Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 1 Первобытное общество

АРХЕОЛОГИ

58*1987

В сборнике помещены статья по вопросам древней истории и археологии, публикации и сообщения о новых открытиях на территории УССР, материалы об охране памятников истории и культуры.

Для археологов, историков, краеведов, преподавателей, студентов исторических факультетов.

У збірнйку вмііцено статті а питань стародавньоІ' істо-рі'і та археологіі, публікацІІ та повідомлення про нові від-криття на терйторі'І УРСР, матеріалй про охорону пам’яток історіі та культурй.

Для археологів, історйків, краезнавців, вйкладачів, сту-дснтів історйчнйх факультетів.

РЕДАКЦШНА КОЛЕГІЯ

/. /. Артеменко (відповідалышй редактор), В. Д. Баран, С. М. ЁІбікое, С. О. Висоцький, С. Д. Крижицький, М. П. Кучера, G. В. Максимов (заступник відповідального редактора) , А. Ф, Мировський, П. П. Толочко, Д. Я. Телегін,

G. В. Черненко, Т. Г. Латуха (відповідальнйй секретар)

Адреса р е д к о л е г І і'

252014 Кйі'в 14, вул. Видубецька, 40 Інстйтут археологи АН УРСР Тел. 95 35 81

Редакція літературй з соціальнйх проблем зарубіжнйх краі'й, археологи та документалістйкй

Академия паук Украинской ССР Институт археологии Украинское общество охраны памятников истории и культуры

АРХЕОЛОГИЯ

Республиканский межведомственный сборник научных трудов Основан в 1971 г.

58

(На украинском языке)

Киев Наукова думка 1987

Затзерджено до друку вченою радою Институту археологи АН УРСР

Редактор В. П, Лагодзька. Художінй редактор I. М. Галушка. Технічяйй редактор О. М. "Капусгіна, Коректори Л. В. Малюта, 3. П. Школьник.

ІБ № 8400.

Здано до набору 26.08.86, ПІДп. до друку 25,12.86. БФ 01186. Формат* 70X108/16. Пап ір друк, № 1. Л 1т. тар к. Бис. друк. Ум, друк, арк. 9 1. Ум. фарбо-відб. 9,45, Обл.-вид, арк. 9,07. Тираж 1000 прим. Зам. 35Щ. Ціна 1 крб. 40 к.

Вндавннцтво «Наукова думка», 252601 КйІв 4, вул. - Реіііна, 3. Обласна кннжкова друкария, 290000 Львів, вул. Стефа пика, 11,

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАІНСЬКОІ РСР ШСТИТУТ АРХЕОЛОГИ

УКРЛІНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТНЙКШ ІСТОРП ТА КУЛЬТУРИ

58 АРХЕОАОГІЯ

2.АСНОВАНО В 1971 р.

РЕСГТУБЛІКАНСЫШЙ М1Ж. В1ДОМЧИЙ ЗБ1РНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КИТ В НАУ КО ВА ДУМКА 1987

CTATTI

О. М. КУДРЯВЦЕВА

Про формування поняття «археологічна культура»

При відсутності чіткоі' дефініціі поняття «археологічна культура» (далі АК) опашне місде у досліднйцькій практйці належить описовим характеристикам конкретних археологічнйх культур. Вйділені АК е відображенням теоретичних прйнцйпів, вироблених у процесі пізна-вальноі' діяльності і методичних регулятйвів наукового дослідження, правда, не чітко визначених і сформульованих. Але в міру розвитку археологи ЦІ приндипи стали нормою для досліднйків.

Осмислення сучасного стану проблемы вйділення АК можливе лише на основі реального досвіду і оцінкй тих моментів дослідження, які булй вйключені історйчно як ті, що не викликали в свій час інте-ресу. НеобхІдність проаналізуватй діяльність археологів дйктуеться самою природою понять археологи, в яких у «сформованому» вйгляді вмішена суспільна практика, при засвоенні ними тІе'І частини об’ек-тивноТ реальності, що становить об’ект Тх досліджень.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.