Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 4 Первобытное общество

До верхньодністровськоі групи підкарпатсько'і культури (другий етап) відносйться два срібнйх простих дротяних кільця з поховання в с. Крилос Івано-Франківськоі обл., що знаходилися на кістках пальців рук похованого. Джерела походження срібнйх вйробів культур шнуровоі' керамікй залишаються поки що неясними.

Металеві вироби катакомбноі культури також відомі переважно з поховань. Серед них знайдено лише одну прикрасу з золота. Це

Тніатюрнйй вйріб типу скобочки в формі літерй «С», знайдений по-близу с. Орлянка Запорізько! обл. в жіночому похованні к, 4 біля колі-на ліво'і ноги похованоі (рис. 2, 10). Розмірй його 1X0,9 см 14.

Срібні прикраси катакомбно! культура представлені однотипови-ми підвіскамй кругло! або злегка овально! форми з круглого в пере-різІ дроту, скрученого в 1,5—2 оберти (Зимопр’я к. 1, п. 1 13; селище Фрунзе Ворошиловгр. обл., м. Ворошиловград) 15 (рис. 2,11). Зустріча-ються підвіскй І в 2-3 оберти, вйготовлені з круглого в перерізі дроту діаметром 7—10 мм з розплющеними кінцямй (Заплавка; Зимопр’я к. 1, п. 6; БлагІвка) (рис. 2,12) і6. Знахідка з с. БлагІвкй виготовлена з прямокутного в перерізі дроту 2,0X1,5 мм (рис. 2,13). В похованнях катакомбно! культури трапились підвіскй-сережкй діаметром 2—2,5 см, вйготовлені з дуже тонкого круглого в перерізі дроту. Виявлено 4 виро-би; 2 — 3 розведеними кіндямй, 2 — з замкнутими (Ворошиловград) !Т.

В похованні катакомбно! культури з к. 1 с. Зимопр’я Ворошиловгр адсько! обл. виявлена кільцеподібна срібна пряжка з перемичкою веередйні, виготовлена з товстого круглого в перерІзі дроту (рис. 2, 14) 18. Подібні пряжки з бронзи та срібла у велйкій кількості зустрІ-нутІ в похованнях катакомбного могильника Мокра Балка біля м. Ки-словодська 19.

На основі тйпологічного аналізу срібнйх прикрас катакомбно! культури можна припустити, що! х походження пов’язане з Кавказом. Зо-крема, скроневі підвіскй в 1,5—2 оберти і з розплющеними кінцямй в 2;—3 оберти мають чйсленні аналоги в північнокавказькій культур! 1-го та 2-го етапів ц розвитку20, а також пізньоямній та полтавкінській 21. Шдвіскам-сережкам з Ворошиловграда відомІ аналоги серед золотих підвісок новосвободненських комплексов22. СрІбна пряжка з могильника Мокра Балка теж знаходить чйсленні аналоги серед прикрас катакомбно! культури Кавказу.

Вироби з дорогоціннйх металів середнього періоду епохи брон-зн територи Украши представленг не лише прикрасами, а и поодинекими предметами: золота чаша І срібна зброя Бородинського скарбу (наконечники спйсів і кинджал). Ці знахідкй яскраво відображають складний вузол культурно-історйчнйх зв’язків племен степів бвразі! з аалкака-дужллсбкижи # мглшязтйс&ш-егеУл&к/сю/ лллклзллджмл

Золота чаша, випадково виявлена в с. КрйжовлІн Балтського р-ну Одесько! обл. (рис. 3,/), являе собою широкогорлу посудину з двома петельчастими ручками, високо піднятймй догори, злегка відігнутнмй вінцямй, майже цйліндрйчною шникою, невеликим уступом на переході від не! до тулуба, округлими боками; дно пласке з виступаючим ва-кладним рантом. И розмірй: висота 11,4 см, з врахуванням висоти ру-чок — 18,8 см; діаметр горловини 15,5 см, тулуба 17,9 см, дна 8,8 см, товщина стінок 0,8 см. Корпус чаш! разом з ручками був виконаний з ділого, попередньо вйрізаного за конфігураціею посудини листа золота, очевидно, за твердим шаблоном. Ручки потім зігнулй й розширеними кікцямй приклепали до широко! частини тулуба чотирма заклепками. Ширина ручок 2,9 см, товщина 1,5 мм. Кра! ручок озлоблен! невеликим викарбуваним валиком, посередине теж валик, який розширюеться до к! идя ручок у вигляд! підтрйкутного відростка. Розширений кінедь ручки закІнчуеться чотирма фестонами, на яких знаходяться заклепки. 3 внутрІшнього боку вони старинно розклепані, а з зовшшнього — оформлен! у вигляд! округло-конічнйх шляпок. Чаша в давнину була рестав-рована — ручка відновлена недбало в тій же технологічній манер!, що й чаша, але використано золото Іншоі проби.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.