Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 3 Первобытное общество

Утворення ціеі культурно! групи стало наслідком проннкнення степового населения у лісостепові та поліські області, де і виникли поселения з багатоваликовою керамікою.

Дослідження пам’яток з багатоваликовою керамикою дало мож-лйвість вйділнтй культурну трупу пам’яток, що утворювали густонаселений район з розвиненим землеробством, скотарством, торговими зз'язками. Пізніше С. С. Березанська намагаеться обгрунтувати цю

Самостійну трупу І доводить, що пам’ятки з багатоваликовою керамёкою становлять, можливо, самостійне історйчне утворення6.

3 одного боку, на основі своерідності керамікй вйділена трупа трактуеться як культурне явище, тобто пояснюеться в межах пред-меткоцентриських тлумачень категорі! «культура». Де застережуе від включення в розряд культуры суб’ектів діяльності — і"і твордів7. I, з другого боку, культурна трупа нояснюеться як історйчне утво-рекня, як конкретно*історйчна ступінь у розвитку людства.

Нечітке і необгрунтоване тлумачення сутё об’екта, що досліджу-еться, е наслідком того, що вйділена культурна трупа характеризу-еться суматнвними якостями, тобто як просте об’еднання в комплекс предметів х предметник залишок. При цьому комплекс чітко невизна-чений, не ясно, які ознаки повйнні бути врахованими у ньому І в якій кількості. Разом з невйзначеністю вйхіднйх теоретичних прйнцйпів це породжуе загальну нечіткість у вйділенні на практидё культурное групи взагалі. Тому не дивно, що в сйстемі доказів археологів по-старому фігуруе одна основна пам’ятка — поселения Бабине III. Правда, до характерних ознак культурно! групи поряд з керамікою включають житла, зброю, прикраси. Вказуючи на існування багатьох пам’яток типу Бабине Ш, С. С. Березаиська дае характеристику жител і кера-мікй мймохідь, зазначаючи, що «іншйй інвентар також близький до бабинського»8.

Враховуючи рёзницю у кераміці та інвентарі, досліднйця робить висновок, що загальний характер посуду настількй типовий, що не залишае сумніву щодо належності обох пам’яток до тіе'і ж само! культурно! групи9. Даний висновок, якщо і відбйвае об’ективву реаль-ність, все ж грунтуеться на інтуіціі досліднйці і візуально-опйсовому лорівнянні, що не е науковим доказом. С. С. Березанська подае також опис інвентаря, жител, поховального обряду10. Всё вони сумативно поеднуються з багатоваликовою керамёкою.

Виникло питания про генезис культурно! групи, уточнения тери-торё! поширення, історйчно! долё и носіі'в. С. С. Березанська досліджуе поховальний обряд як компонент культурно! групи. Та і тут «най-бёлын яскравою ознакою поки що е керамёка». Виявлено близько 20 поховань з багатоваликовою керамёкою. Дослёднидя характеризуе поховальний обряд, вёдзначаючи як стёйку ознаку скорченёсть кёстякёв. Автор справедливо вважае, що «основний поховальний обряд культурно! групи з багатоваликовою керамёкою ще не визначено» п. ІншІ поховальнІ пам’ятки можна видёляти на основё наявностё в них характерно! багатоваликово! керамікй і розмёщення могильникёв по-блкзу поселень.

Нагромадження нового археологічного матеріалу з поховальних пам’яток КБК. базуеться здебёльшого на основё наявностё в них свое-рідно! керамікй і стратиграфёчних спостережень12. У явления про тип поселень лише уточнюеться.

Пам’ятки з багатоваликовою керамёкою вважають АК, а не культурною групою або якоюсь іншою спёльнёстю чи таксономёчною оди-ницею. С. Н. Братченко не визначае поняття АК із-за недостатності археологічного матеріалу, інші досліднйкй теж роздёляють його думку13. Вивчення пам’яток з багатоваликовою керамёкою продовжуеться.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru