

Музей Беларускага Палесся

96/97

Museum of Belarusian Palcsse

Музей народнай творчасш

Folk Museum

« Бездзежсю фартушок»

98

«Bezdzezh Phartushok»

Музей-сядз1ба «Пружансю палацы к» Столшсю краязнаучы музей

В1це6ская НН вобласць

BinebcKi абласны краязнаучы музей

Музей прыватных калекцый

Мастацш музей

Лтаратурны музей

Музей - сядз/ба 1Я. Рэтна «Здрауиёва» Музей Марка Шагала Вщебсю музей вошау-штэрнацыяналттау BineocKi абласны музей Героя Савецкага Саюза М. Н. Шмырова

Выставачная зала - музычная гасцёуня

Бешанковщю псторыка-краязнаучы музей Браслаускае раённае аб’яднанне музея; Бягомльсю музей народнай славы Дзяржауны краязнаучы музей Верхнядзвшскага раёна у в. Валынцы

Гарадоцю раённы краязнаучы музей Германав1цк1 музей культуры i пооыту Глыбоцк1 псторыка-этнаграф1чны музей

Лепельсй раённы краязна;чы музей

Лёзненсю ваенна-пстарычны музей Мемарыяльны музей сада вода-селем i ыя мера 1.П. Сзкоры Mit'pcKi псторыка-этнаграф1чны музей Музей Обальскага камсамольскага падполля

Museum-Manor 99/100 «Pruhzanv Small Palace* 100/101 Stolin Homeland Museum

Vitsebsk region

Vitsebsk Regional 102/103 Homeland Museum

104/105 Museum of P/irate Collections 105/106 Art Museum 106/107 Literary Museum Museum-Manor 108/ 109 of 1. Repin «Zdraunyova» 109/110 Museum of Mark Shagal

Vitsebsk Museum 111/112 of Soldiers—Internationalists Vitsebsk Regional Museum of Hero of the Soviet Union 112/113 M. P. Shmyrou


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru