Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 5 Первобытное общество

Найближчим аналогом золотій чаші з Крйжовліна за формою, озлоблениям й технікою виготовлення е велика дворучна чаша з Вилче-трйнівського скарбу в Болгар!!23. На хронологічну та культурну близь-

Рис. 3. Вироби з золота та срібла епохи середньо! та пізьоі бронзи:

1 — Крйжовлін; 2 — Бородино; 3, 4, 5, 6 — Комарів; 7 — Нова-Кардажевська; 8 — ЛобойкІв-ка; S ~ Петро-Мйхайлівка; 10, 11 — Струмок; 12 — Татарбунари,

Кість чаші з Вилчетрина й Бородинського скарбу звернув увагу ще П. Рейнеке24. Бородинському скарбові присвячено чимало детальних досліджень (Кривцова-Гракова О. А., Сафронов В. А., Бочкарьов В. С. та ін.), тому немае сенсу окремо зупинятися на його розгляді. Скарб складаеться з 15 предметів, в тому чйслі з двох цілйх наконечнйків спйсів і втулки третьего, кинджалу та шпильки з срібла (рис. 3, 2). Срібні вироби мають спільну рису —інкрустацію золотом в однаковій техніці виконання. На сріблі спочатку наносився візерунок, на який по-тім накладалась золота пластинка, що вдавлювалась по лініі надрізу. СрІбнІ речІ також прикрашались однаковими рядами крапок (головка шпильки, кинджал та ін.). Датування скарбу, на думку білыпості до-сліднйків, коливаеться від 1600 до 1500 рр. до н. е. 6 досить підстав відносйтй скарб до культури багатовалйковоІ керамІкй 25.

Таким чином, вироби з золота та срібла з Північного Причорно-мор’я дають пІдставй припускати, що найінтенсйвніші зв’язки цього району з Балкано-Дунайським відбувалйся в XVII—XIII ст. до н. е.

Про іншу направленість культурних зв’язків свідчать вироби з до-рогопіннйх металів комарівськоі' й тшйнецькоі культур. В трьох курганах (№№ 6, 8, 28) Комарівського могильника Івано-Франківсько! обл. знайдено золотІ кільдя й підвіскй з круглого в перерізі дроту, скру-ченого в 1,5 оберти (рис. 3, 3, 4). Найближча аналогія останнім відома в Полыці (Лубни) на пам’ятках тшинецько! культури26. В к. 8, 28 виявлено 5 золотих калачйкоподібнйх підвісок. Вони вйготовленІ з чов-ноподібно вигнутих тонких пластин металу, скручених в 1,5 оберти спі-ралей, з вузькою середньою частиною — дужкою й значно розширени-ми жолобчатими загостреними кінцямй шляхом штамповки. Дві з них входили до складу намиста з бронзових прикрас (рис. 3, 5, 6). Човно-подібкі спіральні підвіскй відомі також в зрубній і абашевській культурах 27.

До прикрас зрубно! культури відносяться 2 підвіскй-сережкй з золота, знайдені в парному похованні в жйтлі на поселенні поблйзу с. Но-ва-Кардашевська Ворошйловградськоі обл.28 Вони вйготовлені з тонкого круглого в перерізі дроту й скручені в 1,5 оберти спІралі (рис. 3, 7).

Незвичайними витворами ювелірного мистецтва давніх племен е бронзові вироби, обтягнутІ листовим золотом, що вражають своею ви-тонченістю. На пам’ятках зрубно! культури Украінй відомо 6 таких ви-робів. Деякі з них, на жаль, погано! збереженості. 3 сережкй-підвіскй, обтягнуті золотою фольгою (2 в фрагментах), входили до складу одного з найбільшйх скарбів бронзових вйробІв ранньозрубного часу, виявленого в с. Лобойківка Дніпропетровськоі' обл. Ці вироби склада-ються з пластинчатого стержня, нйжній кінець якого обламаний, вгорі стержень роздвоений І від кожного з кінців звисають дугоподібні ви-тягнуті пластинки лйстоподібно! форми, обтягнуті золотою фольгою й прйкрашені пуансонним орнаментом — велйкі круглі випуклини роз-ташовані по вертйкальній осі пластин, а по краях в два ряди нанесені крапкові вдавлення. Лйстоподібні пластики діаметром 4 см опуска-ються нижче краю обламаного стержня, максимальна ширина підвіс-ки — 2,9 см, ширина кожно! пластини — 1,1 см (рис. 3, 8) 29.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.