Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 2 Первобытное общество

Дана прадя носить історйко-методологічнйй характер і покликана з гносеологічноі' точки зору розкрити деякі риси і закономірності пронесу формування поняття кенкретноі АК на прйкладі культуры бага-товаликовоТ керамікй (далі КБК). Вйбір КБК обумовлений тим, що вона вйдідена з кола пам’яток доби бронзи порівняно недавно1, а саме поняття АК сформувалося протягом останніх 20—25 років. Більшість археологів визнали коло пам’яток з своерідною керамікою як самостійну АК.

® Вндавництво «Наукова думка», 1987

Для розв’язання поставленого завдання використовувалися результата наукових досліджень. Передусім прйділялася увага обгрун-туванню продедури вйділення АК (при дьому не брали до уваги дне-куеійнйх моментів) і на цій основ! формування поняття КБК. Це дае можлйвісгь виявити сукупність загальних установок, одінок, прййня-тих археологами.

Своерідність керамікй, орнаментовано'і тонкими наліпнймй валиками, що покривають складнймй візерункамй майже всю поверхню посудин, помічена ще напрйкінді мйнулого століття. Однак лише у 1957 р. на матеріалах поселения Бабине III, яке стало згодом етало-ном КБК, А. В. Добровольський відзначйв, що дослідження ціеі пам’ятки «поклало початок вивченню лам’яток з так званою багатоваликовою керамикою». Автор вважав, що метою майбутніх дослід-жень е аналіз фактів (він 'іх не визначае), вивчення поселень цього типу «для простеження спільно'і лініі розвитку цього історйко-культурного явища, з’ясування його походження та локальних варіак-тів» 2.

Досліднйк датував своеріднйй комплекс з багатоваликовою керамикою пізньокатакомбнйм часом. Так, спочатку розгладаеться окремий предмет, взятий «сам по собі», — багатоваликова кераміка. За таких умов пізнання підходйть до предмета начебто ззовні; воно ще не роз-кривае суті і закономірностей розвитку предмета, його обумовленості системою, в яку він входить. Якості предмета надаються переважно кількісні характеристики простору І часу. «Тут якість з самого початку вважаеться відомйм, а явище береться поза складною дйнамікою відносйн з навколйшнім середовищем»3.

Таким чином, перший етап дослідження обмежуеться загальною кодстатадіею своерідності пам’яток і визначенням 'іхнього Історйчного часу. В досліджеыні йдеться не про суб’екти, діяльність яких опред-метнена в археологічнйх джерелах, а про ІсторІю багатоваликово! керамікй, яка неначе заслоняе історію у власному розумІннІ слова.

Далі пізнання розкривае предмет з нових сторін — він виступае як типовий представник свого виду чи роду у певній сйстемі. С. С. Бе-резанська, опрацьовуючи матеріалй стадіопарнйх досліджень Укра'Ін-ського Лівобережжя, для вйділення більш широкого кола джерел і характеристики содіально'І групи вйкорйстовуе тйповість керамікй. Досліднйдя вказуе, що «кераміка настількй тйпова, своерідна за формою, орнаментом і технікою обробки, що и легко вйділптп з іншйх комплексов». При цьому відзначаються загальна блнзькість до катакомбного посуду деяких форм. >Дле все це не завадило об’еднати пам’ятки з багатоваликовою керамікою в «культурну трупу»

Про інші ознаки культурно! групи (скребла, крем’яні сокирки, вістря спйсів, ножеподібнІ пластини) згадуеться між Іншйм. Певно, лише наявність своерідноі керамікп, а не розгляд II в комплекс! з іншймй ознаками, мала значения і була дпференціюючйм фактором.

В ид і лена культурна трупа дае археологу підставу вважати, що «лівобережне Полісся за добу бронзи було не лише відсталою про-віндіею Середнього Подніпров’я, але й являло собою густонаселений район з високою культурою, розвиненим землеробством і скотарством та широкими обміннймй і торговими зв’язками, які охоплювали значку терйторію»5.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru