Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 4 Первобытное общество

Одніею з найхарактернішйх прйкмет віллендорфсько-костьонків-ськоі культури, яка теж Існувала понад 20 тис. років тому, е наконечники з бічною вйімкою, вйготовлені на крем’янйх мікропластйнах. Вони відомі серед матеріалів місцезнаходжень Костьонки 1 — верхній шар, Авдеево, ВІллендорф II — шар 9, де трапйлйся з подібнймй ім, але більш масввними за розмірамй наконечниками дротйків костьонківсько-авдеевського типу. Наявність дрібнйх І великих наконечнйків в одних комплексах, на думку М. Д. Праслова, «можна пояснити морфологіч-ними відхйленнямй в рамках типу», а не 'іх різнйм функдіональнйм при-значенням. Якщо ж дрібні наконечники траплялися в одній колекціі без великих, наприклад, стоянка Гагаріно на Верхньому Дону (рис. 1, S—13), lx дуже обережно визначали як «атйповІ наконечники з бічною вшмкою», лише частину цих знарядь називали наконечниками стріл 13

«Атйпові» наконечники з бічною вшмкою наявні і в крем’яних ко-лекціях молодовськоІ* пІзньопалеолітйчноТ культури. В VII шарі місце-знаходження Молодове V на Середньому Дністрі О. П. Чернйш14 вй-ділнв серію вйробів дього типу (22), розмірамй від 20 до 66 мм (рис. I, 18—20). Вік цього шару, за радіокарбоновйм аналізом, 23 000+800 ро-ків (МО-11) та 23 700+320 років (ГІН-10). Основними промисловими тваринами для мешкандів стоянки булй північнйй олень, кінь І мамонт.

О. П, Черниш, який визначив тйпологічно наконечники з бічною вшмкою, нічого не пише про іх цільове використання людиною пізньопа-леолітйчноі епохи. Проетежуеться тйпологічна подібність наконечнйків з бхчною вшмкою молодовсько'і і віллендорфсько-костьонківськоі культур. Отже, матеріалй VII шару Молодове V та індустріі' віллендорф-сько-костьонківськоі' культури дають ще одне свідчення використання лука І стріл у пізньому палеоліті.

Можлйво, відносна давність розглянутйх вйіде пам’яток і кІлькІсно невелйкі серіТ дрібнйх наконечнйків зупйнялй досліднйків перед цинком закономірнйм висновком про появу наконечнйків стріл і, вІдповід-но, лука в пізньому палеоліті. Нечйсленність наконечнйків стріл (Га-гаріно — 3,86, Молодове V — блйзько 1,5%) е наслідком використання дих знарядь не на терйторіі* поселения, а на полюванні. Проте пов’я-заний з місцем виробництва наконечнйків стріл Інвентар печери Іштал-лошко, дав значну серію дих знарядь. В колекціі Костьонок XXI близь-ко 10% наконечнйкІв з бічною вйі'мкою, що можна пояснити існуванням на стоянці певного «виробничого центру» для! х виготовлення.

Підведемо деякі попередні підсумкй огляду пізньопалеолітйчнйх наконечнйків стріл. НайдавнІші наконечники — кістяні (Ішталлошко — понад 40 тис. років). Робота по Іх виготовленню досить складна. Клетка не е найбільш оптимальним матеріалом для виробництва наконеч-нйків стріл, запаси яких у продесі мисливського промислу необхідно весь час поповнювати. Кремінь більш придатний для цього, тому як наслідок, з’являються наконечники на мікропластйнах (віллендорфсько-костьонківська і молодовська культури, місдезнаходження Костьонки XXI (Гмелінська) — понад 20 тис, років). Винайдення таких наконеч-нйків знаменуе початок нового етапу масового виготовлення стандар-тизованих йакопечнйків стріл. Основною умовою виробництва будь-якого типу знарядь е одержания якомога білыно! кІлькостІ вйробів при мінімальнйх затратах працІ та часу. Саме цим вимогам і відповідае

Технологія виготовлення геометричних мікролітів, яка набувае широкого по-ширення в мезолітйчнйй час.

Рис. 2. Геометрйчні мікролітй пам’я-ток середньоі доби пізнього палеолі-ту СхІдноі та Центрально! бвроли:

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.