Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 1 Первобытное общество

ISSN 0320-9407


АРХЕОЛОГИ


59*1987

Б сборнике помещены статьи по вопросам древней истории и археологии, публикации и сообщения о новы а открытиях на территории УССР, материалы по охране памятников встории и культуры.

Для археологов, историков, краеведов, преподавателей и студентов вузов.

У збірнйку вмііцена статті з питань стародавньоі' історі'і і археологи, публікаціі та повідомлення про нові відкрйгтя на терйторіі УРСР, матеріалй про охорону пам’яток історі'і та культурй.

Для археологів, ІсторйкІв, краезнавців, вйкладачів та студент! в вузів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕПЯ

1. I. Артеменко (відповідалышй редактор), В. Ф. Генінг (заступник відповідального редактора), В. Д, Баран, С. Д. Кри-жицький, В. Н. Станко, П. 77. Толочко, О. Г. Шапошникова, О. М. Прйходнюк (відповідальннй секретар), В. М. Даниленко

АДРЕСА РЕДКОЛЕПІ

252014 Кшв 14, вул. Вйдубйцька, 40 Інстйтут археологІІ АН УРСР гел. 295-35-81

Редакція літературй з соціальнйх проблем

Зарубіжнйх краін, археологіі та документалистики

0307000000-332

А-----—57-87

М22І(04)-87

АКАДЕМIЯ НАУК УКРАШСЬКОІ PGP ШСТИТУТ АРХЕОЛОГИ

УКРАШСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ICTOPII ТА КУЛЬТУРИ

59 АРХЕОАОГШ

ЗАСНОВАНО В 1971 р.  РЕСПУБЛІКАНСЬКЙЙ М1ЖВ1ДОМЧИЙ ЗБ1РНИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КИ1В НАУКОВА ДУМКА 1987

СТАТТІ

О. Г. ВАНГОРОДСЬКА

Вироби з золота та срібла в культурах енеоліту—бронзи на терйторіі Украши

МасовІ розкопки поселень та курганів епохи бронзи ввели в науковий обіг велйчезні матеріалй не лише для вивчення епохи в цілому й за-гального обрису культур цього періоду, але й окремих іх компонентов, зокрема прикрас.

Хоча прикраси бронзовоТ доби звичайно привертають увагу до-сліднйків, фіксуються й описуються ними, але вони й досі не стали предметом специального вивчення. В узагальнюючих прадях, присвя-чеких окремим культурам епохи бронзи, категоріі прикрас лише пе-рераховуються або коротко описуються. € кІлька досліджекь, що сто-суються питань хронологі! й зв’язків, де основним фактичним мате-ріалом е прикраси. В них досліднйкй висловлюють зауваження щодо датування культурно!* належності й походження окремих кате-горій прикрас Г Однак загальноі праді, прйсвяченоі прикрасам епохи бронзи й питаниям, які з ними пов’язані, немае.

Дана стаття присвячена вивченню невелико! групп вйробів — переважно прикрас з дорогоціннйх металів епохи енеоліту — бронзи терйторіі Украінй. Метою статті е зведення й сйстематйзація прикрас з золота та срібла, картографування пунктів знахідок вйробів, а також створеиня приблизно! тйполого-хронологічноі класйфікаціі! х форм. При вйзначенні дат побутування прикрас використовувалися вже

@ Видавяицтзо «Наукова думка», 1987

Існуючі хронологічві розробки. А для створення більш повного уявлен-ня про появу й пошйрення внробів з дорогоціннйх металів на терйторІІ УкраТни враховували вйробй ранІшого часу, практично з моменту 'іх появи на дій терйторіі.

Давні европейцІ близько 6 тис. років тому вступили в епоху ран-нього металу. В Балкано-Карпатському районі вперше в бвропі внко-рйстано властйвості міді для виготовлення знарядь та прикрас. Велику кількість золота IV тис. до н. е. (понад 2000 золотих вйробів вагою близько 6 кг) виявлено у Варненському некрополі, що дало змогу вйділйтй північно-балкансышй центр металургіі у високороз-винений і повністю незалежний від східнйх та південнйх вплйвів 2.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.