Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 4

Профіль:

Тын:

Рэжым працы:


225315, в. Завоссе Баранавіцкі раён Брэсцкая вобласць (+ 01634) 3-25-10 літаратурна-персанальньї музей-сядзіба 10.00—17.00, акрамя нядзелі і панядзелка


Падпарадкаванасць: Дзяржауны музей псторьн беларускай лИаратуры.

Заснаваны 11.11.1997 г. паводле указа 11рэ:пдэнта Рэспублт Беларусь № 580 «Аб святкаванм 200-годдзя з дня нараджэння поэта Адама Мщкев1ча ».

Адкрыты 08.09.1998 г.

Агульная илошча тэрыторык  15,4 га

Экспазщыйна-выетавачная плошча:  553 кв. м

Фонды цэнтра.'пзаваныя.

Літаратурна-дакументальная зкспазіцьія. Прысвечана гісторьіі фальварка Міцкевічау «Завоссе» і знакамітай паэме Адама Міцкевіча «Пан Тадзвуїн».

Бі блія графія/Bibliography

Музей-сядзіба Міцкевічау Завоссе. 1998 / Аб’яднанне дзяржау-ных літаратурньїх музеяу Рзспублікі Беларусь. Мн.,

1998. - [8] с.

Абакумоуская Т. «...І колькі там роднага сэрцу майму» // Рэс-публіка. - 1998. — 21 жн.

Бутько И. Открыт Музей-усадьба Адама Мицкевича // Заря (Брест). — 1998. — 10 септ.

Васильев С. Родина поэта: На хуторе Заосье открыт Музей-усадьба А. Мицкевича // Народная газета. — 1998. —

17 верас.

Дробыш Н. Музей иод солнцем // Заря (Брест). — 1997.

17 июня.

Друшчыц С. «І колькі там роднага сэрцу майму...*: Музей-сядзіба А. Міцкевіча у Завоссі // Роднае слова. — 1998. — N5 10. — С. 166-174.

Крзйдзіч М. «Тугою па табе тут вобраз твой ствараю...» // Вечерний Брест. — 1998. — 11 септ.

Кукса И. «О, отчий край! Ты как здоровье...» // Советская Белоруссия. 1998.  10 сент.

Мінскевіч С. Вырастим лес Міцкевіча?! // Культура. 1998. 12-18 верас. (№ 35).

12

I

Сташкевіч А. Б. Музеефікацьія сядзібьі Міцкевічау у Завоссі. Асаблівасці зксназіцьійнай пабудовы // Краязпаучыя запіскі. — Гродна, 1997. — Вып. 4. — С. 36—41.

Тут, у Завоссі, зорны шлях пачауся... // Народная трибуна (Брзст). — 1998. - 12 верас.

Усенка Л., Анісітва С. Дык дзе ж было Завоссе? // ЛіМ. —

1997. - 28 сак.

ЦімошьисЛ. Адкуль пачауся шлях пазта?..: У Завоссі адкрьгуся музей А. Міцкевіча // Звязда. — 1998. — 10 верас.

Museum-Manor of the Mitskeviches

225315 Zavosse Baranavichy district Brest region (+ 01634) 3-25-10 Literary

Address:

Telephone:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


10.00-17.00 Sundays, Mondays

The State Museum of the History of Belarusian Literature.

Founded on November 11,1997 by order of the President of the Republic of Belarus № 580.

Opened on September 8,1998.

The total area:  15,4  he

Exhibition area:  553  m2

Collections are centralised.

There is a literary — documentary' exhibition. It is devoted to the history of the Mitskeviches’ manor Zavosse and the famous poem by A. Mitskevich «Pan Tadevush».

Аітаратурньї музей Максіма Гарэцкага

213485, в. Малая Багацькаука Мсціслаускі раён Маплёуская вобласць (+ 02233) 2-19-33. 2-34-87 літаратурна-персанальньї музей-сядзіба

Адрас:

Тэлефон:

Профіль:

Тып:


Рэжым працы:  10.00  —  17.00, акрамя

Нядзел11 панядзелка

Падпарадкавапасць: Дзяржауны музей псторьп беларускай л1таратуры.

Заснаваны 15.01.1993 г. паводле загаду № 5 Мтктэрства культуры РБ г рашэння №1—11 Мсщслаускага раённага Совета народных дэпутатау.

Агульная плошча тэрыторьп:  1,3  га

Агульная плошча музейных будынкау: 76 кв. м Эксназщыйна-выставачная плошча:  44  кв. м

Фонды цэнтратзаваныя.

/Птаратурна-мемарыяльная экспазшыя. Размешчана у рэ-канструяваным доме, на месцы сядз1бы, дзе нарадзптя шсьмеишк. Прысвечана жыццю творчасш М. Гарэцкага.

Б16л:1я граф1я/ВЛЬс^г арЪ у

Лн/шыц У М. Л1таратурны музей Максима Гарэцкага: (Каротк1 давсд(йк) / Аб’яднанне дзяржауных лпаратурных музеяу Рэспубл1к1 Беларусь. — Орша, 1998. — С. 68.

Зотау Г. Багацька_ука, цёмны лес 1 стогны душы // Маплёуская ирауда. — 1992. — 13 кастр.

Караткоу М. Музей... на паударозе // Маплёуская прауда. — 1989. — 22 лют.

Literary Museum of Maksim Haretski

213485 Malaya Bahatskauka

Address:

Telephone:

Profile:

Type:

Open:

Closed:

Subordination:


Mstsislau district

Magilyou region

(+ 02233) 2-19-33, 2-34-87

Literary

Museum-manor

10.00-17.00

Sundays, Mondays

The State Museum of the History of Belarusian Literature.

Founded on Januaty 15,1993 by order of the Ministry of Culture of the Republic of Belarus № 5 and decision of the Mstsislau Regional Council of People’s Deputies № 1-11.

The total area:  1,3 he

The total area of museum buildings:  76 m2

Exhibition area:  44 m2

Collections are centralised.

The literary memorial exhibition is placed in the rebuilt house, on the place of the manor where the writer was born. It is devoted to the life and creative work of Maksim Haretski.

Музейны комплекс у Плябані

Адрас:  222310, в. Плябань

Маладзечанскі раён Мінская вобласць Профіль:  комплексны

Рэжым прапы:  10.00—17.00, акрамя

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •