Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 5 Первобытное общество

Перед нами нібй якась хроноло-гічна колонка еволюціі наконечнйків стріл у кам’яному віді. Спочатку — кістянІ, потім повторно оброблені кре-м’янІ мікропластйнй і, як підсумок, перехід до геометричних мІкролітів.

1—3 — сегменти кулътури Улуццо; 4—6 — геометрнчні мікролітн II культурного шару стоянки Костьонки VIII; 7—10 — сегменти IV культурного шару стоянки Корпач; 11—13 — геометрйчні мікролітн стоянки Павлов.

Дійсно, виходить ділком логічна схема!? Але колективи первіснйх людей вйрІшувалй завдання, що стояли перед ними по-різному, неоднаково. У пошуку кращого способу виготовлення наконечнйків стріл вони йшли свсй'м шляхом. Підтвердженням цих слІв е факти існування геометричних мікро-літів як на деяких пам’ятках достат-ньо ранньо'і, так і заключних фаз роз-шітку пізнього палеоліту бвропи15.

Найбільш давнімй індустріямй, які мають у складі крем’янйх колекцій геометрйчнІ формй (переважно сегменти), е культура Улуццо в ІталіІ — понад 31 тис. років (рис. 2, 1—3), костьонківсько-тельманська культура на Дону — 27 700+750 років (рис. 2,4—б), Корпач—IV (нйжній) культурний шар у Молдавіі' — 25 250+300 років (рис. 2, 7—10) і пав-ловська культура в ЧехословаччйнІ — 24 800+150 рокІв (рис. 2, 11—13). Стверджувати, що всі геометрйчні вироби переліченйх комплексів функ-ціонально являли собою наконечники стріл, не можна, але й відкй-дати цю думку не варто. Якщо в мезолітІ дані знаряддя використо-вувалися переважно як наконечники стріл, то для пізнього палеоліту це також прийнятно, враховуючи застосування лука людьми тІеТ епохи.

Отже, пізній палеоліт постае «епохою експерименту», часом пошуку оптимального розв’язаняя проблеми виготовлення стандартизованих наконечнйків стріл. Тількй у мезоліті дей пошук прйвів до широкого поширення технологіі* виробництва геометричних мікролітів у зв’язку з необхідністю постійного використання лука на полюванні первіснймй колективамн.

Ю. Э. ДЕМИДКНКО

К вопросу о времени изобретения лука и стрел

Резюме

В статье приводятся и анализируются данные, позволившие сместить время изобретения лука в раннюю пору позднего палеолита (около 40 тыс. лет тому назад). На многочисленных археологических материалах Восточной и Центральной Европы доказано также существование наконечников стрел, а следовательно, и лука, в средней н заключительной фазах развития позднего палеолита. Предпринята попытка связать геометрические изделия памятников средней поры позднего палеолита Восточной н Центральной Европы с функциональным использованием их первобытными коллективами как наконечников стрел. Намечены пути эволюции наконечников стрел в позднем палеолите и мезолите; костяные — на кремневых микропластинах — кремневые геометрические микролиты. 1

2  Пидоплтко И. Г. О ледниковом периоде. — Киев, 1951. — Вып. 2. — С. 25— 36; Верещагин Н. К. Охоты первобытного человека и вымирание плейстоценовых млекопитающих в СССР//Тр. Зоол. ин-та. — 1971. — С. 200—232; Станко В. Н. Мирное : Проблема мезолита степей Северного Причерноморья. — Киев, 1982. — С. 87—88.

3  Гладилин В. Н. Роль народонаселения в процессе взаимодействия природы н общества в каменном веке //Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене. — М., 1974. — С. 76—¦77.

4 Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа. — М., 1953. — С. 42—46; Нужный Д. Ю, Об использовании острий и геометрических микролитов // Материалы каменного века на территории Украины. — Киев, 1984. — С. 23—-36.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.