Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 12 Первобытное общество

Відомо, що при наявності гірськйх масйвів у зоні пошнрення пів-нічного оленя частина з них переходить до гірського способу життя. Гірські північні олені на відміну від тундрових сезонно мігрують не в широтному, а у вертикальному напрямку. Влітку вони живуть на гірськйх пасовиськах, спускаючись на зиму в передгірні лісй. Популя-ціі гірськйх північнйх оленів відомі в горах Сйбіру, Скандинав!!, Пів-нічноі Америки 29.

Фінальнйй палеоліт через повсюдне поширення в прйльодовйковій ввропі пІбнічного оленя отрймав назву «віку північного оленя» 30. Фау-нісгйчні решткй цйх травоіднйх у культурных шарах гірськйх стоянок цього часу свІдчать про наявність гірськйх популяцій півнІчного оленя напрйкінці палеоліту в горах бвропи, в тому чйслі в Карпатах та в Криму. Кісткй північного оленя були знайдені на пізньопалеолітйчнйх стоянках Прського Криму Сюрень 1, АджІ-Коба, а також в нижньому шарі Сюрені II31, що датуеться фінальнйм плейстоценом.

СвідерськІ мйслйвцІ Польсько'і низовини та Полісся мігрувалй на зиму слідом за тундровими оленями з півночі в передгІрнІ лісй Карпат32. Зймові пасовиська гірськйх північнйх оленів Карпат, очевидно,, знаходилися в тих же Карпатських передгір’ях, де паслися взимку тундр ові оленІ. Створювались умови для переходу части ни св І дер сь кого населения до цілорічного полювання на гірську різновйдність північ-ного оленя. Сезонні мІграціТ останніх між літнімй пасовиськами на полонинах та зимовими у передгір’ях зумовили річнйй господарський цикл гірськйх свідерськнх мйслйвців.

Напрйкінці плейстоцену північні олені в процесі сезоннйх міграцій досягали Північного Причорномор’я та Криму33. Виникали умови, при яких рухлйві свідерські мйслйвці, переслідуючй північнйх оленів, могли просуватися далеко на південь від терйторі'і свідерськоі культурй. Археологічні дані свідчать, що в процесі міграцій окремі групй свідер-ського населения досягали не лише Карпат, але i rip Криму. Знахідкй свідерськйх наконечнйків в басейнах Дністра та Середнього ДнІпра являють собою слідй просування труп свідерськйх мйслйвців слідом за мігруючкм тундровим оленем далеко на південь.

ТІснйк зв’язок з горами, сезонний характер стоянок, топографія яких відповідае топографіі' літніх та зимових пасовиськ гірськйх пів-нічнпх оленів, прямі паралелі крем’янйм вйробам гірсько-крймськйх свідерськйх пам’яток у матеріальній культурі свідерськйх мйслівців рівнйн, що спеціалізувалйся на полюванні північного оленя, дають право припустити, що в основі економікй гірськйх свідерців лежало полювання на гірську різновйдність північного оленя.

Не можна повністю вйключатй можлйвість полювання цього населения на інші види травоі'днйх, що сезонно мігрувалй в горах у вертикальному напрямку. На таку можлйвість вказуе різноманітна фауна свідерськоі стоянки Сюрень II34. Остаточке розв’язання цих питань можливе лише на основі вивчення остеологічнйх матеріалів но-вих гірськйх свідерськйх пам’яток.

Археологічні дані свідчать про наявність у горах прйльодовйковоі* ввропи (ПіренеІ, Альпи, Карпати, Крим, Кавказ) напрйкінці пізнього палеоліту своерідного господарсько-культурного типу гірськйх прйльо-довйковйх мйслйвців. Його природною передумовою була ландшафтно-кліматйчна спецйфіка прильодовикових rip, що зумовйла своерідність Іх тварйнного світу як основи мисливського господарства.

В результат! похолодания напрнкінці плейстоцену в горах нижня межа зонк альпійськйх луків проходила на 1000 м нижче сучасно!35. Через значне збільшення плошд гірськйх пасовиськ створилися сприят-лйзі умови для літнього випасу стадних траво’іднйх у горах. СуворІ умови на гірськйх пасовиськах узимку сприяли масовій міграціТ тра-воіднйх восени в передгірнІ лісй та в степи перйгляціальнйх рівнйн.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.