Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Музеи Беларуси Страница - 92

Барабаш //. Книги из исторических белорусских собраний в фон-

5

Падчаг Вял ікай Айчыннай вайны быу знйичаны. У 1948 г. адноуле-ны. 3 17.02.1992 г. паводле загаду Савета Міністрау Рзспублікі Беларусь № 19 перададзены Міністзрству культуры Рзсіїублікі Беларусь як філіял Нацыянальнага музея гісторьіі і культуры Беларусі.

6

Заснаваны 08.11.1956 г. паводле загаду Міністзрства абароны БССР на гэрыторьп Брэсцкай крзпасці Музей абароны Брэсцкай крзпасці. Пры-няты пал кірауніцтва Міністзрства культуры БССР паводле загаду Міністзр-ства культуры БССР ад 07.05.1969 г. за №38. На тэрыторьп крзпасці створаны мемарыяльны комплекс паводле пастановы Савета Міністрау БССР ад 22.07.1971 г. за №221. Адкрыты 25.09.1971 г.

7

16.03.1993 r. ііаводле рашэння № 72 Іпацзвіцкага райвыкамкома на яго базе быу створаны мемарыяльны музей.

8

3 1939 г. — Пінскі псторыка-рэвалюныйны музей, з 1940 г. Пінскі псторыка-краязнаучы музей, з 1954 г. — Пінскі краязнаучы музей. Па-водле ратания ЦК КІІБ ад 1978 г. і Міністзрства культуры БССР ал 04.01.1979 г. на базе Шнскага краязнаучага музея створакы Ьеларускі лзяржауны музей сацыя.'пстычнага пераутварэпня Палесся. 01.11.1990 г. перайменаваны у Музей Беларускага Палесся.

9

3 1987 r. — ricTopb! Ka-KpaH3HayHhi My3eii.

10

26.03.1995 г. панодле рашэиня № 384 Браслаускага райвыканкома утвораны: Музей рамёствау. Музей прыроды і этнаграфН, Музей земля-робства і млын. 11.12.1995 г. створана Браслаускае раённае аб’ялнанне музеяу паводле ратания Віцебскага аблвыканкома.

11

У 1985 г. пераведзены у двухпавярховае намят канне былой Бя-гомльскай СШ з поунай пераоудовай экспазщьп.

12

16.07.1990 г., ігаводле пастановы Савета Міністрау БССР № 158 «А6 Ііолацкім гігторьїка-культурньїм запаведніку», лераймемаванм у лсторы-ка-культурны запаведнік. З 22.05.1997г„ паводле пастановы CM Рзспублікі Беларусь, аб'яулены гісторшка-культурньїм музеем-запаведнікам.

13

3 26.07.1989 г. — статуе самастойнага музея.

14

CM РБ прыняу пастанову № 320 «Аб прысваенш imb У. Е. Лабанка Ушацкаму музею народнай славы».

Бібліяграфія/Bibliography

Музей у Чашніках//Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чашніцкага р-на. — Мн., 1997. — С. 469—471.

Каваленка Г. Тут жыве гісторьія краю // Чырвоны прамень (Чашнікі). — 1997. - 1 дістап.

15

Паво/ые ратания № (i2fi Гомелм-кага абинмканкома ал 05.11.1970 і адкрытм музей гігтормі горада,

16

Паводле расиараджання Савета MitiiCTpay БССР ад 30.01.1967 г. за № 99-Р створаны дзяржауны музей народнай славы.

17

Адноулеиы I5.05.t950 г. паводлс рашзнмя ныканкома Падескага аб-л ап юга Санета дзпугатау працоунмх ад 02.12.1949 г. за,fe 1112 як дзяр-жауны музеи.

18

Паводле рашэння Акцябрскага райвыканкома ал 14.11.1995 г. за № 124 перайменаваны у Цэнтр гісторьіі і культуры Акцябрскага раена.

19

Паводле загаду № 153 Міністзрства культуры БССР ад 06.06.1977 г. псраймснаваны у Рзспубліканскі музей атзізму і рзлігіі і пераведзены у Гродна. Адкрыты 15.01.1985 г. Паводле загаду № 144 Міністзрства культуры БССР ад 13.09.1989 г. перайменаванм у Беларускі дзяржауны музей гісторьіі рзлігіі.

20

У 1953 г. присвоена імя Ф. К.Багушзвіча. Адкрыты 16.10.1955 г.

21

Иаводле пастановы СНК БССР ад 01.01.1940 г. набыу статус дзяр-жаунага. Пераймснаваны 27.02.1953 г. паводле загаду № 15 Камітзта пры Савеце Міністрау БССР.

22

3 02.02.1968 г. філіял Мастоускага музея. Паводлс загаду МІністзр-ства культуры БССР ад 19.04.1990 г. гтау асобным д. чяржауным музеем.

Significant collections

— Twofold carpets.

Books with autographs of Belarusian writers, artists, composers, researchers.

— Letters from writers, artists, scientists.

— Authors’ manuscripts of literary, science and music works.

The constant exhibition consists of the following sections: Literary Area Studies; Literature of the Grodna Region and Belarus; Folk Crafts; Literary Art; Textiles; Folk Medicine; Carpets; History of Gudzevichy in Documents and Facts.

The ethnographical exhibition is situated in a country house of the 18th century and a warehouse of the beginning of the 20th century.

23

ГТераймснаваны 24.03.1998г. паводле рашэнмя № 131 Дзятлаускага райвыканкома.

24


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 


 

Www.istmira.ru