Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология59 - Страница 9 Первобытное общество

Інші вироби: чаша дворучна вйлчетрйнівського типу (золото); наконечники спйсів та кинджал з Бородинського скарбу (срібло з інкру-стаціею золотом); скобочка у формі літерй «С» (золото).

Загальна кількість — 124 екземпляри, з них близько 70 золотих.

Найбільш давня золота прикраса на терйторіі Украінп відома в неолітйчній дніпро-донецькій культурі. Вірогідно, вона потрапкла в результаті контактів з трнпільською культурою, серед племен якоі' по-бутували золоті прикраси. Правда, на територп Украінй навіть в піз-ній період існування трйпільськоі культури траплялись лише срібні вйробй (УсатІвськйй могильник), які потрапйлй, напевне, зі сходу, адже племена ямноі культури малй такі ж срібні прикраси. Не виклю-чено, що в них було одне спільне джерело — Кавказ.

В ранньому періодІ бронзовоі доби загальна кількість прикрас з дорогоціннйх металів дещо зростае, переважно за рахунок срібнйх. При дьому більшість вйробів належить до катакомбноГ культури. Срібло катакомбно! культури походило, вірогідно, з того ж кавказького мета-лургійного центру. Більшість золотих прикрас відносйться до середнього періоду епохи бронзи. Іх південно-західне походження не викликае сум-ніву. А той факт, що зологі прикраси з мІкенськйм орнаментом (під-віскй з Лобойківського скарбу) й такою ж технологіею (плакування золотом дерев’яних та срібнйх речей) сягають Дінця, підтверджуе думку досліднйків про сильный вплив мІкенськоі цйвілізаціі на культури епохи бронзи не тглъкя УкраТни, а й більш східнйх областей.

Відомо всього 4 екз. прикрас епохи пізньо'і бронзи (не враховуючи вироби з тернторіі’ Закарпаття), які відносяться до білозерсько'і культури, генезис яко’і ще не досить прояснений. Не досліджені і джерела появи цих предметів. Аналоги Ім відомі на Кавказу на терйторіі' Руму-ніі І в похованнях білозерського часу. Можна сподіватйся, що ком-плексне вивчення всіх прикрас внесе ясність і в питания походження вйробів з дорогоціннйх металів.

О. Г. ВАНГОРОДСКАЯ

Изделия из золота и серебра в культурах энеолита — бронзы на территории Украины

Резюме

Статья посвящена изучению небольшой группы изделий — в основном, украшений из золота и серебра культур энеолита — бронзы на территории Украины. Предпринята попытка их типолого-хронологического членения, составлена карта пунктов находок изделий из драгоценных металлов этого периода.

Древнейшее золотое украшение, известное на территории Украины, относится к днепро-донецкой неолитической культуре, а серебряные — к памятникам усатовского типа. В энеолите — раннем периоде эпохи бронзы подавляющее большинство украшений изготовлялось из серебра, происхождение которого, очевидно, связано с кавказским металлургическим центром. Золотые изделия получили наибольшее распространение в среднем периоде этой эпохи, их юго-западное происхождение очевидно. В эпоху поздней бронзы использование драгоценных металлов почти прекращено. Известно всего четыре украшения, которые относятся к памятникам белозерского времени. 2

5 Там же. — С. 175.

17 Братченко С. И. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. — Киев, 1976.

С. 53. рис. 25, 15, 16; Алексеева Е. М. Отчет о работе Днестро-Дунайской археологической экспедиции Одесского арх. музея в 1976 году//НА ИА АН УССР.— 1976/87.— Табл. 37, 4 49, 2, 4; Ковалева И. Ф. Отчет об исследовании археологических памятников в зоне строительства Магдалиновской оросительной системы Днепропетровской зол.//НА ИА АН УССР. — 1981/105, рис. 282; Субботин П. В., Дворяниноз С. А. Отчет о работе Дунай-Днсстровской новостроечной экспедиции в 1978 году//Там же. — 1978/14. — Табл. 31, 4 41, 4.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.