Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 4 Первобытное общество

Виникае питания: на основё чого археологи видёляли археологічні об’екти в АК? Або ж де просто неточний пёдхёд до застосування понять, пов’язаний з недостатньою розробленёстю понятёйного апарату археологё!?

Мабуть, велику роль у даному процесё зёграло створення наочного уявлення про КБК і його прийняття дослёдниками. Це уявлення функ-цёонуе як неоформлений наочний образ, основу якого спочатку скла-дали емпірйчні характеристики керамікй і поселень, а пізніше похо-вального обряду. Врешті наочний образ КБК виступае як стереотипё-зованкй ёндивёдуальний і колективний досвёд археологёв.

Фіксація емпірйчнйх ознак нововідкрйтйх явищ, пов'язанйх з іс-нуючою системою знань, наочний образ КБК не в змозі пояснит ‘іхто природу. Тому-то і віднесення культурно! групи до АК е лише традй-ціею практично! роботы, необгрунтованоі методологічно,

Інакше, чйм пояснити тезу, яку висловила С. С. Березанська про «загальну характеристику таких пам’яток як самостійноі культурно! групи — культури багатоваликово! керамікй»? 14 Не випадково С. Н. Братченко поряд з поняттям АК використовуе поняття «особливого культурного утворення» 15, «культурного типу» Ч Причому зміст цих понять у автора не відрізняеться один від одного! Як і раніше, кераміка розглядаеться як «провідна складова АК»17. Однак С. Н. Братченко, прагнучи довести своерідність бабинсько! культури (так він пропонуе називати КБК), підкреслюе своерідність і! культурного типу, — чистого і стійкого, що різнйться від іншйх культур за формою посудин, виробами із кременю, рогу, металу, за поховаль-ним обрядом.

Таким чином, як І раніше, наголошуеться на особлйвості керамики, а евоерідність культурного типу, на думку С. Н. Братченка, е достатньою для розгляду його на рівні АК; причому АК і відрізня-ються одна від одно! своеріднймй культурними типами, які, можливо, е нічйм шшим як наочним образом АК.

Основні результата вивчення КБК вйкладенІ С. С. Березанською 18, коли у білылості археологів вже не. було сумнівів щодо правомірності існування КБК. ОскІлькй в найбільш повному вйгляді осмислення конкретного матеріалу КБК представлене у монографи «Северная Украина в эпоху бронзы» 19, вона і стала основою для дальшого розгляду процесу формування поняття КБК. Це едина праця, присвячена КБК, в якій зроблено спробу теоретичного обгрунтування вйділення КБК. Функція поняття АК вйділена автором чітко: «Найвдалішйм методом вивчення стародавньо! історі! е метод виявлення археоло-гічнйх культур. При цьому припускаеться, що вйділення І вивчення археологічнйх культур е лише своеріднйм Інструментом* для досягнен-ня головноГ мети, лише етапом на шляху до історйчнйх внсновків» 20. ЗсторйчнІ висновки досліднйця намагаеться обгрунтувати на Доснові поняття АК, етносу, етнокультурно! спільності, культурно! провінці'І. При цьому місце АК визначаеться мірою Іі відповідності етносу. Хоча в самому вйзначеннІ АК С. С. Березанська спираеться на дефініцію АК, Що трактуе даний феномен як культурний комплекс.

Розділяючй думку I. С. Каменецького, С. С. Березанська вважае, що АК — «це трупа пам’яток, якІ зашають суцільну теригорпо, воло-діють об’ективно існуючою схожістю матеріальнйх І нематеріальнйх рис, відбйвають складну, внутрішньо пов’язану систему, що однаково зміяюеться в часі і обмежено варіюе у просторі, істотно відрізняеться в! д аналогічного типу систем, які характерйзують інші культури»21.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru