Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Утвердження християнства - Страница 1 Древний мир

Державний вищий навчальний заклад “Украінська академія банківськоі справи Національного банку Украши”

УТВЕРДЖЕННЯ

ХРИСТИЯНСТВА

(І—ІІ ст. н. е.):

АНТИЧН1ПИСЕМН1 ДЖЕРЕЛА

Навчальний поабник для самостійноі роботи з поглибленого вивчення дисциплш “Релігіезнавство”, “Філософія”, “Культурологія”

Рекомендовано Міністерством освітй і науки Украгни

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ” 2011

УДК 27(08X091) ББК 86.37 У84

Укладач

І. П. Мозговий, доктор філософськйх наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарннх дйсцйплін ДВНЗ“Украшська академія банківськоі справи НБУ”

Рецензенти:

В. М. Вандишев, доктор філософськйх наук, професор; Ю. Г. Осадчий, доктор історйчнйх наук, професор;

В. О. Цйкін, доктор філософськйх наук, професор

Відповідальнйй секретар

А. О. Васюріна, кандидат філософськйх наук, доцент

Рекомендовано Міністерством освти і науки Украши як навчальний поЫбник для студентів гумантарних факультетів вищих навчальнихзакладів (лист № 1/ІІ-7637 від 11.08.2010)

Утвердження християнства (І-ІІ ст. н. е.): антчні пнсемні У84 джерела [Текст] : навчальний посібннк для самостійноі роботи з по-глибленого вивчення дисциплш “Релігіезнавство”, “Філософія”, “Культурологія” / [уклад. І. П. Мозговий] ; Державний вищий навчальний заклад “Украінська академія банківськоі справи Національного банку Укра1ни”. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. - 372 с.

ISBN 978-966-8958-80-9

Видання містнть витяги з творів давньогрецьких, римських і еврейсь-ких авторів, у яких подаються дані про ранне християнство, його ідейні джерела, умови виникнення й розповсюдження. Текст Грунтовно прокомен-тований з поясненням термінів, географічннх та історнчннх назв, персоналій тощо. Посібннк призначений для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

УДК 27(08)(091) ББК 86.37

ISBN 978-966-8958-80-9 © Мозговий І. П., уклад., комент., редагув.

Перекладу, вступ. ст., додатки, 2011.

© ДВНЗ “Украінська академія банківськоі справи Національного банку Украши”, 2011

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.........................................................................................................5

БІЛЯ ВИТОКПЗ ХРИСТИЯНСТВА.......................................................................7

РОЗДІЛ I. I СТОЛІТГЯ.........................................................................................26

1.1.  Імператор Октавіан Август............................................................................27

1.2.  Страбон.........................................................................................................29

1.3.  Овідій.........................................................................................................31

1.4.  Веллей Патеркул............................................................................................32

1.5.  Квіріній.........................................................................................................39

1.6.  Філон із Александріі'......................................................................................41

1.7.  Амплій.........................................................................................................60

1.8.  Понтій Пілат..................................................................................................61

1.9.  Імператор Клавдій.........................................................................................63

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru