Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Утвердження християнства - Страница 3 Древний мир

2.18.  Ееллій.......................................................................................................249

2.19.  Гален........................................................................................................251

2.20.  Павсаній......................................................................................................252

2.21.  Менандр Ритор...........................................................................................253

2.22.  Максим із Тіру............................................................................................254

2.23.  Цельс........................................................................................................258

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ.............................................................................................350

СПИСОК ЛГГЕРАТУРИ.....................................................................................352

Додаток А.  Родовід Гсуса (евангельського Христа)..........................................357

Додаток Б.  Новозаповітні персонажі в історйчнйх документах Г ст. н. е.........358

Додаток В.  Новозаповітні персонажі в історйчнйх документах ГГ ст. н. е........359

Додаток Г.  Скорочення імен авторів та назв творів.........................................360

Додаток Д.  Рймські імператорй Г ст. до н. е. - ГГ ст. н. е....................................366

Додаток Е.  Наміснйкй Сирп.............................................................................367

Додаток Ж.  Префекти ?гипту............................................................................368

Додаток З.  Гудейські царі.................................................................................369

Додаток Г.  Префекти й прокуратори Гудеі' (й Самаріі')....................................371

Додаток К.  Гудейські первосвященики.............................................................372

Передмова

До сьогодні маловідомою й таемничою постае історія виникнення та початкового поширення християнства. Для досліднйків і просто віру-ючих досить актуальною, зокрема, е проблема історичності новозаповіт - них персонажів та іх громад, а значить, і земних коренів християнства.

Свого часу в СРСР та Росіі укладалися збірт документів з ціеі про-блеми, передусім збірка джерел з історіі раннього християнства А. Б. Рановича (1933, перевид. 1959 і 1990), а також збірка “Иисус Христос в документах истории”, укладена Б. Г. Деревенським (4 вид. - СПб., 2001). Якщо А. Б. Ранович зібрав документи, виходячи із завдання показати умо-ви і середовище, в якому утворилося християнство, то в центрі уваги Б. Г. Деревенського - особа засновника християнства. В Украіні були тіль-ки фрагментарні дослідження такого типу, наприклад, С. Цьоми.

Пропоноване видання е найповнішим і водночас першим украіно-мовним зведенням юторичних документів про ранне християнство, які примикають до канонічних Свангелій чи знаходяться поза біблійною лі-тературою. Посібник допомагае краще зрозумгги Новий Заповіт незалеж - но від того, яку спеціальність здобувае студент, хто він е за світоглядом.

У даній збірці перший розділ включае повідомлення з творів греко-римських і еллінізованих еврейських авторів (державні діячі, історики, фі-лософи, поети) - Пілата, Квірінія, Сенеки, Плінія Старшого, Філона і на-самперед з творів 1осифа Флавія, які ще ранніми церковними апологетами визнані як найважливіше юторичне джерело І ст. н. е. Те, що 1осиф був су-часником евангелістів, еврейським письменником, котрий вирю у Палес-тині, на місці описуваних подій, робить його воютину унікальним свідком, з яким не може порівнятася жоден грецький або римський автор. Тому надзвичайну цінність являють собою не лише ті короткі фрагменти, де 1осиф говорить безпосередньо про Ісуса, Іоанна Хрестителя, Понтія Пілата й інших евангельських героів, але і загальний контекст цих повідомлень, де описуеться історія Іудеі, коли в ній жив і діяв засновник християнства. Тут подані уривки з усіх творів 1осифа (“Іудейська війна”, “Іудейські ста-рожитності”, “Життя”, “Проти Аппіона ”).

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru