Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 6

С. 89-91.

Свята на Капыльшчыне // ЛіМ. — 1994. — 4 лістап.

Literary Museum of Kuzma Chorny

222310 Tsimkavichy

Address:

Telephone:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


Kapyl district

Minsk region

(+ 219) 4-34-42, 4-35-63

Literary

10.00-17.00

Sundays, Mondays

The State Museum

Of the History of Belarusian

Literature.

Founded on January 15,1993 by order of the Ministry of Culture of the Republic  of Belarus № 5.

The total area:  0,15he

The total area of museum  buildings:  166 m2

Exhibition area:  155m2

Collections are centralised.

There is a literary documentary exhibition. It is placed in a specially constructed house and is devoted to the life and creative work of the remarkable Belanisian writer, criticist and publicist Kuzma Chorny.

Літаратурньї музей Максіма Багдановіча

Вул. М. Багдановіча, 7а 220029, г. Мінск (+ 017) 234-07-61 літарату рна - перса н ал ьн ы

Адрас:

Тэлефон: Профіль: Рэжым працы:


10.00—17.00, акрамя

Панядзелка

ІІадпарадкаванасць: Міністзрства культуры Рзспублікі Беларусь. Аб’яднанне дзяржауных

Літаратурньїх музеяу Рзспублікі Беларусь.

Заснаваны 23.07.1981 г. паводле рашэння № 283 Мтгарвыканкома.

Адкрыты 06.12.1991 г.

Колъкасць прадметау асноунага фонду: 8584 Агульная плошча музейных будынкау: 864 кв. м Экспазшыйна-выставачная плошча:  140  кв. м

Плошча над захаванне фондау:  50,1 кв. м

Найбольш значныя калекцьп

Асабісгшя рэчы паэта, мемарыяльныя і пстарычна-бытавыя прадметы.

— Кіиафотадакумснтьі.

Фотаздьгмкі мемарыяльных мясцін і урачыстасцей, прысвечаных паэту, значні, медалі і інш.

Фанатэка.

ІІастаянная зкспазіцьія. Ирысвечана жыццю і творчасці беларускага пазта-лірьїка. Складаецца з ияці раздзелау, якія адпавядаюць назвам цыклау яго зборніка «Вянок*.

Бібліяграфія/Bibliography

Багдашшча Манама лБаратурны музей // Энцыклапедыя ricropbii Беларусь — Мн., 1993. — Т. 1. — С. 272—273. Apxiytibw матэрыялы да жыцця i творчасщ Макс1ма Багданошча / ЛБ. музей М. Багданов1ча; [Рэд. А. Бяляцк1]. Мн., 1996.

Сш. 1. - [129] с.

Apxiyiibw матэрыялы да жыцця i творчашц Макс1ма Багданов1ча / 7Пт. музей М. Багданов1ча. — Мн., 1997. Сш. 2. — [ 139] с. Лггаратурны Mvaeii MaKciMa Багданов1ча = The literature museum of Maksim Bagdanovich / B. MiKjrra, П. Качаткова, T. lIIyoina. Мн.: Музей М. Багдаиов! ча, 1996. — [79] с.

KaxanoycKi ГА. У родным Kpai / Беларус. добраахвотнае т-ва аховы помшкау псторьн i культуры. — Мн.: Полымя, 1983.  [16]  с.

Бяляуская В. Угода Макпма Багданов1ча // Звязда. — 1996. —

30 мая.

Бяляцт А. 3 жыцця Макама Багданов1ча // Л1М. — 1997. —

11 крас.

Бяляцт А. «Рупщца аб эстэтыцы, «красе» тага, што шзе да лю-дзей...» // /ПМ. — 1994. — 9 снеж.

В венок поэту // Знамя юности. — 1991. — 10 дек.

Ждаико В. Музей паэта // Звязда. — 1991. — 7 снеж.

Здесь витает дух поэта // Советская Белоруссия. — 1991.  10  дек.

Кочеткова П., Мщта В. Вянок экспазщъи: 3 вопыту пабудовы. Шт. музея М. Багданов1ча// Мастацтва. — 1992. - № 12. —

С. 63-67.

Literary Museum of Maksim Bagdanovich

Address:  Bagdanovich St., 7a

220029 Minsk Telephone:  (+ 017) 234-07-61

Profile:  Literary

Open:  10.00-17.00

Closed:  Mondays

Subordination:  The Ministry of Culture

Of the Republic of Belarus.

The Association of the State Literature Museums of the Republic of Belarus. Founded on July 23,1981 by decision of (he Minsk City Administration № 283.

Opened on December 6,1991.

Core of the collections:  8584

The total area of museum buildings:  864 m1

Exhibition area:  140 m2

Collection storage area:  50,1 m2

Significant Collections

- Personal things of the poet, memorial and historico-household

Objects.

Film and photo documents.

Photos of commemorative places and celebrations devoted to the poet, badges, medals and others.

— Sound archives.

There is a constant exhibition. It is devoted to the life and creative work of the Belarusian lyric poet Maksim Bagdanovich. It consists of five sections, which correspond to the titles of the cycles of his collection «Vyanok».

Мінск Мішк Ф1Л1ЯЛЫ

«Беларуская хатка»

Вул. Рабкорауская, 19 220001, г. Мінск (+ 017) 220-62-13 літаратурна-манаграфічньї

Адрас:

Тзлефон: Профіль: Рзжым працы:


10.00—17.00, акрами

Панядзелка Падпарадкаванасць: Літаратурньї музей

Максіма Багдановіча. Заснаваны 02.10.1986 г. паводле рашэння № 255 Ммгарвыканкома.

Адкрыты 25.06.1991 г.

Агулъная плошча музейных будынкау: 132 кв. м Экспазщыйна-выетавачная плошча:  87  кв. м

Фонды цзнтралізаваньїя.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru