Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Музеи Беларуси Страница - 8

Opened on December 4, 1959.

Core of the collections:

27 460 370,2 m2 313,9 m2 22 m2


The total area of museum buildings: Exhibition area:

Collection storage area:

Significant Collections

— Yakub Kolas’ manuscripts.

— Books with donative inscriptions of the poet.

— Poet’s archives.

— Yakub Kolas’ library.

The literary-memorial exhibition is devoted to the life and creative work of the classic of Belarusian literature Yakub Kolas. It is placed in the memorial house of the poet where he lived since 1944 to 1956.

Мінск ^ Minsk Ф1Л1ЯЛЫ

Мемарыяльны комплекс Мікалаеушчьіна

У яго склад уваходзяць мемарыяльныя сядзібм: «Акіичьщкая ляс-ная камора», «Альбуць», «Ласток», «Смольня», якія размешча-ны у леснічоуках, дзе у розиыя гады жьілі бацькі Якуба Коласа.

Адкрыты у 1967 г.

Агульная плошча музейных будынкау:  134  кв. м

Экспаз1цыйна-выставачная плошча:  84  кв. м

BRANCHES

Commemorative Complex Mikalaeushchyna

It consists of the following farmsteads: Akinchytsy Forester’s Hut («Kamora»), «Albuts», «Lastok», «Smolnya*. which are placed in the forester’s huts where Yakub Kolas' parents lived at different periods.

Opened in 1967.

The total area of museum buildings:  134 m2

Exhibition area:  84 m2

«Акінчьіцкая лясная камора»

Вул. Сянкевіча, 6 222660, г. Стоубцы Мінская вобласць (+ 217) 5-54-38 літаратурна-перслнальльї мемарыяльная сядзіба

Адрас:


Тэлефон:

Профіль:

Тыл:

Рэжым працы.


10.00 — 17.00, акрамя панядзелка Падпарадкаванасць: Дзяржауны

Л і та рату рна - м ема р ыя л ь н ы музей Якуба Коласа.

Заснаваны у 1982 г.

Агульная плошча тэрыторьп:  0,2  га

Фонды цзнтралізаваньїя.

Мемарыяльная экспазщыя. Размяшчаецца у адноуленай хаце, дзе иарадз! уся Якуб Колас.

Бiблiягpaфiя/BiЫiography

Вильчинский А. Шумят по-новому дубравы // Мшская прауда. —

1998. - 5 верас.

Тумас Г. «Пры шляху шыроюм, дзе стать камора...» // Голас Радз1мы. — 1981. — 21 мая.

Akinchytsy Forester’s Hut («Kamora»)

Syankevich St., 6 222660 Stoubtsy Minsk region (+ 217) 5-54-38 Literary-commemorative

Address:

Telephone:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


10.00-17.00 Mondays The State

Literary-Commemorative Museum ot Yakub Kolas.

Founded in 1982.

0,2 he


The total area:

Collections are centralised.

The commemorative exhibition is placed in the renovated hut where Yakub Kolas was born.

Мемарыяльная

Адрас:

Тэлефон:

Профшь:

Тын:

Рэжым працы:

11адиарадкавамасць:


Сядз1ба «Адьбуць»

222660, п/а Мшалаеушчына Стаубцоусю раён Mi некая вобласць (+ 217) 5-22-75 л i таратурна - персанальны мемарыяльная сядз1ба

10.00-17.00, акрамя панядзелка Дзяржауны

Л1таратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа.

Заспавапы у 1990 г.

0. 64 га


Агульная плошча тэрыторьи: Фонды цэнтрш'пзаваныя.

Літаратурна-манаграфічная зкспазіцьія паводле паэмы «Новая зямля». Размяшчаецца у адноуленай хане.

Бібліяграфія / Bibliography

Галоука С. На зямлі Коласа // Роднае слова. — 1992. — № 140. — С. 69-71.

Курбека І. У Альбуці — Коласау музей // ЛіМ. — 1990. — 23 лістап.

Commemorative Farmstead «Albuts»

222660 p/a Mikalacushchvna

Address:


Stoubtsy district

Minsk region

Telephone:

Profile:

Open:

Closed:

Subordination:


(+ 217) 5-22-75

Literary-personal

10.00-17.00

Mondays

The State

Literary-Commemorative Museum of Yakub Kolas.

Founded in 1990.


0,64 he

The total area:

Collections are centralised.

The literary-monographic exhibition based on the poem «Novaya Zyamlya* is placed in the renovated house.

Мемарыяльная сядзіба «Ласток»

Адрас:  222660, п/а Мікадаеушчьіна

Стаубцоускі раён Мінская вобласць Профіль:  л ітаратурна - персапаї ьн ы

Тып:  мемарыяльная сядзіба

Рэжым працы:  10.00 — 17.00, акрамя

Панядзелка

Падпарадкаванасць: Дзяржауны

Літаратурна-мемарьіяльньї музей Якуба Коласа.

Заснована у 1997 г.

Агульная плошча тзрыторьп:  2,0  га

Фонды цзнтралізаваньїя.

Літаратурна-манафафічная зкспазіцьія паводле паэмы «Сымон-музыка». Ра:імяшчаецца у мемарыяльнай хаце Міцкевічау.

Бібліяграфія/Bibliography

Галоука С. У Ластку // Мінская прауда. — 1992.  7 лістап.

Маліцкі Ю. Ад «Каласавін» да «Сьімона-музьікі» // ЛіМ. —

1997. — 21 лістап.

ГІаіикавец П. «Каласавіньі-97» // Культура. — 1997. — 29 лістап. — 5 снеж. (№ 47).

Commemorative Farmstead «Lastok»

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru