Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 14 Первобытное общество

Протягом I ст. н. е. в Рймській імперіё йде пронес посилення дент-ралёзащё та зміцнення ёмператорськоё влади 53. Це, звичайно, не могло не вёдбитись на становищё провёнцёальних мёст. На межі I та II ст. н. е., поряд з проконсулами, з’являються надзвичайнё LEGATI AUGUSTI PRO PRAETORE AD ORDINANDUM (CORRIGENDUM) STATUM LIBERARUM CIVITATUM, діяльність яких була обмежена вёльними местами53. Основним обов’язком коректорёв чи кураторёв був контроль фінансовоё діяльності привёлейованих мёських общин54. 1з змёдненням ёмператорськоё влади і створенням розгалуженого бюрократичного апа-рату римська адміністрація все частёше втручаеться у внутрёшне життя провёнцёальних мёст 55. Листування ПлінІя Молодшого з Траяном пока-3ve, що навёть за найдрёбнёшими проханнями та справами провёнцёа-лів выдавались імператорські рескрипти 56, а «свобода» грецьких міст цілком залежала від мйлості імператора 57.

Незважаючи на такий стан, що склався вже до початку II ст. н. е., не можна забувати про юридичну практику у взаемовідносйнах Риму з залежннми гредькими містамй, яка мала місце і від якоі' в значній мірі формально залежав характер політйчного статусу гредького міста в період імперІІ. Тим більше, що правове становище міста, яке супро-воджувалось, як правило, шшшою тйтулатурою, знаходйло відображен-ня в епіграфічнйх та нумізматйчнйх джерелах. Отже, необхідно поряд з вйсвітленням фактичного змісту рймськоІ' політйкй спробуватн вста-новити правовий статус античних міст Північного Прйчорномор’я, вра-ховуючи при цьому конкретну сйтуацію, яка складалась в Рпмській імперГі та ПІвнічному ПричорноморТ на тому чй Іншому Історйчному етапі.

Таким чином, дослідження ІсторІі* Тірй в середйні I ст. и. е. та характеру П взаемовідносйн з Римом повинно вестись з врахуванням правовоі практики, яка склалась в Східнйх І Балкано-Дунайсышх про-вІнцІях ІмперіІ', а не зводитись лише до визначення часу включення міста до складу Мезіі'. Отже, якщо прийняти точку зору П. О. Кариш-ковського та I. Б. Клеймана про те, що близько 56—57 рр. н. е. ТІра була включена до складу провінці'і Мезія58, то не можна для II— III ст. н. е. визначити статус міста як LIBER, а тим більше IMMUNIS. При включеннІ до провіндІі' Тіра повинна була втратити статус «вІль-ного міста і в кращому випадку зберегла лише свою внутрішню автономно 59.

В. М. ЗУБАРЬ, н. А. СОН

К вопросу о политическом статусе Тиры середины I в. н. э.

Резюме

Статья посвящена вопросу о политическом статусе Тиры в составе Римской империи. В противоположность исследователям, которые считают, что около 56—57 гг. и. э. этот город был включен в состав империи и получил «свободу» от римлян, авторы пртзводят ряд аргументов, которые не позволяют считать Тиру «свободным» и освобожденным от налогов центром. На большом фактическом материале в статье охарактеризованы права различных категорий греческих городов, расположенных на территории Римской империи. На основании приведенных материалов авторы считают, что если Тира около середины I в. н. э. была включена в состав провинции Мезия, то после этого она могла сохранить лишь внутреннюю автономию, которая, однако, находилась под контролем римской провинциальной администрации. 3

7  Fink R. О. Hunt’s Pridianum; British Museum Papyrus 2851 //JRS. — 1958. — N 4. — P. 102—106; Fink R. O. Roman military records on papyrus. — Princeton, 1971. — p. 225. — Прим. 21;. Бондарь P. Д. Некоторые проблемы истории Нижне-мезийското лимеса // ВДИ. — 1973. — № 3. — С. 157—158.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.

     

    Www.istmira.ru