Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 7 Первобытное общество

3 культурою Отомань пов’язані чйсленні золоті вироби, серед яких вйділяються прикраси, які можна вважати шедеврами ювелірного ми-стецтва епохи бронзи Карпатськоі' котловини. Це пектораль і намисто з спіральнйх пронизок, низка намиста з поселения Барда (ЧССР), орнаментован! браслети й гривни з поселения Спішскй-Шверток (ЧССР) та ін.

Технологічна й стйлістйчна едність бронзових І золотих внробів епохи пізньоі бронзи Закарпаття свідчать про спільне рудне джерело й металургійнпй центр в межах Трансільвансько-Верхньотйського мета-лургійного центру. Очевидно, вони імпортувалйся на схід, за межі Карпат, бо зустрічаються у носив культур Моктеору-Костищ, комарівсько! й тшинецько!40.

Така фактична основа, яка характеризуе вироби з золота та ср! б~ л а культур енеоліту-бронзи терйторіі' Украі'нн. На основ! тйпологічного аналізу ці вироби можна поділйтй на 7 труп-, підвіскй, кільця, пронизки, пряжки, шпильки, посуд, зброя. Як уже відзначалося, поділ деяких з них умовний, тому що не завжди можна говорити з впевненістю про призначення окремих прикрас.

I. Вйділено шість тйпів підвісок із золота та срІбла, більшість з яких мае спіралеподібну форму, кількість сліралей колйваеться від 1,5 до 7.

Підвіскй першого типу мають круглу або злегка овальну форму, виготовлен! з круглого зв перерізі тонкого або товстого дроту, скручен! в 1,5—4 оберти спіралі (срібло). Різновйд — в 7 обертів з золотого дроту. Вйділяеться 2 варіантй: в 2—3 оберти з розплющеними кінця. мп (різновнд — з прямокутного в перерізі дроту); в 1,5 оберти з заго-стреними кікцямй.

До другого типу відносяться різні підвіскй з товстого або тонкого круглого в перерізі дроту з зімкнутймй або розведеними кінцямй (срібло).

Поширення тйпів прикрас з дорогоцінкйх металів в культурах енеоліту-бронзй терйторіТ Украши

X

S

?

Підвіскй

X

X

D

S

A

%

W

О-.

К

С

Типи

~

X

Е

Е

1

2

S

4

5

6

1

2

[ 1

І

1

Варіантй

1

2

1

2

3

Дніпро-до-нецька культу-

Ра

Трйпільська

1

Культура Ямна культу-

10

4

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике: