Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 5 Первобытное общество

Очевидно, вважаючи, що ознакй, якІ характерйзують пам’яткй з багатовалйковою керамікою, повністю відповідають цим положениям, автор зазначае, що «хоча ряд питань, пов’язаних з культурою багатоваликово! керамікй, ще не зовсім ясні, саме И Існування й пов-на відповідність поняттю «археологічна культура» (очевидно, у ви-кладеному варіанті визначення I, С. Каменецького) вже майже ні у кого не викликае заперечень22

Розглянемо, чи відбйвае конкретне (але не сформульоване) визначення поняття КБК зміст більш абстрактно! дефініціІ? ДІйсно, терйторіею КБК вважають значну частину степово! і лісостепово! УкраТни, а також басейн Дону. СхожІсть матеріальнйх рис автор вба-чае у поселениях, скарбах, поховальних пам’ятках і обряді поховання, знаряддях праці, збро!, прикрасах, кераміці.

Намагаючись змалювати КБК як систему, С. С. Березанська зму-шзна визнати, що «все ж найяскравішою, визначальною ознакою культури, що розглядаеться, е кераміка» аз. Якщо це так, то наявність у цій сйстемі (а, точніше, у суматйвній едності) керамікй, мабуть, е вйявом зв’язків між різноякіснймй елементами сйстемй. Оскількй стае очевидним наявнІсть разом з керамікою Іншйх артефактІв, то пізніше, у вйпадку відсутності керамікй, ді артефактй атрйбутують як ті, що характер изу ють КБ К.

Викликае сумнів невідповідність визначень I. С. Каменецького І С. С. БерезанськоТ з приводу: «істотно'і відмінності від аналогічного типу систем». Як видно, відмІнностІ, зафіксованІ у даному тйпі системна не істошй, а хаоактердаують. лшнд кыіакісні схорошз. діяльності давніх суспільств. У даному випадку зафіксована система, базуеться не на функціональнйх зв’язках, а е сумативною. Об’екти (поселения, скарби, кераміка, поховальні споруди та ін.), хоч і утво-рюють деяку едність, але без якісноі і кількісноі структури, яка чітко не фіксуеться.

Тому не випадково, що порівняння «з своеріднйм еталоном — комплексом ознак» дае можлйвість досліднйкам вйділйтй характернІ риси пам’яток «на суміжнйх терйторіях — локальнІ варіантй — пів^ денно-західнйй, нйжньодніпровськйй, північно-східнйй, нйжньодон-ський» 24. А розшйрення терйторіі поширення пам’яток КБК дае мож-лйбІсть археологам пояснити де явище існуванням «одніеі культурно! області» 25.

Прийняття за сутність АК лише комплекс ознак, що фіксуються на поверхні, обумовлюе порівняно легке оперування різнймй понят-тями, які означають вйділену спільність. Оскількй перехід до Іншйх таксономічнйх одинидь здійснюеться без достатнього обгрунтування, переходу від конкретного уявлення про АК до абстрактнішого, без вйявлення істотннх ознак АК, тобто порудіуеться вимога до визначень, коли включаеться «вйзначення невідомого через невідоме»26,

Отже, можемо установйтй слідуючі етапй формування поняття КБК, які залежать від стану джерельноТ базй І суб’ектйвно-цілосноі сйтуацІ'І в археологі'І:

1)  встановлення своерідності керамікй (багато валйків);

2)  визначення типу поселения, тобто локалізація керамікй на певному вйді археологічнйх пам’яток;

3)  визначення культурно! груди (вйділення різнйх пам’яток), ш> ховальні пам’ятки, скарби;

4)  вйявлення спецйфічнйх ознак культурного типу;

5)  формування поняття КБК;

6)  при детальному вйвченні артефактів у межах КБК вйділяються локальнІ варіантй;

7)  едність пам’яток трактуеться як культурна область.

В усіх винадках тут дотримуеться лише одна вимога підпорядку-вання всіх досліджуванйх артефактів одній ознаці, якою стае найсвое-рІднІшнй артефакт. Його наявнІсть дае можлйвість припустити ед-ність всього археологічного комплексу.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru