Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя
 Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1

Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1

БЕЛАРУСК1 НАВУКОВА ЛАСЛЕЛЧЫ IНСТЫТУТ ЛАКУМЕНТАЗНАУСТВА I АРХ1УНАЙ СПРАВЫ ВЫДАВЕЦТВА «БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕЛЫЯ 1МЯ ПЕТРУСЯ БРОУК1»


Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1

ЭНЦЫКААПЕДЫЯТом3ДАДАТАКА-ЯРэдакцыйная каяепя:Т. У. Бяяова (гаяоуны рэдактар), УЛ. Адамушка, Ю. М. Бохан, Г. Я. Гаяенчанка, АЛ. Груша,А. Б. Доунар, А. А. Каваленя, С. Н. Князеу, У. С. Кошалеу, П. А. Лойка, А. У. Мацук, В. Л. Насев1'ч, B. C. Пазднякоу, А. Я. Рыбакоу, У. П. Саламаха, А. А. Скеп'янНавуковыя кансультанты:Я. К. AHimnaHKa, Т. Баранаускас, А. В. Белы, Т. В. Габрусь, В. У. Дадз1ёмава, А. В. Мальдзк,I. A. Марзалюк, М. В. Нжалаеу, В. А. Чамярыцю, М. Ф. Шумейка


Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1

MIHCK«БЕААРУСКАЯ ЭНиЫКААПЕЛЫЯ 1МЯ ПЕТРУСЯ БРОУК1»2010Выданне вьіходзіць з 2005 годаУДК 94(47б)«12/17»(031) ББК 63.3(4Беи)я2 В 99Складальнік В. С.ПазднякоуМастак З. Э. ГерасімовічУ кнізе выкарыстаны фотаздьімкіВ. В. Грынявецкага, З. Э. Герасімовіча, А. П. Дрыбаса, B. C. Пазднякова, Дз. М. Раманюка, Т. СамойлікаВыпуск выдання ажыццёулены па заказу і пры фінансавай падтрымцы Міністзрства інфармацьіі Рзспублікі БеларусьВялікае княства Літоускае : энцыклапедыя. Т. 3. Дадатак. А — Я / рэдкал.: В 99 Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]; мает. З. Э. Герасімовіч. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броукі, 2010. — 696 с.: іл.1БВЫ 978-985-11-0487-7.Прьіхільньїя водгукі, атрыманыя на два тамы энцыклапедьм «Вялікае княства Літоускае», дазволілі ажьіццявіць яе пауторнае выданне і прьіетупіць да складання трэцяга, дадатковага тома, які зараз прапануецца чытачам. Энцыклапедыя мае на мэце азнаёмщь шырокае кола чытачоуу Беларусі і за яе межамі з гісторьіяй і культурай буйнейшага шматнацыяльнага дзяржаунага утварэння ва Усходняй Еуропе зпохі феадалізму. Змест энцыклапедьм пашыраны артьїкуламі, прьісвечаньїмі дзяржауным, рзлігійньїм, культурным дзеячам ВКЛ, вялікім княгіням літоускім, важным п'старычным падзеям, прававым помнікам, найбольш значным аб'ектам культурней спадчыны і інш. Аутарамі энцыклапедычныхартыкулауз'яуляюцца вядучыя вучоныя Рзспублікі Беларусь. Непадпісаньїя артыкулы у большасці напісаньї складальнікам.УДК 94(476)«12/17»(031) ББК 63.3 (4Беи)а2ISBN 978-985-11-0487-7(т. 3) ISBN 985-11-0315-2® Герасімовіч З. Э., ілюстрацьп', 2010 ® Афармленне. РУП «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі», 2010


Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1
Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 1

Асноуныя скарачанні


 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru