Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 5

Нядзелі і панядзелка Падпарадкаванасць: Дзяржауны музей гісториі беларускай літаратурьі.

Застваны 15.01.1993 г. паводле загаду № 5 Мтістзрства культуры РБ.

Агульмая плошча музейных будынкау: 466 кв. м Эксназщынна-выставачная плошча:  466  кв. м

Фонды цзнтралізаваньїя.

Иастаяннай зкспазіїдьгі няма.

Дэманструюциа часовыя вьістаукі.

Бібліяграфія/Bibliography

Клімовіч А. Плябань памятае паустанцау // Мінская прауда.

1999.  16  сак.

Museum Complex in Plyaban

Address:  223310 Plyaban

Maladzechna district Minsk region Profile:  Complex

Open:  10.00-17.00

Closed:  Sundays, Mondays

Subordination:  The State Museum

Of the History of Belarusian Literature.

Founded on January 15,1993 by order of the Ministry of Culture of the Republic of Belarus № 5.

The total area of museum buildings:  466  m2

Exhibition area:  466  m2

Collections are centralised.

There's no constant exhibition. There are temporary exhibitions.

Музей Станіслава Манюшкі

Адрас:  222310, в. Убель

Чзрвеньскі раён Мінская вобл ас ць

Профіль:  літаратурна-персанальїш

Рэжым працы:  10.00— 17.00, акрамя

Нядзелі і панядзелка

Падпарадкаванасць: Дзяржауны музей іісторьіі беларускай літаратурьі.

Заснаваны 15.01.1993 г. паводле загаду № 5

Міністзрства культуры Рзспублікі Беларусь.

Фонды цзнтралізаваньїя.

Часовая экспазщыя. Прысвечана жыццю і творчасці Станіслава Манюшкі. Размешчана у мясцовай школе.

Ідзе аднауленне былога сядзібнага дома сям’і Манюшкау, у якім размесціцца пастаянная зкспазіцьія.

Бібліяграфія/Bibliography

Музей Станіслава Манюшкі // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чэрвеньскага р-на. — Мн., 2000. — С. 564-565.

Ляукоаіч А. ...І тут ён накрзсліу першыя ноты: Радзіма

С. Манюшкі — у цэнтры Беларусі // Звязда. 2000. — 18 крас.

16

І

Museum of Stanislau Manyushka

223310 Ubcl Cherven district Minsk region Literary

Address:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


10.00-17.00 Sundays, Mondays

The State Museum

Of the History of Belarusian

Literature.

Founded on January 15,1993 by order of rhe Ministry of Culture of the Republic of Belarus № 5.

Collections arc centralised.

The temporary exhibition devoted to the life and creative work of Stanislau Manyushka is placed at the local school.

The former manor house of the Manyushkas, where

The constant exhibition will be placed, is being reconstructed.

Сядз16а MixaAa Клеафаса Апнскага у Залееа

222310, в. Залессе Смаргонсю раёл Гродзенская вобласиь (+015) 9-25-49, 9-22-79 комплексны музей-сядз1ба

Адрас:


Тэлсфон:

Профкль:

Тын:

Рэжым працы:


10.00—17.00, акрамя нядзе.'М I панядзелка Надпарадкавапасць: Дзяржауны музей псторьи беларускай. штаратуры.

Заснаваны 15.01.1993 г. паводле за/аду ММстэрства культуры Рэспублш Беларусь.

Агульиая плошча тэрыторьи:  25,6  га

Фонды цэнтрал1заван ыя.

Сядз1ба уключае у сябе рэштк1 пейзажнага парку пач. XIX ст. у рамантычным сты.'п, палац 1 2-иавярхопы павкльён. Музсефжацыя пакуль не иравод. илася.

Manor of Mikhal Kleaphas Aginski in Zalesse

222310 Zalesse Smargon district Grodna region (+ 015) 9-25-49, 9-22-79 Complex Museum-manor

Address:


Telephone:

Profile:

Type:

Open:

Closed:

Subordination:


10.00-17.00 Sundays, Mondays The State Museum of the History of Belarusian Literature.

Founded on January 15,1993 hy order of the Ministry of Culture of the Republic of Belarus.

The total area:  25,6  he

Collections are centralised.

The manor includes the rests of landscape park of the beginning

Of the 19th century in romantic style, a palace and a two-storied pavilion. There is no museum exhibition yet.

Лггаратурны музей Кузьмы Чорнага

Адрас:  222310, в. Щмкашчы

Капыльсю раён Мшская вобласць Тэлефон:  (+ 219) 4-34-42, 4-35-63

ПрофЬчь:  лпаратурпа-персанальны

Рэжым працы:  10.00—17.00, акрамя

Нядзел1 панядзелка Падпарадкаванасць: Дзяржауны музей псторьп беларускай лпаратуры.

Заснаваны 15.01.1993 г. паводле загаду № 5 Мшктэрства культуры Рэспублт Беларусь.

Агульная плошча тэрыторьп:  0,15  га

Агульная плошча музейных будынкау:  166  кв. м

Экспазщыйна-выстапачная плошча:  155  кв. м

Фонды цэнтрал1заваныя.

Літаратурна-дакументальная зкспазіцьія. Прысвечана жыццю і творчасці выдатнага беларускага празаіка, крытыка, публіциста Кузьмы Чорнага. Размешчана у спсцыяльна пабудаваным будынку.

Бібліяграфія / ВіЬІіо^гарЬу

Кіршава Л. Памятка на стагоддзі // Во славу Родины. — 1994. — 23 нояб.

Макарзвіч Л. З бессмяротных // Голас Радзімьі. — 1994.

10 лістап.

Макарзвіч Л. В. «Пабачыць мільїя Цімкавічьі»: Пра мемарыял. музей К. Чорнага // Роднае слова. — 2000. — № 6. —

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru