Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 2

Such Directory is issued in Belarus for the first time. Taking into account that a little is known in the world about Belarusian museum values (only four Belarusian museums are included in the European Directory), this book contains a lot of information on the museums.

The information on museums includes the following items:

— date of foundation;

— post address, telephones of museum administration;

— museum profile;

— working days and hours;

— the data on quantitative structure of museum collections, the exhibition area and collection storage area;

— the most significant collections.

The special attention is given to the brief description of exhibitions, what will allow to get a better idea of museums and their opportunities in the social and cultural communications; it also includes the brief bibliography that will help to find a more detailed information on museums in the published sources.

Certainly, life is now very dynamical. Museums are born and die, change their structure, profile. The directory of museums can not be absolutely complete and exact. Nevertheless, now it is quite urgent and we hope it will be interesting for museum specialists, representatives of museum boards and also organizers of tourist activity, teachers, students of humanitarian institutions, employees of youth sphere, children’s aesthetic centres and everyone, who is interested in museums and museum values.

The authors of this edition are the employees of the Laboratory of Museum Projects of the Belarusian Institute of Culture Problems who have experience in practical museum work, they are the founders and authors of the scientific — methodical edition «Museum Notebooks», and they annually prepare statistical and analytical reports on museum business of Belarus.

The group of authors is grateful to the employees and administration of the Belarusian museums who have sent materials for this edition, and also the employees of the Department of Museums and Exhibitions of the Ministry of Culture of Belarus, whose recommendations were taken into account during preparation of the Directory.

Send your responses to the address:

Kalinouski St. 12 220086 Minsk Belarus

Laboratory of Museum Projects

Of the Belarusian Institute of Culture Problems

6

I

Мінск

Minsk

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Дзяржауны музей гісторьіі беларускай літаратурьі

Адрас:  вул. М. Багдановіча,15

220029, г. Мінск Тэлефон:  (+ 017) 234-72-61

Факс:  (+ 017) 234-72-61

Профіль:  літаратурньї

Рэжым ирацы:  10.00 — 17.30, акрамя

Панядзелка Падиарадкаванасць: Міністзрства культуры Рзспублікі Беларусь. Аб’яднанне дзяржауных літаратурньїх музеяу Рзспублікі Беларусь.

Заснованої 06.11.1987г. паводле загаду № 95 Міністзрства культуры БССР.

Колькасць прадметау асноунага фонду:  30 778

Агульная плошча музейных будынкау:  1471 кв. м

Зкспазіцьшна-вьіставачная плошча:  216 кв. м

Плошча пад захаванне фондау:  71,6 кв. м

Найбольш значныя калекцьп

Тэматычная калекцыя «Літаратурньї працэс на Беларусі пач. — сяр. XX ст>, у склад якой уваходзяць матэрыялы, якія адлюстроуваюць развіцце беларускай літаратурьі у 20-30-ыя гг. XX ст.

Старадрукі (нясвіжскія, нолацкія, віленскія вьіданні нач. XVIII ст.).

— Першыя виданні беларускіх пісьменнікау.

— Матэрыялы па сучаснаіі беларускай літаратурьі — архіви

В. Быкава, А. Адамовіча, Ул. Караткевіча, Н. Гілевіча,

І. Шамякіна.

— Зкслібрьісьі.

Экспануецца стацыянарная літаратурна-дакументальная выстаука «Покліч». Прысвечана літаратурнаму працэсу 20—30-ых гг. XX ст. на Беларусі.

Працуюць часовыя вьістаукі.

Бібліяграфія/ВіЬІіс^гарЬу

Дзяржауны музей гісториі беларускай літаратурьі // Энцыклапе-дыя гісторьй Беларусі. — Мн., 1996. Т. 3. — С. 247—248.

Голуб Т. Навошта вьінаходзіць веласіпед? // Беларуская мінуу-шчына. — 1995. — № 4. — С. 34—35.

Голуб Т. «Покліч»: Літ. працэс 20 30-ых гадоу у зкспазіцьіі Дзярж. музея гісторьй бел. літ. // Рзсиубліканская навукова-лрактыч-ная канферэнцыя «Лес нацыянальнан культуры на пава ротах гісторьй» (1993): 36. дакл. Мн., 1995. — С. 16-22.

Карлюкевіч А. Невядомая літаратура // Во славу Родины. —

1995. — 18 янв.

Кастзнка Д. «Усё жыве жыццём дзядоу адвечных...» // Чырвоная змена. — 1997. — 29 мая.

Макаравіч Л. Наперад... у мінуушчьіну, альбо Пра што могуць расказаць антыкварныя выставы у Літаратурньїм музеі // Чырвоная змена. - 1998. — 19 лістап.

Хадкевіч Л. «Планау у нас шмат» // ЛіМ. - 1995. — 19 мая.

State Museum of the History of Belarusian Literature

Bagdanovich St., 15 220029 Minsk (+ 017) 234-72-61 (+ 017) 234-72-61 Literary

Address:


Telephone:

Fax:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


10.00 - 17.30 Mondays

The Ministry of Culture of the Republic of Belarus. The Association of the State Literature Museums of the Republic of Belarus.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru