Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Утвердження християнства - Страница 10 Древний мир

Безпосередне відношення до християнства мали учення і організація Кумранськоі общини ессеів. Вплив, виявлений кумраштами на релігійне вчення перших християн, був дуже великий. Кумранське вчення зіграло свого роду посередницьку роль між ортодоксальним іудаізмом і християн - ством. Кумрашти жили замкнутою общиною, де мали місце спільність майна, обов'язкова праця всіх членів общини, спільні трапези, вивчення релігійних текстів. Життя кумранітів було строго регламентоване. Кожен новий член общини повинен був передати общиш “всі знання, працю і майно”. Як не почути ті ж заклики серед перших християнських общин!

Засаднті ідеі релігійноі філософіі Кумранськоі общини - вчення про дуалізм (світла і ттьми, добра і зла і т. д.) та передвизначення були пошйрені і серед ранньохристиянських общин. Так само іншйй карди-нальний принцип християнського учення, що з необхідністю випливав із учення про передвизначення: “Нехай буде воля Твоя” [Мт. 6, 10]. Одним з основних і в той же час оригшальних положень християнства е вказівка не відповідата злом на зло. Нарешті, можна вказати на схожість соціаль-них принципів, “філософіі убогості”, які е результатом діі загальних чин-ників за аналогічних юторичних умов. Чекання месі! е не лише релігійно-міфологічною ідеею. Сощальний сенс месіанських сподівань полягае в жаданні змін, мріі' про перевлаштування світу. В той же час це е свідчен-ням відчаю, обумовленого усвідомленням неможливості лише сво! ми силами викорінити зло і соціальну несправедливість на землі. У кумранській ідеологіі' вперше знайшла собі місце ідея замши обранства цілого етносу обранством шдивщуума.

Відмінність двох учень полягала в тому, що кумрашти обмежува-лися вірою в майбутній приход месіі', тоді як християнство було по’язане з вірою в прихщ Месіі' - Христа, що вже відбувся. Месія в кумранскій літературі ще не надшений специфічними рисами спасителя, тоді як но-возаповггний Христос - насамперед визволитель і Спаситель, який при-йшов у світ, аби жертвенно перейняти на себе його ^хи і своею кров’ю викупити і'х.

3. Елліністйчнйй синкретизм. Типовою рисою середземноморсько - го регіону були розвиток і висока популярність еллінізму. Елліністична культура як синтез різних культурних і релігійних традицій Середземно-мор’я сприяла взаемопроникненню ідей і поширення грецького діалекту “койне” - мови міжетнічного спілкування в поліетнічному та полікульту-рному середовищі імперіі, де процвітав релігійний синкретизм.

Спочатку греко-римляни у переважній більшості не сприймали вшьних суджень про богів i не роздумували над тим, ютинний чи помил-ковий культ сповідувався ними, але стійко трималися й захищали його як заповіт, отриманий від предків. Адже відмовштссь від релiгiйних вірувань означало вiдмовитися від столiттями вироблено! культури. Тому віра в існування й силу античних богів проявлялася серед населення про-тягом майже всього імператорського періоду. На той час, коли християнство робило лише перші кроки на схщних теренах держави, полггеютичш вірування, що пронизували всю культуру, здавалося, переживали апогей свого розвитку і не збиралися добровільно залишати iсторичну арену.

Але на рубежі нашо! ери, як показуе аналіз джерел (Арістід, Геллій, Павсаній, Максим та ін.), віра в могутність вггчизняних богів була дещо підірвана. Все пометшими ставали процеси внутрішнього охолодження до цих, споконвіку вшановуваних богів, хоча зовнішня прихильнiсть до них продовжувала залишатися одніею з офiцiйних ознак благочестя і ло-яльності до влади. Зрештою, влада теж вимагала не стельки вiри, скiльки дотримання традицiйних звича! в. Але “старі боги”, скроені за вузькою міркою мюта-держави (поліса) - соцiально-полiтичного організму, що втра-тив на цей час свое колишне значення, перестали задовольняти потреби релігійноі' свідомост і суспільства, що змшилися.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru