Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 6 Первобытное общество

Фрагмента ще трьох скроневих підвісок, плакованих золотом, ви-явлені в похованнях зрубно! культури в с. Петро-Мйхайлівка Запорізь-ко! обл. й Великий Суходол Ворошиловградсько! обл.30 За формою вони овальні, жолобчасті, з ледве загостреними кінцямй, очевидно, скручені в 1,5 оберти (рис. 3,9). Аналоги цим пІдвІскам е в пізньо-абашевських похованнях, але вони вйготовлені з срібла. Вперше такі вироби — жолобчастІ скроневі підвіскй в 1,5 оберти, плаковані золотом, — трапились на Тоболі в Кустанайській обл. Відомі вони і серед інвентаря Нестерівського могильника ПІвнІчного Кавказу31. Подібні знахідкй траплялйсь і в районах Сходного Середземномор’я (Троя II, МІкенй), Південнйх Балкан й Північного Причорномор’я протягом III до середини II тис. до н. е.32

3 срібнйх прикрас зрубно! культури відоме одне кругле кільце з незамкнутими кінцямй з круглого в перерізі дроту й скронева підвіска в 1,5 оберти з загостреними кінцямй, які заходять один за іншйй, з х. Відраднйй МйколаІвськоі обл.33 Останні е нечисленними на тери-торі! УкраІ'нй, але мають широке коло аналогій в східнйх районах зрубно! й андронівськоі культур.

В епоху пізньо! бронзи на територи УкраТни знахідкй вйробів зі срібла поки що невідомі, а золоті трапилися лише на пам’ятках біло-зерського часу. В цей період близько 25% поховань мали різноманітні прикраси34. Однак відомо лише 4 знахідкй з дорогоціннйх металів. Очевидно, це пояснюеться пограбуванням могил.

В к. 42 біля м. Татарбунари Одесько! обл. знайдено золоту скро-неву жолобчасту підвіску, скручену в 1,5 оберти спіралі, з пуансонним орнаментом в середнш и частйні, який вичеканений зсередини, діаметр підвіскй 3 см (рис. 3,12)35. ПодІбні підвіскй, але з бронзи, відомі в материалах кобансько! культури з Чечено-ІнгушетіІ.

В с. Струмок Одесько! обл. виявлено 2 золотих прикраси — труб-часта лита пронизка з поперечними валиками по краях і посередиш (рис. 3, 10) та кругла підвіска в 1,5 оберти з круглого в перерізі дроту з жолобчастими кінцямй (рис. 3,11) Подібна пронизка, зроблена з кісткй, відома з Широчанського могильника Херсонськоі обл., а аналогична золота входить до складу скарбу культури Інсула-Банулуй, знай-деного на поселенн! римського часу в Хинова Мехедапті (Румушя) 37, Чнсленні бронзові підвіскн, подібні до золото'і, фіксуються на матеріа-лах білозерськйх грунтовйх могйльнйків (Широке, Верхньохортйцышй, Чорнянський та ін.).

3 Широчанського могильника походить ще одна золота прикраса білозерського часу — пронизка із згорнутого в пружинку дроту38. Чи-мало бронзових пронизок входило до складу Новогрйгорівського скарбу, а також в поховання поблизу сіл Золота Балка, Плавні. Ці при-краси відомі ще в ямній і катакомбній культурах.

Повних публікацій про дослідження пам’яток епохи бронзи на ЗакарпаттІ немае, тому автор змушений обмежитися загальними дани-ми про вироби з дорогоціннйх металів з ціеі терйторіі-,

В цьому регіоні найкраще досліджені пам’ятки епохи пізньоі бронзи. Саме до цього часу відносйться більшість скарбів. в яких і вйявлені золотІ прикраси разом з бронзовими предметами. Всього на терйторіі’ Укра'інського Закарпаття виявлено близько 45 прикрас з золота, біль-шість з яких належить до культури Отомань. Це мініатюрні браслети, кільця, сережки з тонко! золото! бляхи, бусини і т. д.

КІльця складають найчйсленнішу трупу прикрас і бувають, в основному, двох тиш'в. Перший — незамкнут!, неорнаментован!, прямокутнг, круглІ або трйкутнІ в перерізі діаметром 3—5 см з потоншеними заго-стреними кінцямй. Кільця другого типу мають зведені кінці, які іноді заходять один за іншйй, поверхня кілець прикрашена ялинковим орнаментом, розділенйм трупами вертикальних ліній. В розрізі вони круглі або чотйрйкутні. Кільця цих двох тйпів входили до складу скарбів з сіл Іза II, Д’якове, Шаланки та ін.39

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.