Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 7

Зкспазіцьія прысвечана мінскаму перыяду жыцця паэта, яго прыезду у Мінск восенню 1916 г. і працы у губернскаіі земскай управе, а таксама дзейнасці клуба « Беларуская хатка».

Пры музеі працуе старажытны лялечны тэатр «Батлейка».

BRANCHES

«Belaruskaya Khatka»

Address:  Rabkorauskaya, 19

220001 Minsk Telephone:  (+ 017) 220-62-13

Profile:  Literary

Open:  10.00-17.00

Closed:  Mondays

Subordination:  The Literary Museum

Of Maksim Bagdanovich. Founded on October 2, 1986 by decision of the Minsk City Administration № 255.

Opened on June 25,1991.

The total area of museum buildings:  132 m'

Exhibition area:  87 m‘

Collections are centralised.

The exhibition is devoted to the Minsk period of the poet’s, life his arrival in Minsk in the autumn of 1916 and his work in Province County Administration, and also activity of the club «Belaruskaya Khatka*.

At the museum the old Belarusian doll theatre «Batleika* works.

OaAbBapaK PaKyijeyiiRbiHa

222320, b. PaKyueymubma Mtuia/tneuaHCKi paett MiitcKaK noo.'iacitb (+ 273) 9-61-41, 9-04-96 jiiTaparypHa-JiepcaHaji nu u MyaeH-CHA3i6a

A;tpac:

Ta/it'4)on:

Llpothuib:

Tbiii:

PojKbiM npattbi:


10.00 — 17.00, aKpavm iiamuaejiKa

Ilaauapa^tKaBauacitb: JliTapaTypiibi Myaefi

MaKcisia BaraaHOBiua.

3acnaeanbi y 1991i.

Adxpumbt 27.07.1994 t.

AryjibHaa njiomna TspuTopbii:  12  ra

Oonflhi u3HTpajii3aBaHWfl.

JliTapaTypna-3Tnarpa({)iMHaa 3Kcna3inwa. Pa. sMeuiHana y xaruw apau/laTapa i racna^apubtx riafiynoBax. flpbicBeuaua aanaHbiwcy

У Ракуцёушчыне Макама Багдашлпча у 1912 годзе па запра-шэнт братоу 1вана i Антона Луцкев1чау.

Б16л1ягра<{ля/В1Ыю?гарЬу

КимовЫ А. У засет клановых нрысад // Mi не кая прауда. — 1998. — 4 жн.

«Rakutsyoushchyna Manor»

Address:  222320 Rakutsyoushchyna

Maladzechna district Minsk region Telephone:  (+ 273) 9-61-41, 9-04-96

Profile:  Literary

Open:  10.00-17.00

Closed:  Mondays

Subordination:  The Literary Museum

Of Maksim Bagdanovich.

Founded in 1991.

Opened on July 27,1994.

The total area:  12  he

Collections are centralised.

There is a literary — ethnic exhibition. It is placed in the former house of the tenant and household buildings. It is devoted to Maksim Bagdanovich’s rest in Rakutsyoushchyna in 1912 where he was invited to by the brothers Anton and Ivan Lutskeviches.

Дзяржауны лггаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа

Адрас:  ир. Ф. Скарыны, 66а

220012, г. MiucK Тэлсфоны:  (+ 017) 284-06-65, 284-15-84,

284-17-02, 284-17-03 Профиль:  лИаратурна-мемарыяльны

Рэжым працы:  10.00— 17.30, акрамя ауторка

II <%л п а рад ка па нас и ь: Мшттэрства культуры Рэспублш Беларусь. Аб’яднанне дзяржауных лпаратурных музеяу Рэспублш Беларусь.

Заснаваны 16.08.1956 г. паводле постановы ЦК КПБ / Совета МШстрау БССР «Аб увекавечанш памящ народного поэта БССР Якуба Коласа (М'нхкев'ша Канстанцта МйсаймШча)».

Адкрыты 04.12.1959 г.

Колькасць прадметау асноунага фонду: 27 460 Агульная плошча музейных будынкау: Эксназщыйна-выставачная плошча:

370,2 кв. м 313,9 кв. м 22 кв. м


Плошча над захаванне фондау:

Найбольш значныя калекцьп

— Рукашсы Якуба Коласа.

Kniri з дароунымт надтсам! песняра.

— Асаб1сты apxiy паэта.

— Б1б, пятэка Якуба Коласа.

Лпаратурна-.мемарыяльная экспазшыя. Прысвечана жыццю i творчасщ класжа беларускай лтратуры. Размяшчаецца у мемарыяльным доме паэта, дзе ён жыу з 1944 па 1956 г.

Вах гаспадарання // Каласавшы: Матэрыялы навук.-канф. Мн., 1999. - С. 119-122.

Кобрын У. Дом народнага песняра // Мшская прауда. — 1994.

22 лктап.

Курбека I. На паклон да песняра // Белая Русь. — 1994.  16 дек.

Курбека I. Мой родны кут...: Да 40-годдзя „Шт. музея Я. Коласа // Культура. - 1999. — 11—17 снеж. (№ 44-45).

State Literary-Commemorative Museum of Yakub Kolas

Address:  Skaryna avenue, 66a

220012 Minsk Telephone:  (+ 017) 284-06-65, 284-15-84,

284-17-02, 284-17-03 Profile:  Literary-commemorative

Open:  10.00—17.30

Closed:  Tuesdays

Subordination:  The Ministry of Culture

Of the Republic of Belarus.

The Association of the State Literature Museums of the Republic of Belarus.

Founded on August 16,1956 by the resolution of the Central Committee of the Communist Party of Belarus and the Council of Ministers of BSSR «About the immortalization of the memory of the national poet of BSSR Yakub Kolas (Mitskeeich Kanstantsin Mikhailavich).

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru