Добро пожаловать!
Www.istmira.Ru
 
Первобытное общество
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Первая мировая война
Вторая мировая война
История России
История Беларуси
Различные темыКонтакты

 

 

логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Вялікае Княства Літоўскае T3 Страница - 664

368

3

15 зверху

15

16

369

2

14—15 зверху

Палкоуніка Міхаловіча

Старадубскага палкоуніка М. А.Міклашзускага

420

3

19 зверху

Студз. 1701

26.7.1701

490

1

3 зверху

Гененерал

Генерал

525

1

25 знізу

І560

1560

603

1

8 знізу

Абарон

Абароны

647

3

5 зверху

1685

1687

699

2

16 знізу

27.7.1698

22.7.1698

699

2

8 знізу

21.12.1698

20.12.1698

699

2

8 знізу

Пузевічамі

Пузавічамі

763

3

6 знізу

170

1700

780

3

19 знізу

1661

1668

Даведачнае выданне

ВЯЛІКАЕ КНЯСТВА ЛГГОУСКАЕ

Энцыклапедыя Том 3

ДАДАТАК

А —Я

Складальнік Пазднякоу Валерий Сямёнав1ч

Рэдактары:

Ю. В. Бажэнау, В. В. Гринявецкі Навукова-літаратурньї кантроль:

Д. Дз. Лемехава, М. Г. Нікіцін, Л. У. Язьїковіч Мастацкі рэдактар А. П. Сітайла Мастацка-тзхнічная падрыхтоука ілюстрацьій I. А. Грынь Картографы: А. А. Лукашоу, Г. Р. Шыкунова Камп'ютэрная вёрстка А. Л. Шалканауцавай Камп'ютэрны набор: Н. М. Зубкевіч, B. C. Пазднякоу, Т. М. Саленік Карэктары: Д. Дз. Лемехава, А. А. Кульбіцкая, В. М. Чудакова

Зняцце копій і выкарыстанне у якасці асновы для стварэння картаграфічньїх і інших выданняу дапускаецца з пісьмовага дазволу Дзяржаунага камітзта па маёмасф Рзспублікі Беларусь.

Падпісана да друку 21.01.2010. Фармат 84 х 108 */1в. Папера афсетная. Гарнітура OfficinaSans.

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 73,08. Ул.-выд. арк. 79,45. Тираж 3000. Заказ 156.

Рзспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі» Міністзрства інфармациі Рзспублікі Беларусь. ЛИ № 02330/0494061 ад 03.02.2009.

Зав. Калініна, 16, 220012, Мінск, Рзспубліка Беларусь.

Рзспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Мінская фабрика каляровага друку». ЛП № 02330/0494156 ад 03.04.09. Вул. Каржанеускага, 20, 220024, Мінск, Рзспубліка Беларусь.


 
Разместил: admin

html-cсылка на страницу
BB-cсылка на страницу

Комментарии

 

 

Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

 

Www.istmira.ru