Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 3 Первобытное общество

1 — Русйлів, 2 — Комарів, 3 — Крилос, 4 Буглів, 5 — Яски, 6 — Острівне, 7 — Струмок, 8 — Вишневе, 9 — Бородино, 10 — Крйжовлін, 11 — Кочкувате, 12 — Усатозе, 13 — Старо-горожене, 14 — хут. Вздрадний, 15 —- Широке, 16 — Нікополь, 17 — Лобойківка, 18 — Ковпа-ківка, 19 — Загглавка, 20 — Петро-Мйхайлівка, 21 — Орлянка, 22 — Аккермень, 23 — Млкільське, 24 — Нова-Кардашевська, 25 — Знмогір’я, 26 — Ворошиловград, 27 — Фрунзе, 28 — В. Суходол, 29 — Благівка.

Цослідження металевих вйробІв з Усатівського могильника (серед них 3 срібнйх підвісок) показало, що вони вйготовлені за допомогою га-рячого кування (4 екз.) та волочіння (1 екз.) 8.

Срібні скроневі підвіскй описаного типу були дуже пошйрені в гпоху енеоліту не тількй серед племен тришльськоТ культури, a і ям-301. Найблйжчі аналоги ім відомі з курганів Царева Могила, Аккер-яень, НІкополь та ін. 9

Вироби з дорогоціннйх металів ямно'і культури нечйсленні та пе-реважно однотйпові. Це спіральні підвіскй в 1,5—4 оберти спіралі з говстого або тонкого, круглого в перерізі дроту діаметром 0,1—0,3 см з діаметром отвору 0,5—1,5 см. 1х виявлено в жіночйх і чоловічйх по-хованнях в районі черепа по два вироби (сс. Яски, Острівне, Ковпаків-sa, Вишневе, Старогорожене та ін.) (рис. 2, 3, 4, 5, 10. Очевидно, по-

ДібнІ вироби не мають вузькоі хронологіі й побутують починаючи від пізнього Трйпілля протягом всього бронзового віку. Дечим відрізня-оться від вищеописаних золота спіральна підвіска в 7 обертів з с. Старогорожене Миколаівсько'і обл. (рис. 2, 7) 11 й срібна — в 2,5 оберти з с. ЗймогІр’я Ворошйловградськоі обл. з розклепаними кінцямй (рис. 2,8)12. Останню слід вважати пізнішою, поскількй подібні зустріча-ються в похованнях катакомбно'І культури.

3 початком епохи бронзи кількість і асортимент прикрас з дорого-ціннйх металІв збільшуеться, хоча загальна кількість лишаеться незначною. Найбільш масовою категоріею прикрас з золота та срібла, як і ра-ніше, лишаються підвіскй. В дю трупу об’еднані як саме скроневі під-віскй, так і сережки, тому що в більшості вйпадків спосіб і'х носіння залйшаеться невідомйм. Ці вироби трапляються біля вушнйх і біля скроневйх кісток черепа в чоловічйх та жіночйх похованнях. Часто в опису вказуеться, що підвіскй знайдені з обох боків голови або лише зліва, справа, під черепом — без деталізаціі. Форма й закінчення дужки також часто не можуть служити доказом того або Іншого способу носіння (у волоссі або вухах) тому поділ дих прикрас досить умовний.

Ряс. 2. Вироби з золота та срібла енеоліту — ранньоі бронзи.

1 — МйкІльське, 2 Усатове, 3 — Яски, 4 — Острівне, 5 — Вишневе, 6 — Ковпаківка,

7 — Старогорожене, 8 — Зимопр’я, 9 — Русйлів, SO — Орлянка, 11 — Фрунзе, 12 — Заплавка, ЗймогІр’я, 13 — БлагІвка, 14 — Зймогір'я.

В ранній період бронзового віку вироби з золота та срібла зустрі-чаються серед прикрас катакомбноі та культур шнурово'і керамікй. На жаль, про прикраси пам’яток підкарпатсько'і культури (верхньодні-стровська й подільська групи) відомості дуже обмежені. До подільсь-KOi групи діеі культури (пізній етап) відносйться золота підвіска з жо-лобчастоі' пластин и з с. Русшіів ЛьвІвськоі обл. Один п кінець був обламаний ще в давнину й відремонтованйй за допомогого мідноі пластинки (рис. 2, 9). Для 11 підвішування, можливо, служили знайдені поряд невелйкІ мідні кільця. I. К - Свешников вказуе на аналоги цій зна-хідці в пам’ятках раннього періоду епохи бронзи ІрландІі13. На пам’ят-ках підкарпатськоі культури вйявлені й срібні прикраси — дві скроне-вих спіральнйх підвіскй з круглого в перерізі дроту з с. Буглів Терно-пільськоі’ обл.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.