Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 1 Первобытное общество

АРХЕОЛОГИ

№1987

В сборнике помещены статьи по вопросам древней истории и археологии, публикации и сообщения о новых открытиях на территории УССР, материалы об охране памятников истории и культуры.

Для археологов, историков, краеведов, преподавателей и студентов вузов.

У збірнйку вмііцено статті з питань стародавньоі історіі і археологи, публікаціі та повідомления про нові відкрйття на терйторіі' УРСР, матеріалй про охорону пам’яток історп та культури.

Для археологів, ІсторйкІв, краезнавців, вйкладачів та студентів вузів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

I. /. Артеменко (відповідалыійй редактор), В. Ф. Генінг (заступник відповідального редактора), В. Д. Баран, В. М. Даниленко, С. Д. Крижицький, О. М. Приходнюк (відповідальнйй секретар), П. П. Толочко, О. Г. ШапошнІкова, В. М. Станко

Адреса р о д к о л е г І и.

252014 Кшв 14, вул, Видубицька, 40 Інстйтут археологи АН УРСР Тел. 295-35-81

Рсдакщя літературй з соціалышх проблем зарубіжішх краі'н, археологи та документалістйкн

Академия наук Украинской ССР Институт археологии Украинское общество охраны памятников истории и культуры

АРХЕОЛОГИЯ

Республиканский межведомственный сборник научных трудов Основан в 15Г1 г.

63

(На украинском ап-кс)

Киев «Ньукова думка* !И-7

Затверджено до друку вченою радою Інстотуту археологи АН УРСР

Редактор В. П. Лагодзька. Художній редактор С_ Л. Квітка. Техніч-ний редактор Г. Р. Боднер. Коректорн С. .4. Л оценке, . 1. Ф. Рябцева,

И, В. Залозяая

ІБ J6 8402

Здако до набору 19.11.86. Шдп. до друку 27. 02,87. БФ 25031. Формат 70Х108/|6. Папір друк. № 1. Літ. гари. Вис. друк. Ум. друк.

Арк. 8,4. Ум. фарбо-відб. 8,75. Обл.-вид, арк. 9,04, Тираж 1000 прим. Зам. 3988. ЦІна 1 крб, 40 к.

Видавництво «Наукова думка». 252601 КиТв 4, Репіна, 3.

Обласна кштжкова друкарня. 290000 ЛьвІв, вул. Стефаннка, 11.

0507000000-273

А

М221(04)-87

-58-87

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАІНСЬКОІ РСР 1НСТИТУТ АРХЕОЛОГИ

УКРАШСЫШ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТНЙКШ ІСТОРП ТА КУЛЬТУРИ

60 АРХЕОАОГІЯ

ЗАСНОВАНО В 1971 р.

РЕСПУБЛІКДНСЬКЙЙ М1ЖВ1ДОМЧИИ ЗБ1РНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КШВ НАУКОВА ДУМКА 1987

СТАТТІ

Ю. Е. ДЕМИДЕНКО

До питания про час винаходу лука та стріл

В археологічній літературі традицойною, добре обгрунтованою і дове-деною стала теза про появу лука І стріл у мезолітйчнйй час1. Причиною широкого поширення цих знарядь саме в цей період були зміна пери* гляціальнйх ландшафтов голоценовими лісамй І степами, хижацький мисливський промисел людини, що призвели до зникнення деяких вйдів великих стадиях тварин так званого пізньоплейстоценового мамонтового комплексу (мамонт, північнйй олень, зубр та Ін.), якІ були основ-ними объектами полювання пізньопалеолітйчного населения бвропи 2. Зменшилася і кількість тварин. Внаслідок значних змін у природному середовищо, розвитку продуктивних сил суспільства, підвйшенні социально: організадіі люден і фактора відносноі' перенаселеності найбільш сприятливих районов жйттедіяльності3 відбуваеться пошук новйх методов ведения полювання. Відбуваеться переход первосних колективов від загоно-облавного до індйвідуального мисливства. В списках фауни мезолггичних стоянок нйні вйділяють відсутні раніше види, тако, як кабан, благородний олень, косуля, тур, лось, які не були стадними тваринами. Досягаэ найвищого етапу техніка первинного розколюван-ня кременю в кам’яному віці — мікролітйчна. Відповідно відбуваються значні змінй в технологіі виготовлення знарядь. Почйнаеться масове виробництво геометрйчнйх мікролітов — оптимальних заготовок наконечников стріл 4.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.