Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 91

Клеит дзяржауны псто-Рыка-этнаграф1чны музей 248

Любаискг дзяржауны Музей народная славы 249/250 Музей Ф. Э. Дзяржынскага 250/251 Музей «Дзяржынава»  252

Мядзельсю музей Народнай славы 253

Kruglaye District Historico-Homeland Museum Krychau District Homeland Museum

Mstsislau Historico-Archaeological Museum

Museum of Army and Labor Glory' of Babruisk District in Sychkava

Museum of Soviet-Polish Army Community

Hotsimsk Historico-Homeland Museum

Chavusy District Historico-Homeland Museum

Cherykau State Historico-Homeland Museum

Shklou District Historico-Homeland Museum

Minsk region ¦¦¦¦

Minsk Regional Homeland Museum

Barysau State United Museum Ikany Museum of People's Glory Zhodzina House-Museum of A. F. Kupryianava Valozhyn District Museum Vileika Historico-Homeland Museum Museum-Reserve of History and Culture «Zaslauye»

Dzyarzhynsk Historico-Homeland Museum

Kapyl Homeland Museum Kletsk State Historico-Ethnic Museum Lyuban State Museum of People’s Glory Museum of F. E. Dzyarzhynski Museum «Dzyanhynoi a»

Myadzel Museum of People’s Glory

Нацмянальны псторыка -  National Museum-Reserve

Культурны музей-запаведшк  of History and Culture

«Нясшж» 254/255 «Nyasvizh»

Нясв1жсю раёины пето -  Nvasvizh District Historico-

Рыка-краязнаучы музей 255/256 Homeland Museum

TTyxaBiuKi раённы  Puhavichy District

Краязнаучы музей 157/258 Homeland Museum

Слуцю краязнаучы музей 258/259 Slutsk Homeland Museum Ca. iiropcKi краязнаучы музей 260 Saligorsk Homeland Museum Смалятню раённы музей  Smalyavirhv District

Смалы i рамёствау 261 Museum of Resin and Crafts

Уздзенсю лсторыка -  Uzda Historico-

Краязнаучы музей 261/262 Homeland Museum

Чэрвеньск! раённы  Cherven District

Краязнаучы музеН 262/263 Homeland Museum

Даведачнае выдаяне

МУЗЕЇ БЕААРУСІ

Складальнім:

Сташкевіч Ала Барысауна,

Кітова Вольга Мікалаеуна,

Мірончьік Вальга Уладзічірауна, Стрыбульская Наталия Сяргееуна

Рэдактар Ю. Ц. Нетрыкеева Рэдактар замежнага тэксту АЛ. Ваіільевп Мастак К. Э. Агунопіч Мастацкі рэдактар АЛ. Жданоуская Тзхнічнае рэдагаванне і камп'ютзрная вёрстка Ж. М. Голікавай Карэктары Р. П. Іваненка, Г. К. Ніскунова, Л. Б. Шьінкевіч

Иалпісана да друку 06 06.2001. Фармат 60x90 */„. Папера аф-сетная. Гарнітура Petersburg СТТ. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 17.0+0.5 укл. Ум. фарб.-адб. 36.5. Ул.-выд. арк. 11,78+0.44 укл. Тыраж 1000 экз. Зак. 258.

Палатковая льгота — Агульнадэяржауны класіфікатар Рзспублікі Беларусь АКРБ 007-98, ч.1; 22.11.20.650.

Р. к публіканскае унітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларусь» Дзяржаунага камітзта Рзспублікі Беларусь па друку. Лііонзія Л В № 2 ад 31.12.97.

220004, Мінск, праспект Машэрава, 11. Рзспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Мінская фабрыка каляровага друку». 220024. Мінск, вул. Каржанеускага. 20.

1

лют.

Пясецкі Я. Тут ліра дзіуная гучала // Звязда. — 1991. — 3 ліп. Пучынскг У. Тут жыу Багдановіч // Народная газета. — 1991.

27 чзрв.

2

Паводле настановні С цвета Міністрах БССР № 123 ад 10.07.1957 г. нераутвораны у Дляржауны мастацкі музей БССР; паводле настановні Савета Міністрау РБ.Ь 810 ад 30.11.1993 г. пераймснаваны у1 Нацыянальны мастацкі музей Рлспублікі Беларусь.

3

Паводле загаду Міністзрства культуры БССР № 284 ад 26.11.1982 г. створаны аддзел народнай творчасиі у пас. Раубічьі.

4

Перайменаваны у Нацыянальны музей гісторьіі і культуры Беларусі, згодна з настановам Савета Міністра)? Рзспублікі Беларусь № 63 ад 22.02.1991 г., а таксама паводле загаду Міністзрства культуры Рзспублікі Беларусь № 19 ад 17.02.1992 г.

Бібліяграфія/ВіЬ1іо§гарЬу

Нацыянальны музей гісторьіі і культуры Беларусі// Энцыклапс-дыя гісторьп Беларусі. — Мн., 1999. — Т. 5. — С. 309—310.

Государственный музей БССР. - Мн.: Полымя, 1982.

Дзяржауны музей БССР: Фотаальбом / Аут. тэксту і склад.

1.11. Загрышау, С. А. Мілючлнкау. - Мн.: Беларусь, 1980.  [1&1]  г.

Дзяржауны музей Беларускай ССР: (11а залах музея): [Пуцевадзі-цель]. — Мн.: Полымя, 1970. — [160] с.

Археалагічньїя калскцьіі. Жалезны век: Музейны каталог/ Нац. музей гіст. і культуры Беларусі; Мн., 1999. — [48] с.

Музычныя інструменти. Струнныя: Музейны каталог / Нац. музей гісториі і культуры Беларусі; Склад. Г. М. Загурская. — Мн.: Анікеенка, 2000. — [32] с.; іл.

Аитонава Т. Галоуны музей // Звязда. — 1999. — 10 лістап.

Антонина-Мельяновіч Т. Чаму галоуны музей краіньї не выконвае ускладзенай на яго місіі? // Культура. — 2000. — 18—24 лістап. (№ 46).


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru