Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология58 - Страница 8 Первобытное общество

27  Братченко С. N. К вопросу о сложении... — С. 23.

О. О. ЯНЕВИЧ

Етапи розвитку культури Кукрек в Криму

Проблема Кукрек — одна з найскладнішйх проблем південно-захід-ного мезоліту І неоліту европейсько'І частини СРСР1. Результати останніх досліджень поряд із розв’язанням загальних питань виявили великий хронологічнйй діапазон існування пам’яток із кукрекськими рисами, що включае пізній палеоліт, мезоліт І неоліт2. Значно збіль-шилась кількість кукрекських стоянок в Північно-Західному Прйчор-номор’І', Рівнйнному та ГІрському Криму,. Прйазов’і, НадпорІжжі, Ук-рашському Поліссі3. При вйвченні 'Іх крем’янйх комплексів виявилися значні відмінностІ за складом знахідок. РІзночасовість пам’яток, терй-торія 'іх поширення та відмінй в складі крем’яного Інвентаря не дають можлпвості об’еднуватй кукрекські пам’ятки в одну археологічну культуру. Отже, на сучасному рівнІ вивчення, на нашу думку, слід використовувати термін «пам’ятки кукрекськоі культурно! традйціі». ВІн фіксуе лише певну едність засобів обробкй кременю і набору зна-рядь стоянок, не розкриваючи Гі причин, які, безсумнівно, будуть від-різнятйся в кожному конкретному випадку.

Складову частину проблемы Кукрек становлять питания, пов’язані з його роз в ит ком у Криму. Перша пам’ятка кукрексько! культурно! традйці! — епонімна стоянка Кукрек — була досліджена Г. А. Бонч-Осмоловським ще в 1926—1927 рр. Своерідність комплексу дала змогу досліднйку вйділйтй спецйфічні типи знарядь (кукрекські вкладйші, різні кукрекського типу та ін.). Але разом з тим Г. А. Бонч-Осмолов-ський розглядав Кукрек як хронологічнйй етап у розвитку тарденуа-зькоі стаді!4.

Останнім часом дослідженнямй Ю. Г. Колосова, Л. Г. Мадкевого та А. О. Щепинського выявлено близько 20 стоянок кукрексько! культурно! традйціі (Кукрек, Су-Ат III, Ала-Чук, Балін-Кош, Олексіів-ська Засуха, Ішунська, Долинка, Мартйнівка, Фронтове I, III, Олек-сіівка та Ін.)5 у гірській та рівнйнній частинах Криму. В літературІ вже став традйційнйм запропонований Д. Я. Телегінйм та Ю. Г. Ко-лосовим поділ мезолітйчнйх та неолітйчнйх стоянок Криму на степову та прську групив. Датовано ряд-пам'яток та встановлено Тх культур-нО'історйчну належність, зокрема мезолітнчнйй вік стоянки Кукрек і неолітйчнйй — стоянок Су-Ат III, Олексивська Засуха, Ішунська, Долинка, Мартйнівка та ін.7

Однак нечйсленність кукрекських матеріалів, особливо з ранніх стоянок, не дозволила поставити питания про Іх еволюцію. Крймські кукрекські пам’ятки розглядалися як едина трупа і відносйлйся до мезоліту (Д. Я. ТелегІн, Л. Г. Мацкевой) або неоліту (Ю. Г. Колосов, В. М, Даниленко)8. Зростання джерельно! бази за рахунок ран-ньокукрекських комплексов Вишенне 1, Іванівка, Домчі-Кая дало мож-лйвість уточнити хронологічні рамки лам'яток кукрексько! культурно! традйці'і в Криму, встановити основні етапи іх розвитку, а також розкрити причини співіснування кукрекського населения з мезолітйч-ним населениям Прського Криму.

На основ! даних абсолютно! хронологіі, стратйграфі! та статисти-ко-технологічного аналізу крем’яного інвентаря кримських стоянок кукрекськоі культурно! традйціі' в! х розвитку можна внділйтй три основні хронологічні етапи.

Перший етап представлений поки що одніею стоянкою —і Вишенне 1 (нйжній шар), яка знаходиться; в 2 км на південь від с. Вишенне Білогірського району, на ділянці першо! надзаплавно! тераси р. БІюк-Карасу. Пам’ятка мае три культурних шари: епохи бронзи, верхней та нйжній кукрекські. Знахідкй нижнього шару представлено виро-бами з кременю та кісткй. Колекція крем’яних: вйробів нараховуе 954 екз., в тому число 72 з вторинною обробкою (табл. 1).

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru