Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 2 Первобытное общество

Приблизно в цей же час (близько 4400—4300 рр. до н. е.) перше золото проникав і на Близький Схід (Південна Месопотамія), де з нього виготовляли не тількй прикраси, а й знаряддя праці 3. Це був початковий період знайомства з металом, коли бронза ще не була відома, а технологічні властйвості мідх й золота легко конкурували.

Вироби з дорогоціннйх металів в культурах епохи енеоліту — бронзи терйторіі' Украши порівняно нечйсленні й походять переважно з поховань. Ми врахували близько 124 екземплярів з 32 пунктів (рис. 1).

Одна з найдавнішйх золотих прикрас походить з МйкІльського неолітйчного могильника НадпорІжжя з його кайпізнііпого похован-ня, яке датуеться серединою IV тис. до н. е. й належить до дніпро-донецько! культури. Це кругла підвіска діаметром 1 см з кінцямй, які заходить один за одний. Виготовлена з тонко! пластини шириною I—2 мм (рис. 2, 1). Поруч з золотою лежала близька за формою мідна підвіска, яка виготовлена з трохи розплющеного дроту4.

За складом й домішкамй мідні вироби з Мйкільського могильника блйзькі до металу ранніх етапів трйпільськоі культури, зокрема до вйробів знаменитого Карбунського скарбу5. Таким чином, метал з ціеі пам’ятки, очевидно, західного, карпато-дунайського походження й потрапив в середовище днІпро-донецькйх племен внаслідок! х кон-тактів з ранньотрйпільськймй племенами. Підтвердженням цьому е знахідкй трйпільсько! керамікн в похованнях Мйкільського могильника. А поскількн в Карпато-Дунайському басейкі знаходились значнІ родовища золота, розробка яких розпочалася з найдавнішйх часів, то не виключено, що золота підвіска Мнкільського могильника також за-хідного походження. Ще одним доказом цього е те, що блйзькі за формою підвіскй відомі й на Варненському могильнику.

В трйпільськйх пам’ятках терйторіі УкраІнй золоті прикраси по-ки що невідомі. В Молдаві! серед прикрас середнього періоду культури Трйпілля-Кукутені тралилась золота підвіска-амулет у вйгляді тонко! пластини підпрямокутно! форми, один!! короткий край зао-круглений, а два довгих плавно вйгнуті. В ній е п’ять отворів: великий на заокругленому кінцІ, чотири маленьких — на двох протилежних кутах. По краю підвіска прикрашена рядом кругл их вдавлень6.

Найдавніші прикраси з срібла відомі на пам’ятках усатівського типу (друга половина III тис. до н. е. за В. Г. Збеновичем7). Вони представлен! 14 цілймй скроневими спіральнймй підвіскамй й одним фрагментом, очевидно, від тако! ж підвіскй. Ці знахідкй тралились в Усатівському могильнику (Одеська обл.) в чоловічйх та жіночкх похованнях і знаходились по 1—2 в район! черепа. В к. * I —13 у центральному похованні знайдено 11 скроневих підвісок, більшість яких схожі між собою та вйготовлені з товстого або тонкого круглюго в перерІзІ дроту діаметром 0,2—0,4 см. Переважають підвіскй в 1,5 оберти спіралІ й у формі незамкнутого кола діаметром I —1,5 см (рис. 2,2). Виявлено також підвіскй в 3—4 оберти діаметром 2 см.

К. — курган.

Рис. 1. Карта розповсюдження вйробів з дорогоціннйх металів в епоху енеоліту — бронзи на терйторіі Украі'нк:

Г — дншро-донедька культура, б — трнпільська культура, в — ямка культура, г — катакомбна культура, д — ш'дкарпатська культура, е — культура багатоваликовоГ керамікй, ж — комарівська культура, з — зрубна культура, и — білозерська культура.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.