Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Вялікае Княства Літоўскае Т1 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае Т1 Страница - 1

ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛІТОУСКАЕЭНиЫКААПЕАЫЯ У ЛВУХ ТАМАХ 2-е выданнеРэдакцыйная каяегія:Г. П.Пашкоу (галоуны рэдактар) Ю. М.Бохан, Г. Я.Галенчанка,А. І.Груша, П. Ф.Дзмітрачкоу, А. Б.Доунар, А. А.Каваленя, Л. В.Календа, С. Н.Князеу, У. С.Кошалеу, П. А.Лойка, А. У.Мацук, В. П.Насевіч,А. А.Скеп'ян, М. С.СташкевічНавуковыя кансультанты:Я. К.Анішчанка, Т. Баранаускас, А. В.Белы,В. У.Дадз1ёмава, В. А.Чамярьіцкі

Вялікае Княства Літоўскае Т1 Страница - 1

Выпуск выдання ажыццёулены па заказу і пры фінансавай падтрымцы Міністзрства інфармацьіі Рзспублікі БеларусьМастак З. З.ГерасімовічУ кнізе выкарыстаны фотаздьімкі Ю. В.Бажэнава, З. З.Герасімовіча,В. В.Грынявецкага, А. П.Дрыбаса, А. В.Клешчука, А. М.Кушнярзвіча, М. П.Мельнікава,С. М.Пльїткевіча, Д. М.Раманюка, а таксама геральдычныя матэрыялы А. К.ЦітоваВ 99 Вялжае княства /Итоускае : Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1: Абаленсю— Кадэнцыя / Рэдкал. : Г. П. Пашкоу (гал. рэд.) i 1нш.; Мает. З. Э. Гераст-мов1ч. — 2-е выд. — Mi иск : БелЭн, 2007. — 688 с.: in. ISBN 978-985-11-0393-1.Энцыклапедыя адлюстроувае псторыю i культуру шматнацыянальнай дзяржавы — Вялжага княства Лкоускага на працягу усяго перыяду яе кнавання (13—18 ст.). Акра-мя слоуткавай частю у томе змешчаны аглядныя артыкулы, прысвечаныя псторьп ВКЛ, яго тэрыторьп i адм1'тстрацыйнаму падзелу, дзяржаунаму i палкычнаму ладу, стмвсмп-цы, дэмаграфп, народам i мовам, сацыяльнай структуры, сельскай гаспадарцы, рамяству, гандлю, матэрыяльным умовам жыцця, грашоваму абарачэнню, войску, царкве, асвеце, лпаратуры, мастацтву, а таксама пстарыяграфп i крынщам псторьп ВКЛ. Энцыклапедыя жюстравана каляровым1 i чорна-белым1 здымкам^ малюнкам^ картамиУДК 94(476)«12/17»(031) ББК бЗ. З(4Бел)я2® Вьідавецтва «Беларуская Знцьіклапедьія» імя Петруся Броукі», 2005 ® Афармленне. З. З.Герасімовіч, 2005 ® Вьідавецтва «Беларуская Знцьжлапедьія імя Петруся Броукі», 2007Ад рэдакцыинаи калегмЭнцыклапедыя «Вялікае княства Літоускае» мае на мэце пазнаёмщь чытача з гісто-рыяй і культурай старажытнай Беларуска-Літоускай дзяржавы, поуная назва якой была Вялікае княства Літоускае, Рускае і Жамойцкае. Матэрыял энцыклапедьп ахоплівае гісторьпо Вялікага княства Літоускага ад пачатку 13 ст., калі пачалі прасочвацца першыя тзндзнцьіі аб'яднання славянскіх і балцкіх народауу адзіную дзяржауную і культурную супольнасць, да канца 18 ст. - часу падзелау Рэчы Паспалітай. Для Беларусі ВКЛ мае асаблівае значэнне, бо менавіта у складзе гэтай дзяржавы канчаткова сфарміравауся беларускі народ.Выданне адкрываюць уступныя аглядныя артыкулы па гісторьіі, дзяржауным і палітьічньїм ладзе, зканамічньїм развіцці дзяржавы, яе сацыяльнай структуры, культуры, па гicтopыi даследавання ВКЛ. У энцыклапедычных артыкулах па гісторьіі ВКЛ асвят-ляюцца найбольш значныя пстарычныя падзеі, што адбьіваліся на тэpытopыi дзяржавы, і міжнародньїя падзеі, што мелі значны уплыу на становішча ВКЛ, прававыя акты, якія рзгулявалі унутранае жыццё ВКЛ, цэнтральныя і мясцовыя органы дзяржаунай улады, цэнтральныя і мясцовыя адміністрацьійньїя пасады (урады). Змешчаны артыкулы пра найбольш значныя адміністрацьійна-тзрьітарьіяльньїя адзінкі ВКЛ - удзельныя княствы, ваяводствы, паветы, зканоміі, буйнейшыя стараствы і воласці. Вялікая увага аддадзена дзяржауным, палітьічньїм, рзлігійньїм і культурным дзеячам ВКЛ, найбольш значным прадстаунікам княжацкіх і шляхецкіх родау, што вьізначьіліся у гiaopыi. У энцыклапедьп асвятляецца грашовая і фінансавая палітьїка ВКЛ, змешчаны артыкулы пра грашова-лікавьія адзінкі і манеты ВКЛ. Складальнікі энцыклапедьп імкнуліся як мага падрабязней асвятліць культурнае жыццё ВКЛ, таму шмат артыкулау прысвечана помнікам архітзк-туры - замкам, палацам, цэрквам, манастырам, найбольш значным тзатрам, друкарням, рукапісньїм і друкаваным кнігам, перыядычным выданням. Складальнікі энцыклапедьп імкнуліся даць матэрыял пра найбольш распаусюджаныя меры, што вьїкарьістоуваліся у ВКЛ. У вьіданні змешчаны артыкулы пра гісторьію Вільні - сталіцьі ВКЛ, ваяводскіх і павятовых цзнтрау, іншьіх значных гарадоу і знакамітьіх мястзчак ВКЛ, а таксама пра усе раённыя цэнтры Рзспублікі Беларусь, нават калі яны да 18 ст. 6ылi звьічайньїмі вёcкамi. Пры напісанні геаграфічньїх назвау складальнікі энцыклапедьп арьіентаваліся на беларускія назвы 16 ст. - часу росквіту беларускай мовы як дзяржаунай мовы ВКЛ. У энцыклапедьп змешчаны біяграфіі навукоуцау 19-21 ст., якія зрабілі найбольш важкі уклад у даследаванне гісторьіі і культуры ВКЛ. Усе даты з 1582 прыведзены паводле грыгарыянскага календара (па новым стьілі), які адразу пасля увядзення быу прыняты у Рэчы Паспалітай. У асобных выпадках даты дадзены паводле абодвух стыляу (у такіх выпадках новы стыль даецца у дужках).

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru