Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 662

Артыкулъ 37.

От которого часу тымъ статутомъ судити мають.

А тые вси речы, в томъ статуте описаные, мають ся стега-ти на речы пришлые от того часу, яко за конъфирмацыею нашою, г[о]с[по]д[а]ръскою, ку ужыванью сесъ статуть выдан, выймуючы и варуючи толко артыкулъ тринадъцатый в роз-деле семомъ о способе доводу заставь давныхъ, которые уросли по выданью первъшихъ старыхъ статутовъ.

АРХЕАГРАФ1ЧНЫЯ ЗАУВАГІ ДА ДАКУМЕНТАУ

Акт Крэускай уніі 1385 г.

Тэкст падрыхтаваны А. Ліцкевічам паводпе выдання С. Кутшэбы і У. Сямковіча «Akta unji Polski z Litw^ 1385— 1791» (Кракау, 1932). Пераклад А. Ліцкевіча. Арьігінал за-хоуваецца у Архіве Кракаускай кафедральнай капітулы, збор пергаменных дакументау, № 188. Пергамен шырынёй 330 мм, вышынёй 223 мм, закладка 39 мм. Першапачаткова бьілі падвешаны на пергаменных стужках 5 пячатак. Ад 4 за-хаваліся толькі стужкі, ад адной — толькі адтуліна. Копія 1: рукапіс 15 ст. у Архіве Кракаускай кафедральнай капітульї «Liber antiquus privilegiorum», арк. 53—53 адв., № 77. Копія 2: рукапіс 17 ст. у Архіве Кракаускай кафедральнай капітульї «Archivi ecclesiae cathedralis et dioecesis Cracoviensis authoritate illustrissimi et reverendissimi domini domini An-dreae Trzebicki episcopi Cracoviensis, ducis Severiae etc., re-formati et in scripta redacti pars prima», арк. 70—71, № 45. Копія 3: рукапіс 18 ст. у Архіве Кракаускай кафедральнай капітульї «Summarium monumentorum pargameneorum in archivo reverendissimi capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis reperibilium», № 189.

Прьівілей 1387 г.

Тэкст падрыхтаваны А. Ліцкевічам паводле выдання Д. Антанавічуса і А. Балюліса «Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (1387—1546): Uzrasymn knyga 25» (Вільнюс, 1998). Пераклад А. Ліцкевіча. Месцазнаходжання арьігінала невядома. Копія 1: зборнік прьівілеяу, складзены у 1541 г. па загаду каралевы польскай, вялікай княгіні літоускай Боны Сфорца. Цяперашняе месцазнаходжанне невядома. Копія 2 (з копіі 1): Расійскі дзяржауны архіу старажытных актау у Маскве. Фонд 389 («Литовская Метрика»). Воп. 1. Кн. 25 (25-я кніга запісау), арк. 1—2 адв. Кніга перапісана у 1598 г. Копія 3 (з копіі 2): Галоуны архіу старажытных актау у Варшаве (Archiwum glowne akt dawnych). Фонд «Так zwana Metryka Litewska», ML 203. Копія зроблена у 1780-х г. па загаду А. Нарушзвіча, самастойнага значэння не мае. У квадратных дужках [ ] прыведзены заувагі публікатара.

Прывжей 1447 г.

690


Археаграфічньїя з а у в а г і да дакументау


Прывжей выдадзены на лацжскай мове, пасля пера-кладзены на старабеларускую мову. Друкуецца старабела-русю пераклад, падрыхтаваны В. Паздняковым паводле вы-дання «Псторыя Беларуа у дакументах т матэрыялах» (Менск, 1936. Т. 1). Дата прывжея пазней была зменена з «1447» на «1457».

Судзебнж 1468 г.

Друкуецца паводле Увараускага стса. Тэкст падрыхтаваны В. Паздняковым паводле выдання ССтарасцжай у ктзе «Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1988—1989 годы» (Масква, 1991).

Прывжей 1492 г.

Тэкст падрыхтаваны В. Паздняковым паводле выдання М. Любаускага у ктзе «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно» (Масква, 1915). Пераклад (удакладнены) прыведзены паводле выдання «Псторыя Беларуа у дакументах 1 матэрыялах» (Менск, 1936. Т. 1).

Статут Вялжага княства Л^оускага 1529 г.

Друкуецца паводле Дзялынскага стса. Нумарацыя артыкулау яго пратографа дана без дужак, у квадратных дужках [ ] прыведзена нумарацыя артыкулау паводле Дзялынскага стса, у вуглавых дужках < > прыведзена намарацыя артыкулау, якія прьісутнічаюць толькі у Слуцкім спісе. Тэкст падрыхтаваны В. Паздняковым паводле выдання «Статут Великого княжества Литовского 1529 года» (Мінск, 1960, тэкст падрыхтаваны П. Крапівіньїм).

Статут Вялікага княства Літоускага 1566 г.

Тэкст Статута ВКЛ 1566 г. і заканадаучых актау, якія да-пауняюць яго, падрыхтаваны В. Паздняковым паводле выдання «Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских» (Масква, 1855, кн. 23). У квадратных дужках [ ] прыведзены словы і выразы са Статута ВКЛ 1588 г., заувагі публікатара.

Статут Вялікага княства Літоускага 1588 г.

Статут ВКЛ 1588 г. у тым жа годзе надрукаваны Л. Мамо-нічам у Вільні. Выданне пачынаецца з прьівілея караля польскага, вялікага князя літоускага Жьігімонта III Л. Сапе-зе на выключнае права выдаваць Статут. Тэкст прьівілея падрыхтаваны А. Ліцкевічам паводле выдання «Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских» (Масква, 1854, кн. 19), пераклад А. Ліцке-віча. Тэкст Статута падрыхтаваны А. Ліцкевічам паводле факсіміле, змешчанага у вьіданні «Статут Вялікага княства Літоускага 1588: Тэксты. Даведнік. Kaмeнтapыi» (Мінск, 1989). У квадратных дужках [ ] прыведзены назвы прьівіле-яу, устаулены прапушчаныя літарьі, змешчаны заувагі публікатара.


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 

Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

 

Www.istmira.ru