Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археалогія жалезнага веку - Страница 98 Первобытное общество

ЗВЕСТКІАБ АЎТАРАХ

Бубенька Таццяна Станіславаўна - кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта давузаўскай падрыхтоўкі Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя П. М. Машэрава. 210045, Віцебск, вул. Чкалава, 54-1.

Варанцоў Аляксей Міхайлавіч - загадчык аддзела археалагічных даследаванняў Дзяржаўнага музея-запаведніка «Кулікова поле». 300041, Тула, пр. Леніна, 47. E-mail: arch@kulpole. tula, net

Дзюба Вольга Фёдараўна - кандыдат геаграфічных навук, загадчык лабараторыі паліналагічных даследаванняў Усерасійскага нафтавага навукова-даследчага геолага-разведачнага інстытута Міністэрства прыродных рэсурсаў Расійскай Федэрацыі і Расійскай Акадэміі навук. 191104, Санкт-Пецярбург, Ліцейны праспект, 39.

Ерамееў Іван Ігаравіч - кандыдат гістарычных навук, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела славяна-фінскай археалогіі Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай Акадэміі навук. 190068, Санкт-Пецярбург, Фантанка, 127, 5. E-mail: Ivan eremeev@pochtamt. ru

Івакін Усевалад Глебавіч - навуковы супрацоўнік Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі HAH Украіны, 04070. Кіеў, вул. Г. Скаварады, 96. E-mail: W. kniazl6@mail. ru

Кошман Вадзім Іванавіч - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдневяко-вага перыяду Інстытута гісторыі HAH Беларусі. 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1. E-mail: Vadzim archeo@tut. by

Кулакоў Уладзімір Іванавіч - доктар гістарычньгх навук, вядучы навуковы супрацоўнік Аддзела славяна-рускай археалогіі Інстытута археалогіі Расійскай Акадэміі навук. 117036, Масква, вул. Д. Ульянава, 19. E-mail: Drkulakov@mail. ru

Лісіцына Вольга Уладзіміраўна - аспірант Інстытута геалагічных навук Уні-версітэта Оулу. 90014, P. O. Box 3000, Фінляндыя, Універсітэт Оулу. E-mail: Olga. lisitsyna@oulu. fi

Падгурскі Пётр Мікалаевіч - галоўны спецыяліст аддзела культуры Віцебскага гарадзкога выканаўчага камітэта. 210023, Віцебск, пр. Фрунзэ, 11.

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - вядучы навуковы супрацоўнік Нацыяналь-нага музея гісторыі і культуры Беларусі. 220050, Мінск, вул. К. Маркса, 12. E-mail: plavinsky_arc@mail ru

Сяргеева Марына Сяргееўна - кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі HAH Украіны. 04070, Кіеў, вул. Г. Скаварады, 96. E-mail: sergeeva M@ua. fin, Marisva@yandex. ru

Тараненка Сяргей Панцялеевіч - малодшы навуковы супрацоўнік Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі HAH Украіны. 04070, Кіеў, вул. Г. Скаварады, 96. E-mail: S taran73@mail. ru

Навуковае выданне

Acta archaeologica Albaruthenica Vol. IV (Вып. 4)

На беларускай і рускай мовах

Укладальнікі:

М. А.Плавінскі, В. М. Сідаровіч

Карэктар: В. Трэнас Камп'ютэрная вёрстка: В. І. Ходан

Падпісана да друку 27.11.08. Фармат 70x100 1/16.

Папера афсетная. Гарнітура Minion. Друк афсетны.

Ум. друк. арк. 13,45. Улік.-выд. арк. 13. Наклад 290 асоб. Замова N 490.

Выдавец І. П. Логвінау.

ЛИ 02330/013307 ад 30.04.04.

220050, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 19-5. Logvinovpress@mail. ru

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru