Добро пожаловать!
логин *:
пароль *:
     Регистрация нового пользователя

Археология60 - Страница 7 Первобытное общество


Б


7


Ч

_j

8


9Рис. 1. Свідерські наконечники з мезолітйчннх стоянок Криму (1—15).
Типу (рис. 1,5). Дещо гірше зафіксоване стратйграфічне положения чотирьох наконечнйків свідерського типу зі стоянки Буран-Кая, навіс (рис. 1, 13), ранньомезолітйчнйй шар яко'І вмішуе деякі матеріалй неолітйчного часу2. Але вйразна серія сегментоподібнйх мікролітів основного комплексу не лишае сумнівів, що він належить до середнього етапу раннього мезоліту Криму. Наконечник зі стянки Шайтан-Коба (Великий грот) походить з підйомного матеріалу (рис. 1,9)3.

Чотири свідерські наконечники знайдено на стоянці Ала-Чук, від-критш Ю. Г, Колоеовйм у східдій. частіші Прського Криму (рис. 1, 10— J2). В різночасовому матер іалі діёх пам'ятки вони, мабуть, синхронш дз'шьотзаттсшм сетектш, серед яшк зкатдклкся. мікроліт тку «лимонних часточок».

Серед типов их вйробів другого етапу гірсько-крймськоі культур и печерно'і стоянки Мурзак-Коба досить добре представлені сери архаіч-них сегментоподібнйх мікролітів, у тому чйслі типу «лимонних часточок». Не виключено, що ці вироби, як і чотири верболйсті наконечники з Мурзак-Коби (рис. 1, 1—4), являють собою білып ранню домішку до основного комплексу, що датуеться раннім мезолітом.

Найбілып виразний свідерськйй комплекс Криму був дослідженйй у нижньому шарі печерноІ' стоянки Сюрень II, який мае найблйжчі аналоги, в матеріалах СвІдре Бельке 1 та Мар’янки-Вигляндув4.

Основним типом нуклеусів колекціі нижнього шару Сюрені II е двоплощикнх однобічні зі скошеними площадками та з поперечною підтескою тильного боку. Пластини, знятІ з таких нуклеусів, мали вер-болисту ферму та нерегулярну, палеолітйчну огранку спинки. Більшість знарядь комплексу виконана на пластинах. Скребки, як правило, кхн-деві на пластинах та пластинчатих вщщепах, рідше подвійні. Архахч-ний палеолітйчнйй вигляд мае серія різців стоянки, що представлен! бічяймй ретушними, серединними та кутовими на пластинах. В колек-ціі понад 40 типових свідерськйх верболистих наконечнйків стріл на пластинах з плоскою підтескою черешковоі частики та вістря з че-ревця.

 
  • Публикация расположена в следующей рубрике:
  •  

     

    Другие материалы по теме. Литература. История Беларуси.