Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 11 Первобытное общество

36  Гудкова А. В. Отчет о работе Измаильской новостроечной экспедиции ИА АН УССР в 1981 году //Там же. — 1981/1. — С. 94.

37  Davidezcu М, Unterauz de podoabe tracice descoperit la Hinova—Mehedinti // Thraco—Dacia. — 1981. — T, 2. — S. 3—22.

38  Лесков A. M. Отчет о работе Южно-Украинской экспедиции в 1961—1963 гг.// НА ИА АН УССР. — 1961—63/4—Б. — С. 12.

39  Балагури Э. А. История населения Верхнего Потисья в бронзовом веке : Автор, дис. ... д-ра ист. наук. — Киев, 1983. — 57 с.

40  Балагури Э. А. Роль Карпатских перевалов в связях населения Тиссо-Дунайского бассейна и Восточной Европы во II тыс. до н. э.//Проблемы эпохи бронзы Юго-Восточной Европы : (Тез. докл. конф.). — Донецк, 1979. — С, 10, 11.

До питания про політйчнйй статус Тірй середини I ст. н. е.

Питания про політйчнйй статус Тірй у складі Рймськоі імперІі' диску-туеться дуже давно. Причому основна увага прйділялась проблемі, ио-в’язаній з часом включения міста до складу імперіі' та віднесення його до провінціальнйх міст МезІі.

Досліднйкй вважали, що саме з діею подіею пов’язане введения в Tipi близько 56/57 рр. н. е. нового літочйслення, початок якого був визначений за епіграфічнймй пам’ятками 181 та 201 рр. н. е.1 Біль-шість авторів, слідом за Т. Момзеном, вважали, що з цього часу Тіра була зайнята рймськйм військом, і ставили дю подію в пряму залеж-ність від діяльності легата провінціі МезІя ТІберІя ПлавтІя Сільвана 2. Але Ф. К. Брун, а згодом Е. Діль писали, що введения ново! ери в Tipi слід розглядати в тісному зв’язку з упорядженням становища деяких грецьких міст за Нерона 3. Е. Діль, конкретизуючи цю точку зору, визжав, що введения нового літочйслення було пов’язане із наданням місту звільнення від мита 4

Після опублікування Хантом латинського папірусу, де Тіра згаду-еться як місто, що знаходиться поза провіндіею 5, радянські досліднйкй змінйлй свою точку зору відносно часу включения Тірй до складу імпе-ріі i зупинились на періодІ правління АнтонІна Пія. В той час прн-сутність в місті римського гарнізону була чітко зареестрована епігра-фічнймй пам’ятками6.

Нещодавно П. О. Каришковським та I. Б. Клейманом знову було детально розглянуто це питания. На основі скрупульозного аналізу всіх доступних джерел І, в першу чергу, виходячи з нового питания папірусу Ханта 7, вони прийшли до висновку, що вже з середини I століття н. е. «місто безсумнівно входило до складу Мезіі» та припустили, що ця подія, яка відносйлась до років наміснйцтва ТіберІя ПлавтІя Сільвана, дала «прйвід початй нове місцеве літочйслення з моменту вступу його на посаду легата» (весна 57 р. н. е.). Відзначалося, що включения Тірй до складу римськох МезІі знайшло відображення не лише у введены! ново! ери, але й у випуску містом монета з зображенням чоловічоі голови вправо на аверсі та вінка з написом терад ау'ОхЯ'ПТоу на реверсі 8.

Для П. О. Каришковського та I. Б. Клеймана, очевидно, був важ-ливим лише сам факт включения міста до МезІ'І, а не зміна політйчного статусу міста в складі імперіі’. ПолІтйчнйй статус TYRANORUM CIVI-TAS вони визначають лише для II—III ст. н. е. як CIVITAS LIBERA ЕТ IMMUNIS без достатньоі' аргументаціі9. Відсутність чіткого визна-чення правового статусу Тірй в момент включения міста до складу Ім~ періх дае можлйвість не згодитись з дим висновком.

Зараз безперечно те, що після розгрому Мітрідата VI Свпатора Римом всі міста ПІвнІчного та Західного Причорномор’я в тій чи Ікшій мІрі потрапили в політйчну залежнІсть вІд Риму10. Однак важливим е не сам факт ціех залежностІ чи включения того чи іншого міста до складу імперіі, а правове становище античних міст Північного Причорномор’я, на основі якого регулювались його взаемовідносйнй з рим-ською адмівістраціею.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.